Badania trackingowe

Badania trackingowe

Rynkowe procesy i zjawiska kształtują się i - na ogół - zmieniają wraz z upływem czasu. Stąd też analizę rynku zwykło się prowadzić nie tylko w oparciu o jednorazowe i kompleksowo zrealizowane badania, ale w przypadkach, gdy przemawia za tym specyfika rozpatrywanego problemu - także na podstawie cyklu następujących po sobie odrębnych pomiarów danego zjawiska/procesu. Ciągły monitoring rynku, tj. realizację pomiarów jego komponentów w sposób powtarzalny, umożliwiają między innymi tzw. badania trackingowe.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie trackingowe?

 

Badania o charakterze trackingowym, podobnie jak badania panelowe, sprzyjają śledzeniu kierunku i dynamiki zmian w czasie pewnych analizowanych zjawisk - świadomości, postaw czy zachowań konsumentów. Pozyskana tą drogą wiedza pozwala na prognozowanie stanów przyszłych i programowanie strategii długofalowych oraz na monitorowanie skuteczności działań już podjętych. W każdym z tych przypadków temporalne postrzeganie zjawisk sprzyja dostrzeganiu wpływu, jaki na procesy te wywierają pewnych rynkowe zdarzenia i wykorzystanie tych obserwacji w toku decyzji biznesowych.

 

Jednocześnie tym, co wyróżnia badania trackingowe od podobnych ze względu na cykliczność pomiaru badań panelowych jest każdorazowy odrębny dobór próby. Dzięki temu, w kolejnych pomiarach respondenci nie powtarzają się, co przy cyklicznym stosowaniu tego samego narzędzia badawczego minimalizuje ryzyko:

 • znużenia/zirytowania respondentów,
 • wpływu powtarzalności pytań na zmianę deklaracji respondentów, co do ich postaw/zachowań.

 

Nasza propozycja badawcza

 

Badania trackingowe, których realizację Państwu oferujemy, pozwalają na długofalową analizę kondycji marek i skuteczności Państwa komunikacji marketingowej oraz na monitorowanie poziomu, w jakim konsumenci korzystają z mediów - telewizji, radia, prasy. Wiedza ta pozwala m.in. na:

 • określenie stopnia znajomości marek/produktów,
 • określenie preferencji zakupowych i zmienności tych preferencji w czasie,
 • oszacowania satysfakcji z dotychczas nabywanych produktów/usług,
 • wskazanie optymalnych kanałów komunikacji,
 • rozpoznanie skuteczności dotychczasowych kampanii reklamowych - stopnia ich docierania do grupy docelowej i wpływu na świadomość marki,
 • analizę sposobu postrzegania elementów reklam i wskazanie tych odbieranych najlepiej i najgorzej.

 

 

Tracking Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Monitorujemy zmiany w czasie w postawach/zachowaniach/zwyczajach konsumentów;
 • Opracowujemy raport zbiorczy oraz międzyokresowe raporty porównawcze;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:
  • spontaniczna/wspomagana znajomość marek;
  • korzystanie z produktów danych marek i intencje zakupowe;
  • jakość komunikacji marketingowej;
  • znajomość reklam;
  • preferencje zakupowe;
  • oglądalność telewizji/czytelność pracy/słuchalność radia.

 

 

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI, CAWI lub PAPI;
 • Pomiar cykliczny (tygodniowy/miesięczny/kwartalny) - etapy pomiarowe rozmieszczane równomiernie w całym badanym okresie;
 • Analogiczne narzędzie badawcze na każdym etapie pomiaru - możliwość porównywania wskazań;
 • Reprezentatywne próby badawcze - dobór wg analogicznych kryteriów, ale osobny dla każdego etapu pomiaru;
 • Możliwość stosowania karencji dla respondentów (karencje kwartalne/półroczne).
English version
Badania ankietowe od 4 zł