Tag: CAWI

CATI-System

Przedstawialiśmy już listę najpopularniejszych metod i technik ilościowych jakie stosujemy, m.in. badania telefoniczne (CATI), internetowe (CAWI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Doskonale sprawdzają się one w badaniach rynku. Jednak w celu zagwarantowania ich jakości i rzetelności nie wystarczy dobrze przygotowana metodologia, odpowiedni dobór próby i szkolenie ankieterów oraz teleankieterów. Jeden z niedocenianych czynników wpływających na jakość i szybkość badania to system badawczy. Nasza firma jest producentem najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania CATI-System. Było ono opracowywane z myślą o szybkiej, wiarygodnej, wysokiej jakościowo realizacji badań.

 

Podstawy CATI-System

Nasze oprogramowanie badawcze gwarantuje klientom pełen wachlarz usług związanych ze wsparciem a także obsługą badań takich jak CATI, CAWI i CAPI. Oprogramowanie udostępniamy na serwerach BioStatu (model licencji OnCloud)  lub instalujemy na serwerze klienta (licencje Onsite). Licencje zakupuje się nie na liczbę stanowisk, tylko na liczbę użytkowników jednocześnie zalogowanych w systemie. Po rejestracji klienci otrzymują konta administracyjne i możliwość tworzenia ankiet, sprawdzania statystyk, czy eksportowania wyników badania.

Oprócz zapoznania się z podstawami działania systemu zawartymi w tradycyjnej formie prezentacji, jak i szkolenia wideo, klienci mogą korzystać z modułu pomocy dostępnego na każdym etapie pracy w systemie, a także kontaktować się z konsultantami BioStatu.

 

Zalety CATI-System:

 • Możliwość zakupu licencji na dowolny okres
 • W celu obsługi oprogramowania wystarczy dostęp do Internetu
 • System nie wymaga instalacji na komputerze – jest zgodny z większością popularnych przeglądarek webowych
 • Brak ograniczeń pod względem korzystania z systemu za pośrednictwem różnych urządzeń (licencja może zakładać jedynie limit użytkowników)
 • Zintegrowanie z systemami VoIP
 • Proste i natychmiastowe wdrożenie oprogramowania
 • Ograniczenie kosztów: odpada konieczność zakupu drogiego sprzętu oraz zatrudniania informatyków
 • Cykliczne aktualizacje w trybie automatycznym (bez dodatkowych opłat)
 • Intuicyjny interfejs, przyjazny dla użytkowników
 • Opcja wzbogacenia ankiet o treści graficzne i multimedialne
 • Prostota pod względem tworzenia i testowania ankiet, w tym przejść pomiędzy pytaniami
 • Funkcja wykluczania nadmiarowych uczestników badania (moduł walidacji analizy próby)
 • Moduł podpowiedzi w trakcie projektowania formularzy kwestionariuszowych
 • Automatyczne wyłączanie z ankiet nieprawidłowych wpisów
 • Nieograniczone wsparcie specjalistów merytorycznych oraz informatyków firmy Biostat

Oprogramowanie CATI/CAWI/CAPI

Oprogramowanie CATIDo realizacji badań firma Biostat stosuje zaawansowane oprogramowanie internetowe, obsługiwane przez pion IT.

Oprogramowanie umożliwia:

 • Skonstruowanie najbardziej skomplikowanych kwestionariuszy ankiet i wywiadów w formie elektronicznych aplikacji do zastosowania w komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach, telefonach i infokioskach.
 • Dołączenie różnego typu plików multimedialnych do kwestionariuszy badań CAWI i CAPI
 • Kontrolę poprawności kodowania na etapie prowadzenia wywiadu oraz po jego zakończeniu
 • Kontrolę postępu w realizacji badań, w tym możliwości wprowadzania notatek oraz zapisu audio
 • Kontrolę nad jakością pracy ankieterów
 • Skonstruowanie specjalnie dedykowanych aplikacji badawczych pozwalających na szybkie wygenerowanie rozbudowanych raportów
 • Dostęp Klienta do danych źródłowych oraz możliwość generowania przez Klienta prostych raportów w oparciu o dane bieżące

Firma Biostat jest ponadto producentem CATI-System - najnowocześniejszego w Polsce oprogramowania  mającego szerokie zastosowanie w realizacji przedsięwzięć badawczych. Więcej na temat oprogramowania CATI-SYSTEM na stronie:

http://www.badania-rynku.com.pl/cati-system

CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to wpisująca się w ilościową metodologię badań rynku i opinii technika ankietyzacji internetowej. Pozyskanie danych od respondentów zapewniają dostępne za pośrednictwem przeglądarek www kwestionariusze elektroniczne, zaś nadzór nad ich wypełnieniem zapewnia dedykowane oprogramowanie badawcze  - odpowiada ono m.in. za kontrolę stopnia przebadania założonej próby, odpowiednią kolejność zadawania pytań oraz weryfikację i prawidłowy zapis uzyskiwanych odpowiedzi.

