Analizy rynku medycznego

badania rynku

Przed podjęciem kluczowych działań biznesowych takich jak chociażby wejście na nowy rynek, warto oprzeć decyzje na wiarygodnej wiedzy – pozyskanej w toku rzetelnych pomiarów. Oferujemy Państwu usługę analizy rynku, dedykowaną przedsiębiorcom z branży medycznej oraz farmaceutycznej:

 • producentom i dystrybutorom leków, suplementów diety, kosmetyków, a także sprzętu i akcesoriów medycznych (osobom decyzyjnym);
 • agencjom promocyjnym/reklamowym działającym na rzecz podmiotów z branży farmaceutycznej;
 • konsultantom medycznym.

 

Analizy rynku medycznego opieramy w głównej mierze na wykorzystaniu metody Desk Research. Pozyskujemy między innymi dane udostępniane przez instytucje publiczne (GUS, NFZ, Ministerstwo Zdrowia etc.). Uzyskujemy informacje na temat wyposażenia placówek, statystyk pacjentów, a także ich profilu społeczno-demograficznego. Szczególną wagę przykładamy do analizy uwarunkowań prawnych, w tym zwłaszcza odnoszących się do zasad przyznawania oraz poziomów refundacji i innych świadczeń, a także warunków promocji i dystrybucji leków. Monitorujemy na bieżąco wszelkie projekty nowelizacji prawa farmaceutycznego.

 

Analizujemy ogólnodostępne raporty (w tym finansowe) z przeprowadzonych dotychczas badań i analiz. Śledzimy także informacje zamieszczane w portalach branżowych oraz innych mediach (zarówno tradycyjnych, jak i internetowych), rejestrach oraz biuletynach. Pozyskujemy również informacje na temat trendów i innowacji, analizując przebieg targów, konferencji oraz eventów dla branży farmaceutycznej.

 

Rozpoznajemy ponadto ofertę podmiotów konkurencyjnych na rynku medycznym, dokonując analizy oferty sklepów internetowych – m.in. pod kątem zakresu asortymentu, cen, kanałów dystrybucji czy promocji.

 

Jesteśmy w stanie dokonać trafnego rozpoznania aktualnej sytuacji, śledzić kluczowe trendy, a także prognozować kierunki rozwoju branży. Identyfikujemy również głównych graczy na rynku, szacujemy jego wartość, wielkość oraz strukturę.

 

Analiza przetargów publicznych oraz rynku zamówień prywatnych

 

Informacje na temat struktury, wielkości i potencjału rynku medycznego pozyskujemy m.in. w oparciu o analizę zamówień publicznych (ogłoszenia o przetargach i wynikach) oraz prywatnych zleceń. Wykorzystujemy w tym celu ogólnodostępne bazy przetargów, które przeszukujemy na podstawie określonej treści (np. nazwa/kategoria produktu czy usługi) lub wybranego kryterium (np. maksymalna i minimalna cena/kwota wadium/kryteria wyboru ofert).

 

W ramach analizy rynku zamówień publicznych uzyskujemy takie dane jak:

 • wykaz instytucji zlecających zamówienie oraz zwycięzców przetargów – z uwzględnieniem takich informacji jak nazwa instytucji, rodzaj placówki (np. szpital kliniczny/przychodnia/instytut badawczy/placówka NZOZ etc.), województwo, a także dane teleadresowe;
 • daty rozstrzygnięcia przetargów;
 • ceny jednostkowe;
 • nazwy handlowe zamówionych produktów medycznych/farmaceutycznych;
 • ilości zamawianych produktów;
 • obecność produktów towarzyszących (dostępnych w pakiecie) w treści zamówień.

