Tag: badania reklamy

Badania marki

Marka pozwala odróżnić produkt od takich samych produktów firm konkurencyjnych. Znaczenie marki w marketingu produktów jest jednak współcześnie znacznie istotniejsze niż 100 lat temu. Nowoczesna marka to nie tylko logo, nazwa czy oryginalny kolor opakowania. To również komunikat, iż dostarczany towar spełnia określone wymagania, jest dostosowany do określonych oczekiwań odbiorcy oraz że jego zakup wpisuje się w określony styl życia.

Znaczenie marki jako elementu istotnie wspierającego sprzedaż produktów i usług najpełniej wyraża sentencja amerykańskiego ekonomisty Philipa Kotlera:

Marka oznacza obietnicę sprzedawcy, że dostarczy nabywcy spójnych własności, korzyści i usług trudnych do uzyskania dla dóbr typu no name

Wykorzystanie marki w procesie sprzedaży produktów i usług wymaga nie tylko opracowania koncepcji marki, ale również jej stałego monitoringu, rozwoju i ewaluacji. Jeśli marka ma oddziaływać na decyzje konsumentów, musi pozostawać w zgodności z ich oczekiwaniami i potrzebami. Stwierdzenie Davida Ogilvy`a:

Marka to idea produktu stworzona przez konsumenta

jednoznacznie wskazuje, że nie jest możliwe skonstruowanie marki bez udziału konsumentów, nawet jeśli dysponuje się najlepszymi ekspertami marketingu. Koncepcja marki skonstruowanej bez udziału odbiorców to jedynie niezweryfikowana wizja, której wdrożenie wiąże się z dużym ryzykiem. Ryzyko wdrożenia niezweryfikowanych pomysłów na markę jest całkowicie eliminowane w toku realizacji odpowiednich badań, podczas których nie tylko rozpoznawane są potrzeby konsumentów, ale również w toku których – zgodnie z właściwą metodologią – konsumenci kształtują koncepcję marki. Reasumując, konstruowanie marki to proces, w którym o ostatecznym efekcie decydują potencjalni i faktyczni odbiorcy, ich przekonania, pomysły, aspiracje, wartości. Konstruowanie marki z aktywnym udziałem konsumentów to dopiero początek drogi do zapewnienia przewagi konkurencyjnej dla oferowanych produktów i usług. Skuteczność działań zależy od zakorzenienia się marki w świadomości społecznej. Na tym etapie przedsięwzięcia ważne jest podjęcie działań z zakresu promocji marki. Działania te, podobnie jak sam proces konstruowania marki, wymaga monitoringu z uwzględnieniem opinii konsumentów.

Realizując badania marki:

 • włączamy w proces konstruowania marki przedstawicieli najbardziej kluczowych kategorii klientów oraz przywódców opinii
 • rozpatrujemy powiązania między potrzebami, aspiracjami, stylem życia a odpowiednimi cechami konstruowanej marki
 • rozpatrujemy różnice między marką konstruowaną a markami konkurencyjnymi
 • rozpatrujemy postrzeganie przez konsumentów odpowiednich cech badanej marki na tle cech innych konkurencyjnych marek
 • analizujemy skojarzenia związane z marką
 • analizujemy świadomość marki oraz lojalność względem marki
 • ewaluujemy promocję marki pod kątem oczekiwań konsumentów
 • sprawdzamy skuteczność kampanii marketingowych

Nasi doświadczeni badacze:

 • dokładnie zweryfikują poszukiwane przez Państwa informacje
 • dokonają trafnych i rzetelnych pomiarów
 • zastosują uznane i sprawdzone metody
 • opracują użyteczne i przejrzyste raporty
 • dokonają staranności w zachowaniu terminów i standardów komunikacji

Nasze sprawdzone obszary badań:

 • Badania świadomości marki
 • Badania Kapitału marki
 • Badania szumu medialnego
 • Badania reklamy

Wypracowane przez nas multi-narzędzia badawcze:

 • Brand Awareness Research
 • Consumer Collage
 • FMCG Insights
 • Brand Equity
 • Brand Equity
 • Brand Equity
 • Buzz Research
 • Advertising Campaigns OTC

Badania reklamy

Badnia reklamyWspółcześnie najczęściej wybieraną formą promocji jest reklama. Ze względu na wszechobecność różnego typu reklam, m.in. telewizyjnych, internetowych, radiowych, umieszczonych na ulicznych bilbordach, dotarcie z własną ofertą do grupy docelowej staje się szczególnym wyzwaniem.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie?

Prowadzenie kosztownych akcji promocyjnych nie może się odbywać w sytuacji braku pewności co do trafności ich przekazu. Niewłaściwie zorganizowana kampania promocyjna może przynieść przeciwne skutki do zamierzonych, zarówno w kwestii wizerunkowej jak i finansowej firmy.

Nasza propozycja badawcza

Prowadzone przez nas badania reklamy pozwalają na stworzenie  precyzyjnej kampanii reklamowej poprzez dostosowanie przekazu promocyjnego do potrzeb konsumentów. Ponadto służą do analizy skuteczności już stosowanych metod reklamy. Za pomocą różnego typu technik badawczych sprawdzamy, które elementy reklam są najlepiej, a które najgorzej postrzegane.