 

Zalety ankiet internetowych

Elektroniczny wymiar ankietyzacji zapewnia szereg korzyści dzięki czemu CAWI uchodzi za jedną z popularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się technik badawczych. Do zalet badań ankietowych online należą w szczególności możliwość:

 • objęcia badaniem dużych ogólnopolskich grup respondentów przy jednoczesnym zapewnieniu reprezentatywności próby, szybkości pomiaru i niskich kosztów realizacji badania - ankiety wysyłane są do respondentów drogą elektroniczną, niknie zatem potrzeba korzystania z usług ankieterów i drukowania ankiet papierowych;
 • skierowania ankiet online do ściśle określonych grup respondentów - ankietyzacja CAWI obejmuje e-mailową dystrybucję personalizowanych zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza ankiety, a także możliwość udostępnienia go na portalach tematycznych i w mediach społecznościowych;
 • bieżącego wglądu w udzielane przez respondentów odpowiedzi - dzięki temu już w trakcie realizacji badania ankietowego możliwe jest cząstkowe opracowanie wyników;
 • zapewnienia maksymalnego komfortu ankietowanym, co przekłada się na ich chęć udziału w badaniu i rzetelność udzielanych odpowiedzi - ankieta elektroniczna to gwarancja anonimowości (nie istnieje tzw. „efekt ankietera”), wypełnić ją można w dowolnym dogodnym dla siebie momencie i miejscu;
 • korzystanie z nowoczesnych kwestionariuszy ankiet - kwestionariusze CAWI opatrzyć można elementami multimedialnymi, w tym grafikami oraz nagraniami audio i wideo;
 • edytowania kwestionariusza w trakcie trwania ankietyzacji.

 

Aplikacja do ankietyzacji CAWI

Jak wspomniano wyżej, nadzór nad przebiegiem badań ankietowych CAWI pełni dedykowane temu oprogramowanie. Kompleksowemu wspieraniu procesu badawczego i zarządzaniu każdym jego etapem (od projektowania kwestionariusza, przez gromadzenie danych i ich analizę) umożliwiają m.in. platforma  eCRF.biz™, oprogramowanie CATI-System oraz aplikacja SurvGoTM.

 

 

Ankietyzacja CAWI wykorzystywana jest ponadto w projektach badawczych realizowanych za pośrednictwem paneli konsumenckich - są to zrzeszające konsumentów z całej Polski serwisy internetowe, które dzięki profilowaniu zarejestrowanych użytkowników umożliwiają szybkie i ekonomiczne badanie ich opinii dzięki ankietom elektronicznym.  Przykład panelu konsumenckiego stanowi Badanie Opinii.

 

Czym jest kultura organizacji i jak ją badać?

Podstawą każdej organizacji prowadzącej działalność gospodarczą niezależnie od jej branży, wielkości czy też samego profilu działalności, jest jej kultura. To właśnie kultura organizacji może stanowić czynnik niezwykle istotny w perspektywie długotrwałego rozwoju firmy na współczesnym rynku. Czym tak naprawdę jest model kultury organizacyjnej? W jakim stopniu wpływa na efektywność danego przedsiębiorstwa?

 

Czym jest kultura organizacji?

Kulturę organizacji w najprostszy sposób można określić jako zbiór pewnych wartości, idei, norm wspólnych dla grupy osób pracujących w jednym przedsiębiorstwie. Zestaw tych wartości zawiera w sobie hierarchię wartości, wynagrodzenie, rozwój kariery, lojalność i władzę, współuczestnictwo, wzajemne komunikowanie się. Kultura organizacji to wszelkie pojęcia, wartości, normy i przekonania, które są w firmie akceptowane i przestrzegane przez wszystkich lub przez większość.

Kultura to trwała i nie zmieniająca się szybko cecha obrazująca sposób działania danego przedsiębiorstwa. Kultura stanowi ukryty, niedostrzegalny aspekt organizacji.

