Tag: firma

Badania struktury rynku

Badania struktury rynkuZamierzając wejść na rynek z nowym produktem lub usługą, warto podjąć decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku. Wnioski z badań pozwalają firmie dokonywać trafniejszych wyborów strategicznych.  Badania struktury rynku realizowane są za pomocą technik ilościowych (PAPI, CAPI, CATI, CAWI) oraz jakościowych (dogłębna analiza desk research).

Cele i zakres badań

Badanie struktury rynku skutkuje dogłębną analizą podmiotów oraz przedmiotów rynkowych - umożliwia identyfikację konkurencyjnych podmiotów oraz relacji występujących pomiędzy nimi.
W zakres badania wchodzą również analizy produktów, podaży oraz popytu na konkretny w danym obszarze produkt.

Elementy badań struktury rynku:

 • Ceny rynkowe
 • Metody dystrybucji 
 • Identyfikacja kluczowych graczy na rynku oraz ich udziałów
 • Strategie promocji
 • Analizy konkurencji
 • Wielkość rynku
 • Czynniki ryzyka oraz sukcesu
 • Bariery wyjścia i wejścia
 • Trendy na rynku 
 • Prognozy rynkowe

Nasza propozycja badawcza

Badania struktury rynku opierają się na przetwarzaniu danych z różnorodnych źródeł, a następnie trafnego ich zestawienia.  Istotną kwestią poznawczą staje się zdefiniowanie głównych graczy rynkowych oraz określenie udziałów poszczególnych kategorii produktów na rynku zarówno w aspekcie statycznym jak i dynamicznym.

Badania skierowane są również na określenie szans i zagrożeń w danej branży. Metody dystrybucji oraz strategie cenowe to elementy ściśle ze sobą związane, od których wyboru jest uzależniony sukces firmy. Przeprowadzamy także analizę konkurencji, czyli pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. 

Market Structure

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość określenia wielkości rynku, popytu, podaży, koniunktury oraz kluczowych graczy
  w danym segmencie rynkowym;
 • Identyfikacja szans i zagrożeń, warunkujących odniesienie sukcesu na rynku w określonej branży;
 • Przewidywanie trendów rynkowych;
 • Określenie chłonności rynku, a także rynkowych barier wejścia i wyjścia;
 • Wszechstronna analiza działań konkurencji m.in. pod kątem oferty, dystrybucji, promocji, oferowanych cen oraz realizowanej strategii marketingowej;
 • Przewidywanie kierunków rozwoju rynku w określonej branży.

Jak to robimy?

 • Pozyskujemy bogaty materiał badawczy z wielu źródeł, zwłaszcza z wykorzystaniem metody desk research
 • Zdobywamy również informacje bezpośrednio od uczestników rynku (klienci, dystrybutorzy); wykorzystując w tym celu ilościowe oraz jakościowe techniki badawcze;
 • Uzyskane informacje poddajemy dokładnej wnikliwej wieloźródłowej analizie; co pozwala na wyciągnięcie wniosków i opracowanie zbiorczego raportu;

Segmentacja rynku

Segmentacja rynkuSegmentacja rynku jest to badanie eksploracyjne, polegające na określeniu rynkowo istotnych grup konsumentów. Stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Proponujemy naszym klientom badania pozwalające określić segment, w którym działa, a także w którym może działać przedsiębiorstwo.

Cele segmentacji

Produkty oferowane na rynku na ogół cieszą się popytem wśród klientów o odpowiednich cechach społeczno-demograficznych oraz posiadających określone potrzeby. Efektem segmentacji jest identyfikacja grup klientów najbardziej zainteresowanych nabyciem produktów,
z uwzględnieniem możliwości ich pozyskania oraz możliwości zmaksymalizowania sprzedaży.  

Etapy segmentacji rynku:

 1. Identyfikacja obecności poszczególnych segmentów
 2. Opis segmentów
 3. Przewidywana sprzedaż
 4. Analiza konkurencji
 5. Plan marketing MIX
 6. Prognoza udziału w rynku
 7. Ocena przyszłych kosztów i zysku
 8. Wybór rynku docelowego spośród zidentyfikowanych segmentów.

Dzięki segmentacji rynku oraz identyfikacji grup odbiorców produktu/usługi, możliwe jest :

 • przygotowanie zoptymalizowanej strategii marketingowej, ukierunkowanej na potrzeby konkretnej grupy,
 • dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów
 • podążanie za trendami rynku poprzez obserwację rynku
 • dotarcie do określonego typu konsumenta oraz prowadzenie skutecznej komunikacji
  z klientem

Market Segmentation

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość wyodrębnienia homogenicznych grup klientów, biorąc pod uwagę ich specyficzne cechy (zwłaszcza psychograficzne oraz społeczno-demograficzne);
 • Prognozowanie zysków jakie przyniesie firmie skierowanie oferty do wyodrębnionych grup docelowych;
 • Możliwość podążania za szybko zmieniającymi się trendami rynkowymi;
 • Wsparcie pod kątem budowania strategii marketingowej: wyodrębnienie segmentów pozwoli skierować ofertę do faktycznie zainteresowanych produktem lub usługą grup klientów, z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb;
 • Możliwość wypracowania oszczędności pod względem wykorzystania zasobów.

Jak to robimy?

 • Badania fokusowe (FGI)
 • Pozostałe metody i techniki jakościowe
English version
Badania ankietowe od 4 zł