Badanie opinii wśród mieszkańców Wrocławia

Cel badania

Celem badania było poznanie opinii i postaw mieszkańców Wrocławia na temat bieżącej oceny potencjału rozwojowego Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej oraz  diagnozy rozwojowej Wrocławia w perspektywie roku 2030. Było to historyczne, pierwsze tego typu badanie w całej historii miasta, przygotowane w oparciu o założenia metody analizy – conjoint, mierzącej preferencje w stosunku do hipotetycznych modeli rozwojowych miasta.
 
W badaniu respondenci odpowiadali na pytania oceniające gospodarkę, edukację, transport zbiorowy, politykę społeczną itp. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą techniki CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). Ogółem w badaniu udział wzięło 1000 osób.

Realizacja badania
  • Przeprowadzono akcję informacyjną o badaniach w mediach, obejmującą informacje prasowe.
  • Rozesłano ankiety do użytkowników serwisu www.badanie-opinii.pl oraz wyselekcjonowanej grupy internautów – mieszkańców Wrocławia w różnym wieku.
Efekty końcowe badania
  • Przygotowano bazę danych z wyników badania
  • Opracowano raport techniczny z badania
  • Wykonano analizę statystyczną wyników (w tym analizę głównych składowych PCA)
English version
Badania ankietowe od 4 zł