 

Jakie znaczenie ma wypracowany model kultury organizacji ?

Kultura organizacji jest wciąż przez wielu menedżerów niedocenianym czynnikiem determinującym funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Organizacja, świadomie kształtując swoją kulturę, ma szansę zwiększyć swoje szanse w rywalizacji z konkurencją, wpłynąć na satysfakcję pracowników, czy poprawić jakość oferowanych produktów. Jednakże, poznanie modelu kultury swojej organizacji w istotny sposób może przyczynić się do funkcjonowania i rozwoju firmy w odniesieniu do różnych aspektów.

 

Diagnoza kultury organizacji niejednokrotnie jest odpowiedzią na nurtujące pytania kadry zarządzającej:

 • W jaki sposób zwiększyć efektywność członków organizacji, w tym wydajność całego przedsiębiorstwa?
 • Jak zwiększyć poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników?
 • Jak kształtować strategię planowania i realizacji zadań?
 • Jak przeprowadzić efektywną rekrutację i selekcję nowych pracowników? Czy będą oni zaakceptowani przez innych członków organizacji tworząc zgrany zespół osiągający sukcesy?
 • W jaki sposób wprowadzać znaczące zmiany strukturalne, organizacyjne w firmie? W jakim stopniu możemy się spodziewać oporu pracowników w trakcie wprowadzania zmian organizacyjnych?
 • Jak zwiększyć swoja efektywność na rynku pracy?
 • Jaki obrać kierunek strategii marketingowej firmy?
 • W jaki sposób zyskać przewagę konkurencyjna?

 

Reasumując, poznanie kultury organizacji staje się niezwykle pożytecznym narzędziem kadry zarządzającej, która poprzez politykę personalną posiada możliwość wywierania wpływu na członków organizacji w taki sposób, aby osiągnięte zostały cele prowadzonych strategii rozwojowych firmy. Poprzez diagnozę kultury organizacji można uzyskać jasne wskazówki rozwojowe, pomagające kształtować organizację w pożądanym kierunku.

 

W jaki sposób zbadać model kultury organizacyjnej panującej w naszej firmie?

Badanie modelu kultury organizacji, jaki panuje wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi złożony proces badawczy. Specyfika kultury organizacji każdej firmy w dużym stopniu zależy od profilu działalności, jego wielkości, celów, strategii. W związku z tym powstało wiele metod diagnozy kultury organizacji. Wybór metody badawczej przede wszystkim zależy od postawionego problemu i celu badań. Wśród stosowanych metod badawczych wykorzystuje się zarówno metody ilościowe jak i jakościowe.

 

Metody ilościowe – służące przede wszystkim do uzyskania obrazu kultury w danym momencie, są niezbędne do wskazania wymiaru lub parametrów kultury. Wybór metod ilościowych, ukierunkowany jest na liczbowy opis i wyjaśnienie rzeczywistości. Pomiar realizowany jest przy zastosowaniu przede wszystkim technik takich jak:

 

Nierzadko w ramach metod ilościowych wykorzystywany jest model konkurujących wartości oparty na kwestionariusz ankiety OCAI, po zastosowaniu którego możliwe jest przyporządkowanie kultury badanej organizacji do jednego z czterech głównych typów kultury:

 • hierarchii
 • rynku
 • adhokracji
 • klanu

 

Narzędziem badawczym w ramach tej metody jest specjalnie przygotowany kwestionariusz ankiety, zawierający sześć pytań w zakresie głównych aspektów funkcjonowania danej organizacji.

 

Metody jakościowe – skupiające się na szczegółowym określeniu panującej w danych przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej. Zastosowanie metod jakościowych nabiera szczególnego znaczenia w zakresie ustalenia kierunku zmian kultury organizacyjnej, w celu zbliżenia się do modelu najbardziej pożądanego. Wykorzystywane metody jakościowe w badaniu kultury organizacji:

 • indywidualne wywiady
 • wywiady grupowe
 • obserwacja, w tym obserwacja uczestnicząca

 

Bez względu na przyjętą metodologię badań kultury organizacji, najistotniejszą kwestią jest wykorzystanie zdobytych informacji w procesie zarządzania. To właśnie wykorzystanie panującej kultury organizacyjnej w firmie, jak i jej świadome kształtowanie daje możliwości długotrwałego rozwoju firmy.

English version
Badania ankietowe od 4 zł