W ramach badania oceniamy również skuteczność docierania do grup docelowych oraz wpływ poszczególnych kreacji na świadomość marki. Wykonujemy również analizy dotyczące skuteczności witryn i kanałów komunikacyjnych.

 

Advertising Campaigns OTC

Co obejmuje produkt?

 • Pozyskujemy szczegółowe opinie od lekarzy oraz pacjentów na temat korzystania z leków bez recepty. Informacje te mogą być następnie wykorzystane w celu opracowania kampanii reklamowej;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:

- zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do okresu poprzedzającego jego używanie;

- zauważana przez klientów skuteczność leku w porównaniu do innych lekarstw OTC
o podobnym działaniu;

- częstotliwość wyboru leku w grupie klientów;

 • skuteczność leku w opinii lekarzy i farmaceutów;
 • skłonność do polecania leku przez lekarzy i farmaceutów.

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI lub CAWI;
 • Jesteśmy w stanie błyskawicznie dotrzeć do lekarzy różnych specjalności;
 • Dla próby lekarzy n<50 oraz klientów indywidualnych n<100 czas realizacji badania nie przekroczy 5 dni!

Badania skuteczności reklamy

Zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji kampanii reklamowej warto badać jej skuteczność oraz efektywność. Dzięki temu możliwe stanie się dokonanie oceny, na ile poniesione wydatki przyczyniły się do uzyskania zakładanych rezultatów. Powinny one wiązać się ze wzrostem wyników sprzedaży, a także świadomości oraz wizerunki marki w segmencie docelowych klientów.

 

Badania skuteczności reklamy mogą służyć między innymi weryfikacji:

 

 • częstotliwości oglądania spotu reklamowego przez odbiorców z grupy docelowej;
 • godzin, w których reklama jest najczęściej oglądana;
 • stopnia w jakim poszczególne elementy spotu zostały zapamiętane;
 • emocji jakie reklama wywołała u potencjalnych klientów;
 • wpływu emisji reklamowej na świadomość marki;
 • oceny reklamy na tle kampanii prowadzonych przez konkurencyjne marki;
 • efektów jakie reklama wywarła na dotychczasowy wizerunek marki;
 • pożądanych zmian w przypadku realizacji kolejnych kampanii reklamowych.

 

W jaki sposób realizujemy badania?

 

W celu realizacji badań skuteczności reklamy wykorzystujemy szereg różnorodnych metod. Jesteśmy w stanie dostarczyć wyniki pomiarów w błyskawicznym czasie, nawet nie dłuższym niż 48 godzin. Wszystko dzięki temu, że posiadamy autorski panel służący ankietowemu badaniu opinii. Nasza platforma liczy już kilka tysięcy aktywnych użytkowników i ciągle się powiększa. Możemy zadać ankietowanym ze wskazanych grup docelowych pytania z prostą kafeterią odpowiedzi, a także poprosić o dokonanie oceny reklamy posługując się pytaniem otwartym. Zarazem jesteśmy w stanie zaprezentować materiały graficzne oraz audiowizualne – np. spot z przeprowadzonej emisji.

 

Oprócz badań internetowych przeprowadzamy również badania skuteczności i efektywności reklamy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (pomiary CAPI), a także wywiadów telefonicznych CATI. Dysponujemy własnym, w pełni wyposażonym studiem do realizacji tego typu badań oraz zatrudniamy ankieterów, którym zapewniamy udział w szkoleniach.

 

Dlaczego warto?

 

Mówi się, że reklama stanowi dźwignię handlu, jednak nie zawsze musi tak być. Realizacja kampanii reklamowej pochłania ogromne środki, które powinny być wykorzystane w efektywny sposób i przełożyć się na zwiększenie sprzedaży, świadomości marki oraz poprawę wizerunku. Warto więc zweryfikować skuteczność reklamy w trakcie rzetelnie przeprowadzonych badań. Dzięki temu będzie można wprowadzić na czas odpowiednie zmiany, aby wydawane pieniądze przyniosły pożądane efekty.  

W jaki sposób zbadać skuteczność reklamy?

Podejmowane przez firmę akcje marketingowe stanowią jedną z podstawowych metod pozyskiwania nowych klientów, jak i pozostania w świadomości dotychczasowych. Jedną z najczęściej stosowanych form jest reklama, której publikacja pozwala na szybkie dotarcie do licznej grupy osób. Każdorazowe angażowanie znacznych środków finansowych w organizację kampanii reklamowej może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej efektywności. W celu polepszenia jakości reklamy, jak i zwiększenia odbioru przez grupę docelową, warto zweryfikować skuteczność reklamy.

 

Jakie badania weryfikują skuteczność reklamy?

