Badanie opinii wśród mieszkańców Wrocławia

Cel badania

Celem badania opinii i postaw mieszkańców Wrocławia na temat bieżącej oceny potencjału rozwojowego Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej oraz  diagnozy rozwojowej Wrocławia w perspektywie roku 2030. Było to historyczne, pierwsze tego typu badanie w całej historii miasta, przygotowane w oparciu o założenia metody analizy – conjoint, mierzącej preferencje w stosunku do hipotetycznych modeli rozwojowych miasta.
 
W badaniu respondenci odpowiadali na pytania oceniające gospodarkę, edukację, transport zbiorowy, politykę społeczną itp. Badanie przeprowadzone zostało za pomocą techniki CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). Ogółem w badaniu udział wzięło 1000 osób.

Realizacja badania
  • Przeprowadzono akcję informacyjną o badaniach w mediach, obejmującą informacje prasowe.
  • Rozesłano ankiety do użytkowników serwisu www.badanie-opinii.pl oraz wyselekcjonowanej grupy internautów – mieszkańców Wrocławia w różnym wieku.
Efekty końcowe badania
  • Przygotowano bazę danych z wyników badania opinii
  • Opracowano raport techniczny z badania
  • Wykonano analizę statystyczną wyników (w tym analizę głównych składowych PCA)
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są etapy przeprowadzenia badania opinii?

Etapy przeprowadzenia badania opinii w Biostat® obejmują: definiowanie celów badania, projektowanie badania i dobór technik badawczych, opracowanie kwestionariusza lub scenariusza wywiadu, przeprowadzenie badania, analizę i interpretację wyników oraz przygotowanie raportu końcowego.

Najważniejsze korzyści związane z badaniem opinii przy współpracy z firmą zewnętrzną?

Badania opinii pozwalają na mierzenie skuteczności działań marketingowych i programów społecznych. Oraz na zapoznanie się z potrzebami, preferencjami oraz opinią swoich klientów. Co jest kluczowym aspektem, jeśli chodzi o podejmowanie skutecznych decyzji.

Jakie informacje potrzebne są do przeprowadzenia badań opinii?

Wymagane informacje zależą od rodzaju badania, ale zazwyczaj potrzebujemy informacji na temat grupy docelowej, celów badania, pytań badawczych i metod badawczych. W Biostat® oferujemy pomoc w projektowaniu badania i dostosowujemy podejście do indywidualnych potrzeb klienta.

English version
Badania ankietowe od 4 zł