 

Wynikiem przeprowadzonych przez nas analiz jest raport przedstawiający wyniki sprzedażowe we wskazanym przedziale czasowym. Identyfikujemy  kluczowych graczy wśród konkurencji, którzy dostarczają na rynek największe ilości produktów medycznych z danego segmentu. Wskazujemy także te podmioty, które najczęściej ogłaszają przetargi. Do raportu dołączamy spakowaną dokumentację  z przetargów publicznych, linki do docelowych stron z ogłoszeniami, a także z plik z bazą danych w formacie Excela.

 

Dokonujemy zarazem finansowej analizy porównawczej (benchamarking) firm funkcjonujących w danym sektorze rynku medycznego. Pozyskujemy informacje m.in. na temat struktury majątku czy poziomu zadłużenia. Dzięki temu zdołają Państwo określić wiarygodność finansową potencjalnych partnerów biznesowych oraz kontrahentów.

 

Badania ankietowe

 

W celu weryfikacji, uzupełnienia i uszczegółowienia informacji pozyskanych w ramach analizy danych zastanych przeprowadzamy wywiady kwestionariuszowe z realnymi uczestnikami rynku. Prowadzimy m.in. reprezentatywne badania rynku z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne), PAPI (ankietyzacja papierowa), CAWI (badania internetowe) lub CAPI (wywiady prowadzone z użyciem urządzeń mobilnych).

 

Jakie korzyści można uzyskać dzięki analizie rynku?

 

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie rynku mogą Państwo zyskać następujące korzyści:

 • Rozpoznanie perspektyw rozwoju rynku medycznego w kolejnych latach, a także potencjalnych czynników wzrostu oraz barier rozwoju;
 • Określenie popytu na leki, suplementy czy sprzęt medyczny przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek;
 • Identyfikacja przeciętnych cen rynkowych we wskazanych segmentach;
 • Uzyskanie wiedzy na temat wartości sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz internetowej;
 • Określenie struktury rynku medycznego;
 • Identyfikacja przeciętnych cen oraz marży w danym segmencie rynku;
 • Określenie pozycji własnego podmiotu na tle konkurencji;
 • Rozpoznanie profili kluczowych graczy na rynku (apteki i sieci apteczne, placówki medyczne, producenci, dystrybutorzy);
 • Uzyskanie wsparcia pod kątem optymalizacji budżetu na działania w ramach promocji i dystrybucji farmaceutyków oraz innych produktów medycznych;
 • Identyfikacja partnerów biznesowych;
 • Monitoring tendencji na rynku medycznym oraz prognozowanie jego dynamiki;
 • Rozpoznanie szans i zagrożeń w związku z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań;
 • Identyfikacja czynników zwiększających konkurencyjność;
 • Uzyskanie informacji na temat niezaspokojonych potrzeb klientów.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest desk research?

Desk research to technika badawcza polegająca na przeglądaniu i analizowaniu dostępnych już informacji na temat danego tematu lub problemu. Innymi słowy, jest to badanie literaturowe lub badanie wtórne, które pozwala na zebranie i analizę informacji z już istniejących źródeł, takich jak raporty, artykuły naukowe, dane statystyczne, badania rynku, raporty z innych badań, strony internetowe i publikacje naukowe.

Dlaczego warto zdecydować się na badanie rynku medycznego?

Badanie rynku medycznego to ważne narzędzie dla firm, instytucji badawczych i organizacji medycznych, które chcą zrozumieć, jak działa rynek i jakie są potrzeby pacjentów oraz innych klientów w sektorze medycznym. Badanie rynku medycznego może pomóc firmom medycznym w zrozumieniu potrzeb klientów, identyfikacji trendów rynkowych, poprawie jakości usług medycznych i podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Jakich metod można użyć przy badaniach rynku medycznego?

W zależności od celu i rodzaju badania można postawić na badania jakościowe albo ilościowe. W badaniach często wykorzystuję się mieszane metody korzystają zarówno z badań ilościowych jak i jakościowych. Skonsultuj z nami swoje badanie i napisz na badania@biostat.com.pl

English version
Badania ankietowe od 4 zł