Tag: badania produktu

Badania produktu

ProduktProdukt bądź usługa jest zasadniczym instrumentem wykorzystywanym do tworzenia więzi między klientem a przedsiębiorstwem. Priorytetem jest zatem odpowiednie sformułowanie potrzeb klientów odnośnie nowo powstającego lub modyfikowanego produktu (usługi).

Cel badań produktu

To właśnie identyfikacji oczekiwań konsumentów służą badania produktu. W oparciu o ich wyniki możliwe jest utworzenie produktu doskonale dopasowanego do potrzeb klientów, co może znacząco wpłynąć na rozwój całego przedsiębiorstwa.

Jakie kwestie można badać?

W sposób szczegółowy można określić m.in. oczekiwania dotyczące cech produktu/usługi (cena, opakowanie, logo, nazwa itp.), zapotrzebowania na dany produkt/usługę, postrzegania produktu/usługi na tle konkurencyjnych, barier zakupu i wielu innych zagadnień mogących mieć wpływ na poziom efektywności produktu/usługi.

Insight konsumencki

Ważny obszar badań jakościowych stanowią te ich aspekty, które pozwalają na bezpośredni wgląd (tzw. insight) w potrzeby badanych respondentów. Umożliwiają zrozumienie ich preferencji jako nabywców, a także zachowań oraz sposobów myślenia i emocjonalnego reagowania w określonych sytuacjach społecznych czy kulturowych. Wiedza, którą dają skutecznie przeprowadzone insighty konsumenckie (consumer insight) pozwala zarówno na tworzenie nowych możliwości rozwoju istniejących już marek, produktów i usług, jak i lepsze dopasowanie oferty do świadomych lub nieświadomych potrzeb konkretnych grup konsumentów.

 

Consumer insight

Insight konsumencki pozyskiwany w ramach naszych badań marketingowych ma na celu identyfikację oraz zrozumienie potrzeb klientów - zwłaszcza tych, mających wymiar ukryty. Realizowane przez nas badania rynkowe typu insight polegają w szczególności na odkryciu nieuświadomionych mechanizmów, którymi kierują się konsumenci podczas dokonywania wyborów.

 

Insighty konsumenckie pozwalają odpowiedzieć m.in. na następujące pytania badawcze:

 • Jakimi cechami charakteryzują się konsumenci?
 • Jakie wyznają wartości?
 • Jaki jest ich profil psychospołeczny?
 • Czym kierują się konsumenci, jakie są ich wymagania wobec produktu/usługi?
 • W jakim celu dokonują oni zakupu usługi/produktu?

 

Insight konsumencki przeprowadzamy za pomocą zróżnicowanych narzędzi jakościowych, m.in. takich jak zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione oraz badania tajemniczego klienta.

 

W budowaniu wartościowych insightów wykorzystywane są również techniki projekcyjne, które umożliwiają dotarcie to tych postaw konsumentów, których sami sobie nie uświadamiają.

Testy konsumenckie

Testy konsumenckieCelem testów konsumenckich jest ocena oferowanego produktu/usługi według ustalonych unikalnych kryteriów (np. wygląd, opakowanie, smak, zapach, łatwość użytkowania, szerokość zastosowania itd.). W trakcie badania, produkt/usługa może zostać także poddany ocenie porównawczej z podobnym produktem konkurencyjnym.

W jakim celu przeprowadza się testy?

Testy konsumenckie pozwalają na ocenę zadowolenia klienta z danego produktu/usługi, na określenie przewidywanych efektów wprowadzenia produktu/usługi na rynek oraz na modyfikację istniejącego produktu (usługi) funkcjonującego na rynku.

Potencjalne korzyści

Korzyścią płynącą z badań konsumenckich jest otrzymanie danych, pozwalających określić wymagania konsumentów wobec produktu oraz dopasowania oferty do trendów oraz preferencji rynku. Badania dotyczące różnych cech produktu dostarczają istotnych wskazówek, które wpływają na poprawę ich jakości w przyszłości. Mogą również znacząco wpłynąć na rozwój przedsiębiorstwa oraz osiągnięcie przez nie sukcesu.

Consumer Testing

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość zbadania poziomu zadowolenia klientów z produktu/usługi lub opakowania;
 • Badanie prototypów przed wprowadzeniem nowych produktów na rynek lub modyfikacją produktów już obecnych na rynku;
 • Badanie odbioru przez konsumentów elementów identyfikacji wizualnej;
 • Badanie odbioru przeprowadzonej kampanii reklamowej;
 • Określenie czynników zwiększających sprzedaż;
 • Badanie opinii konsumentów na temat opakowań produktów;
 • Poznanie potrzeb i preferencji klientów odnośnie produktów, a także pomysłów na ich usprawnienie;
 • Identyfikacja optymalnych oraz maksymalnych cen, jakie klienci są w stanie zapłacić za wprowadzany na rynek/udoskonalany produkt.

Jak to robimy?

 • Testy z wykorzystaniem konceptów przeprowadzamy w ramach badań fokusowych (FGI) lub CLT;
 • Istnieje również możliwość przeprowadzenia testów konsumenckich drogą online.
 • Nad prawidłowych przebiegiem testów konsumenckich czuwa doświadczony badacz jakościowy.

 

Pricing Flexibility

Co obejmuje produkt?

 • Badanie optymalnej oraz maksymalnej ceny, jaką klienci są w stanie zapłacić na produkty
  w danej kategorii;
 • Określenie akceptowalnych oraz optymalnych cen dla produktów przed wprowadzeniem usprawnień oraz po ich planowanym wprowadzeniu;
 • Wskazanie prawdopodobieństwa, z jakim konsumenci będą skłonni nabyć produkt lub skorzystać z usługi przy określonych pułapach cen;
 • Analiza elastyczności cenowej w porównaniu do produktów konkurencji.

