Badania struktury rynku

Badania struktury rynku

Zamierzając wejść na rynek z nowym produktem lub usługą, warto podjąć decyzję o przeprowadzeniu analizy rynku pod kątem jego struktury. Wnioski z tego typu badań rynkowych pozwalają firmie dokonywać trafniejszych wyborów strategicznych. Badania struktury rynku realizowane są za pomocą technik ilościowych (PAPI, CAPI, CATI, CAWI) oraz jakościowych (dogłębna analiza desk research).

Cele i zakres badań:
Badanie struktury rynku skutkuje dogłębną analizą podmiotów oraz przedmiotów rynkowych - umożliwia identyfikację konkurencyjnych podmiotów oraz relacji występujących pomiędzy nimi. W zakres badania wchodzą również analizy produktów, podaży oraz popytu na konkretny w danym obszarze produkt.

Elementy badań struktury rynku:

 • Ceny rynkowe
 • Metody dystrybucji
 • Identyfikacja kluczowych graczy na rynku oraz ich udziałów
 • Strategie promocji
 • Analizy konkurencji
 • Wielkość rynku
 • Czynniki ryzyka oraz sukcesu
 • Bariery wyjścia i wejścia
 • Trendy na rynku
 • Prognozy rynkowe

Nasza propozycja badawcza
Nasza propozycja badawcza badania struktury rynku opiera się na przetwarzaniu danych z różnorodnych źródeł, a następnie trafnego ich zestawienia. Istotną kwestią poznawczą staje się zdefiniowanie głównych graczy rynkowych oraz określenie udziałów poszczególnych kategorii produktów na rynku zarówno w aspekcie statycznym jak i dynamicznym.

Badania rynku dotyczące analizy jego struktury skierowane są również na określenie szans i zagrożeń w danej branży. Metody dystrybucji oraz strategie cenowe to elementy ściśle ze sobą związane, od których wyboru jest uzależniony sukces firmy. Przeprowadzamy także analizę konkurencji, czyli pozostałych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Nasze analizy rynku przynoszą mierzalne korzyści biznesowe! 

Market Structure

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Możliwość określenia wielkości rynku, popytu, podaży, koniunktury oraz kluczowych graczy w danym segmencie rynkowym;
 • Identyfikacja szans i zagrożeń, warunkujących odniesienie sukcesu na rynku w określonej branży;
 • Przewidywanie trendów rynkowych;
 • Określenie chłonności rynku, a także rynkowych barier wejścia i wyjścia;
 • Wszechstronna analiza działań konkurencji m.in. pod kątem oferty, dystrybucji, promocji, oferowanych cen oraz realizowanej strategii marketingowej;
 • Przewidywanie kierunków rozwoju rynku w określonej branży.


Jak to robimy?

 • Pozyskujemy bogaty materiał badawczy z wielu źródeł, zwłaszcza z wykorzystaniem metody desk research;
 • Zdobywamy również informacje bezpośrednio od uczestników rynku (klienci, dystrybutorzy); wykorzystując w tym celu ilościowe oraz jakościowe techniki badawcze;
 • Uzyskane informacje poddajemy dokładnej wnikliwej wieloźródłowej analizie; co pozwala na wyciągnięcie wniosków i opracowanie zbiorczego raportu.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania struktury rynku?

Badania struktury rynku to proces analizowania cech i dynamiki rynku, na którym działa dane przedsiębiorstwo. Takie badania mogą pomóc zrozumieć, jak rynek jest zorganizowany, jakie są relacje między firmami na rynku, jakie są poziomy konkurencji oraz jakie są bariery wejścia dla nowych firm.

Jaki jest cel przeprowadzania badań struktury rynku?

Celem takich badań jest przede wszystkim określenie, czy rynek działa sprawnie, czy też wymaga interwencji regulacyjnej. Badania struktury rynku są szczególnie ważne w przypadku sektorów gospodarki, które są kluczowe dla wzrostu gospodarczego lub w przypadku sektorów, w których pojawiają się sytuacje monopolistyczne lub oligopolistyczne, które mogą wpłynąć na ceny, jakość produktów oraz wybór konsumentów.

English version
Badania ankietowe od 4 zł