Jak uniknąć 5 popularnych błędów w badaniach rynku?

badania rynku

Bardzo ciężko sprawić, aby przeprowadzane badania rynku nie zawierały stronniczości. Mimo wszystko trzeba podjąć możliwe działania, aby się jej wyzbyć. Stronniczość w badaniach jest niewskazana, gdyż poprzez nią osoby przeprowadzające je nie uzyskają rzetelnych wyników. Dowiedz się zatem jakie są uprzedzenia oraz jak im zapobiegać.

Uprzedzenie związane z pożądaniem społecznym

W tym przypadku respondenci podają nieprawdziwe informacje, aby zostać zakwalifikowaną osobą do badania – w przypadku, gdy są oferowane korzyści za wypełnienie go. W ten sposób zniekształcają wnioski z przeprowadzanego badania rynku. Aby tego uniknąć, opracowuj pytania tak, aby stworzyć odpowiedzi, które nie będą społecznie pożądane. Można również spróbować zadawać pytania pośrednie; pytanie o to, co osoba trzecia będzie myśleć, czuć i zachowywać się w pewnych społecznie wrażliwych sytuacjach może pozwolić respondentom na przedstawienie własnych uczuć i udzielenie szczerych odpowiedzi. Warto także przeprowadzać ankiety online, gdyż wtedy respondenci udzielają odpowiedzi w odosobnieniu i są bardziej szczerzy. Program, który możesz wykorzystać do stworzenia ankiet internetowych to na przykład SurvGo™.

Skłonność do przyzwyczajeń

Pytania, które są sformułowane w podobny sposób mogą wywołać takie same odpowiedzi. Respondenci, którzy widzą powtarzające się pytania, przechodzą w tryb automatyczny i przestają reagować na inne pytania. Zaczynają wtedy udzielać podobnych odpowiedzi na różne pytania zadawane w podobny sposób. W celu uniknięcia tego zadawaj pytania w sposób konwersacyjny, aby zaangażować respondentów. Każde pytanie sformułuj inaczej, aby zminimalizować przyzwyczajenia. Badania rynku mają wiele możliwości co do zadawania pytań, dlatego warto z nich skorzystać.

Uprzedzenie sponsora

Kiedy respondenci podejrzewają lub znają sponsora badania rynku, ich opinie, doświadczenia i odczucia związane ze sponsorem mogą wpłynąć na to, jak odpowiedzą na pytania dotyczące tej konkretnej marki. Aby tego uniknąć zachowaj neutralną postawę. Ogranicz chęć wzmacniania pozytywnych reakcji respondentów. Unikaj ujawniania nazwy sponsora, np. usuwając logo lub nie wymieniając nazwisk.

Tendencyjność potwierdzająca

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych i rozpowszechnionych form stronniczości w badaniach rynku jest tendencja do potwierdzania. W tym rodzaju uprzedzeń badacz jest przekonany o słuszności swojego przekonania lub hipotezy i wykorzystuje odpowiedzi respondentów, jako dowody potwierdzające to przekonanie. W celu uniknięcia tego dokonaj ponownej oceny wrażeń respondentów i postaraj się podważyć swoje założenia i hipotezy.

Uprzedzenia kulturowe

Wynika ona z założeń, jakie mamy na temat innych kultur, opartych na wartościach i standardach, jakie mamy dla naszej własnej kultury. Zebrane odpowiedzi lub wygenerowane raporty są podważane z powodu uprzedzeń kulturowych badacza. Aby tego uniknąć zmierzaj w kierunku relatywizmu kulturowego. Okazuj bezwarunkowo pozytywny szacunek dla wszystkich kultur i bądź świadomy własnych założeń kulturowych.

Świat można postrzegać jedynie poprzez własne doświadczenia i opinie, co sprawia, że trudno jest nie być stronniczym. Dowiedzenie się więcej o rodzajach uprzedzeń, które mogą wkradać się do badań, może pomóc w skutecznym przeciwdziałaniu im. Różne rodzaje uprzedzeń w badaniach można zminimalizować, jeśli zadaje się dobre pytania we właściwym czasie, będąc świadomym różnych źródeł uprzedzeń. Jeśli tworzysz nowy projekt badania rynku, Twoim zadaniem jest przedstawienie dokładnych wyników, które nie zostały zniekształcone przez tendencyjne dane.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są kluczowe aspekty związane z próbą badawczą?

Kluczowe aspekty to: reprezentatywność próby, odpowiedni rozmiar próby, uwzględnienie różnorodności grupy docelowej, losowość doboru respondentów, oraz uwzględnienie odpowiednich kryteriów selekcji.

Czy ważne jest uwzględnienie kontekstu badania?

Oczywiście, ponieważ pozwala zrozumieć specyfikę branży, rynku i grupy docelowej. Kontekst badania pomaga w interpretacji wyników, identyfikacji kluczowych czynników wpływających na wyniki, oraz w sformułowaniu odpowiednich rekomendacji i strategii biznesowych.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w badaniach rynku?

Najczęstsze błędy popełniane w badaniach rynku to: niewłaściwie sformułowane pytania, niewłaściwa próba badawcza, nieodpowiednie metody zbierania danych, błędy w analizie danych, oraz brak uwzględnienia kontekstu badania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł