Badania trackingowe

badania rynku

Rynkowe procesy i zjawiska kształtują się i - na ogół - zmieniają wraz z upływem czasu. Stąd też analizę rynku zwykło się prowadzić nie tylko w oparciu o jednorazowe i kompleksowo zrealizowane badania, ale w przypadkach, gdy przemawia za tym specyfika rozpatrywanego problemu - także na podstawie cyklu następujących po sobie odrębnych pomiarów danego zjawiska/procesu. Ciągły monitoring rynku, tj. realizację pomiarów jego komponentów w sposób powtarzalny, umożliwiają między innymi tzw. badania trackingowe.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie trackingowe?

 

Badania rynku o charakterze trackingowym, podobnie jak badania panelowe, sprzyjają śledzeniu kierunku i dynamiki zmian w czasie pewnych analizowanych zjawisk - świadomości, postaw czy zachowań konsumentów. Pozyskana tą drogą wiedza pozwala na prognozowanie stanów przyszłych i programowanie strategii długofalowych oraz na monitorowanie skuteczności działań już podjętych. W każdym z tych przypadków temporalne postrzeganie zjawisk sprzyja dostrzeganiu wpływu, jaki na procesy te wywierają pewnych rynkowe zdarzenia i wykorzystanie tych obserwacji w toku decyzji biznesowych.

 

Jednocześnie tym, co wyróżnia badania trackingowe od podobnych ze względu na cykliczność pomiaru badań panelowych jest każdorazowy odrębny dobór próby. Dzięki temu, w kolejnych pomiarach respondenci nie powtarzają się, co przy cyklicznym stosowaniu tego samego narzędzia badawczego minimalizuje ryzyko:

 • znużenia/zirytowania respondentów,
 • wpływu powtarzalności pytań na zmianę deklaracji respondentów, co do ich postaw/zachowań.

 

Nasza propozycja badawcza

 

Badania trackingowe, których realizację Państwu oferujemy, pozwalają na długofalową analizę kondycji marek i skuteczności Państwa komunikacji marketingowej oraz na monitorowanie poziomu, w jakim konsumenci korzystają z mediów - telewizji, radia, prasy. Wiedza ta pozwala m.in. na:

 • określenie stopnia znajomości marek/produktów,
 • określenie preferencji zakupowych i zmienności tych preferencji w czasie,
 • oszacowania satysfakcji z dotychczas nabywanych produktów/usług,
 • wskazanie optymalnych kanałów komunikacji,
 • rozpoznanie skuteczności dotychczasowych kampanii reklamowych - stopnia ich docierania do grupy docelowej i wpływu na świadomość marki,
 • analizę sposobu postrzegania elementów reklam i wskazanie tych odbieranych najlepiej i najgorzej.

 

 

Tracking Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Monitorujemy zmiany w czasie w postawach/zachowaniach/zwyczajach konsumentów;
 • Opracowujemy raport zbiorczy oraz międzyokresowe raporty porównawcze;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:
  • spontaniczna/wspomagana znajomość marek;
  • korzystanie z produktów danych marek i intencje zakupowe;
  • jakość komunikacji marketingowej;
  • znajomość reklam;
  • preferencje zakupowe;
  • oglądalność telewizji/czytelność pracy/słuchalność radia.

 

 

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI, CAWI lub PAPI;
 • Pomiar cykliczny (tygodniowy/miesięczny/kwartalny) - etapy pomiarowe rozmieszczane równomiernie w całym badanym okresie;
 • Analogiczne narzędzie badawcze na każdym etapie pomiaru - możliwość porównywania wskazań;
 • Reprezentatywne próby badawcze - dobór wg analogicznych kryteriów, ale osobny dla każdego etapu pomiaru;
 • Możliwość stosowania karencji dla respondentów (karencje kwartalne/półroczne).
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania trackingowe?

Badania trackingowe (ang. tracking studies) to badania marketingowe, które służą do monitorowania zmian w zachowaniach i preferencjach konsumentów w czasie. Te badania pozwalają przedsiębiorcą śledzić, jak konsumenci korzystają z ich produktów lub usług, a także jakie czynniki wpływają na ich decyzje zakupowe.

Co zyskują przedsiębiorstwa na badaniach trackingowych?

Dzięki badaniom trackingowym firmy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów, dostosować swoje oferty do ich potrzeb i preferencji oraz lepiej planować swoje strategie marketingowe.

Ile trwa realizacja badania trackingowego?

Czas realizacji badania zależy od wielu czynników takich jak wielkość próby badawczej. Każdy nasz klient otrzymuje informację zwrotną na temat przewidywanego czasu zakończenia badania. Napisz do nas na badania@biostat.com.pl

English version
Badania ankietowe od 4 zł