Jak to robimy?

 • Badanie FGI
 • Prezentacja prototypów oraz produktów konkurencji w ramach badania FGI lub CLT
 • Badania ankietowe z uczestnikami fokusów

 

Prototype Research

Co obejmuje produkt?

 • Określenie aktualnie panujących trendów na rynku w danej kategorii produktów lub usług;
 • Identyfikacja niezaspokojonych potrzeb w grupach konsumentów;
 • Rozpoznanie opinii oraz krytycznych uwag konsumentów na temat prezentowanego prototypu;
 • Zbadanie najbardziej pożądanej oraz najwyższej ceny, jaką klienci byliby w stanie zapłacić za nabycie produktu;
 • Identyfikacja cech prototypu, które zdaniem konsumentów wyróżniają produkt na tle konkurencji;
 • Określenie mocnych oraz słabych stron planowanego do wprowadzenia na rynek produktu;
 • Identyfikacja mogących wystąpić problemów związanych z użytkowaniem produktu przez konsumentów.
 • Zebranie od badanych kreatywnych pomysłów na dalsze usprawnienia produktu.

Jak to robimy?

 • Badania prototypów przeprowadzamy w trakcie prowadzonych wywiadów fokusowych FGI lub badań CLT.

 

Planujesz założyć aptekę internetową? Zidentyfikuj potrzeby klientów dotyczące User Experience

Sklepy internetowe stanowią obecnie coraz popularniejszą formę sprzedaży - przemawia za tym m.in. prostota zawierania transakcji, natychmiastowy podgląd dostępnego katalogu artykułów czy, niejednokrotnie, korzystniejsze stawki cenowe w porównaniu z sklepami stacjonarnymi. Rozwój internetowych platform handlowych, choć jest na rękę konsumentom, wzmaga jednak procesy konkurencyjne i zabieganie o względy nabywców. Prócz kwestii typowo handlowych (asortymentu, cen, reklam) aspektami funkcjonowania sklepów internetowych, na które zwracają uwagę konsumenci  są funkcjonalność portali, a także intuicyjność, wygląd i przejrzystość ich interfejsu, czyli wrażenia z obszaru tzw. User Experience. Co istotne, prawidła te odnoszą się tak do sklepów internetowych, jak i portali aukcyjnych czy internetowych aptek.

 

Jak zidentyfikować odczucia klientów  w zakresie aspektów wizualnych strony?

Odpowiedzią na tak postawione pytanie są badania UX - pomiary mające na celu określenie wrażeń, jakie na odbiorcach wywołuje projekt interfejsu graficznego danego serwisu www czy oprogramowania. Towarzysząca badaniu obserwacja  interakcji użytkownika z szatą graficzną sprzyja ponadto rozpoznaniu jego zachowań w toku procesu zakupowego oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań w zakresie atrakcyjności wizualnej i interakcyjności. Informacje te stanowią swoistą ocenę danego konceptu graficznego, a także pozwalają go optymalizować, by zapewnić mu najwyższą możliwą funkcjonalność, intuicyjność i  dopasowanie do pożądanej grupy docelowej portalu/aplikacji.

 

Jakie korzyści zapewnia realizacja badań UX?

Badania User Experience, jak każde typowe badanie rynkowe, podsumowywane jest raportem końcowym - raport pomiaru UX zawiera na ogół:

 • ocenę interfejsu użytkownika uwzględniającą aspekty wrażeń wizualnych;
 • ocenę projektu graficznego, dokonaną z punktu widzenia konsumenta grupy docelowej;
 • rekomendacje i zalecenia zestawiające uwagi i wymagania użytkowników z aktualną formą wizualną serwisu/aplikacji.

 

Jak realizowane są badania UX?

Pomiary z zakresu User Experience opierają się zasadniczo na bezpośredniej interakcji badacza z użytkownikiem - sprzyja to swobodnej rozmowie z respondentem na temat wrażeń z obsługi oraz obserwację sposobu, w jaki korzysta on ze strony/aplikacji, jakie zachowania podejmuje w toku wyszukania i zakupu produktu. Dla zapewnienie takiej interakcji przyjęło się, że realizacja badań UX wykorzystuje najczęściej:

 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • testy konsumenckie.

 

Z racji na różną specyfikę portali czy oprogramowania, których interfejs graficzny obejmuje się badaniem, każdy pomiar UX realizowany bywa w sposób dobrany indywidualnie do danego przypadku - metodologia badania uwzględnia m.in. zdefiniowaną grupę docelową produktu czy fazy jego życia na rynku.

 

Kto realizuje badania UX?

Wpisujące się w aspekty badań marketingowych badania UX  realizowane są przez profesjonalne firmy badawcze - warto skorzystać zwłaszcza z usług tych agencji, które wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem (w tym - naukowym i biznesowym), pozytywnymi rekomendacjami w  zakresie realizacji projektów komercyjnych czy badawczo-rozwojowych oraz kadrą złożoną z wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny badań marketingowych. Dla przykładu firma BioStat, prócz aspektów ww. dysponuje wsparciem specjalistów z zakresu statystyki, analizy danych czy IT, wypracowanym przez lata sprawdzonym zapleczem badawczym oraz autorskim oprogramowaniem badawczo-analitycznym.

 

Oferta badawcza firmy BioStat w zakresie badań UX dostępna jest tutaj. Zapraszamy do współpracy!

English version
Badania ankietowe od 4 zł