Badanie reklamy ze względu na jej skuteczność polega na sprawdzeniu w jakim stopniu respondenci zapamiętali jej treść, hasło reklamowe, które elementy spotu były najbardziej zapadające w pamięć. Często poprzez pytania ankietowe weryfikuje się emocje jakie reklama wzbudza, czy respondenci byliby skłonni do zakupu po jej obejrzeniu.

 

Badania rynku Badanie powinno zostać przeprowadzone na przynajmniej dwóch etapach: przed rozpoczęciem kampanii reklamowej i po jej zakończeniu, można również prowadzić badanie w sposób ciągły, równolegle do trwającej kampanii. Porównanie wyników osiągniętych w badaniu przed i po rozpoczęciu emisji reklamy pozwoli na stwierdzenie w jak dużym stopniu reklama dotarła do potencjalnych klientów, zmieniając poziom ich świadomości marki. Będzie to stanowiło podstawę do miarodajnej oceny skuteczności reklamy.

 

W tym celu najlepiej sprawdzą się badania ilościowe, dzięki którym skuteczność reklamy można zbadać nawet na próbie ogólnopolskiej. Najsprawniej badanie reklamy będzie przebiegało przy wykorzystaniu:

 • ankiet telefonicznych CATI,
 • ankiet internetowych CAWI.

 

Najlepiej ukierunkować je na weryfikację tych aspektów postrzegania marki, które pozwalają wnioskować o skuteczności przekazu reklamowego – aspektami tymi są w szczególności świadomość marki oraz stopień lojalność klientów określany przed i po realizacji objętej badaniem kampanii reklamowej.

 

Świadomość marki

Świadomość marki pozwala określić efekty komunikacyjne tworzone u nabywców w wyniki kampanii reklamowych. Wskaźniki można zestawiać z wielkością sprzedaży i kosztami reklamy, aby określić efektywność wydatkowania środków. Wyniki mogą być odnoszone do różnych typów użytkowników, aby określić w jakich podgrupach świadomość marki jest najsilniejsza i najsłabsza. Badania reklamy powinno również prowadzić się na tle kilku marek/produktów konkurencyjnych, co pozwala na stworzenie punktu odniesienia dla zgromadzonych wyników. Warto sprawdzić na ile reklamowana marka była obecna w świadomości klientów przed i po kampanii reklamowej. W związku z tym istotne jest określenie jaki procent osób należy do konkretnych podgrup wykazujących się:

 • natychmiastową znajomością marki TOM (Top of Mind),
 • spontaniczną znajomością marki,
 • wspomaganą znajomością marki,
 • brakiem znajomości marki.

 

W kontekscie powyższego warto powołać sie także na badanie metodą DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results), które umożliwia określenie w jakim stopniu dana marka, czy produkt istnieją w świadomości uczestników omawianego tu badania reklamy. W czasie ankietyzacji dokonuje się podziału na grupy osób, które:

 • nigdy nie zetknęły się z marką/produktem (osoby nieświadome),
 • wiedzą, że marka/produkt istnieje, ale wiedzą czym się charakteryzuje (osoby świadome),
 • znają markę/produkt i charakterystyczne cechy (osoby rozumiejące),
 • zamierzają dokonać zakupu, wiedzą w czym marka/produkt jest lepsza od konkurencji (osoby przekonane),
 • dokonały zakupu (aktywni nabywcy).

 

Im więcej osób deklaruje świadomość cech charakterystycznych dla marki/produktu, rozważa dokonanie zakupu lub wręcz już to zrobiło, tym reklama była skuteczniejsza.

 

Lojalność klientów

Metoda Net Promoter Score (NPS) pozwala na określenie lojalności klientów. W trakcie badania weryfikuje się jaki procent klientów:

 • zdecydowanie poleci markę/produkt innym (promotorzy),
 • jest zadowolonych z marki/produktu, ale nie wie, czy poleci innym (obojętni),
 • zdecydowanie odradzi markę/produkt (krytycy).

 

W następnym kroku od liczby promotorów odejmowana jest liczba krytyków. Wartość dodatnia świadczy o dobrej kondycji firmy, ujemna o silnym niezadowoleniu klientów ze świadczonych usług. Sprawdzenie przed i po rozpoczęciu reklamy jaki wskaźnik osiąga firma pozwoli na określenie, na ile reklama wpłynęła na poprawę lojalności wśród klientów.

 

Co pomoże zwiększyć skuteczność naszej reklamy?

Bardzo istotnym uzupełnieniem otrzymanych wniosków ilościowego badania reklamy są badania jakościowe takie, jak: zogniskowany wywiad grupowy i pogłębiony wywiad indywidualny. Pozwalają na przeprowadzenie bardziej wnikliwych rozmów z klientami na temat marki czy reklamy. Istnieje także możliwość transmisji spotów reklamowych w celu wywołania dyskusji na temat ich jakości, prawdopodobieństwa dokonania zakupów po ich obejrzeniu. Znajomość oczekiwań klientów pozwoli na stworzenie w przyszłości takiej reklamy, która przy takim samym  lub nawet mniejszym wkładzie finansowym, będzie mogła dotrzeć do znacznie większej liczby potencjalnych klientów.

English version
Badania ankietowe od 4 zł