Tag: ankietyzacja online

CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview) to wpisująca się w ilościową metodologię badań rynku i opinii technika ankietyzacji internetowej. Pozyskanie danych od respondentów zapewniają dostępne za pośrednictwem przeglądarek www kwestionariusze elektroniczne, zaś nadzór nad ich wypełnieniem zapewnia dedykowane oprogramowanie badawcze  - odpowiada ono m.in. za kontrolę stopnia przebadania założonej próby, odpowiednią kolejność zadawania pytań oraz weryfikację i prawidłowy zapis uzyskiwanych odpowiedzi.

 

Zalety ankiet internetowych

Elektroniczny wymiar ankietyzacji zapewnia szereg korzyści dzięki czemu CAWI uchodzi za jedną z popularniejszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się technik badawczych. Do zalet badań ankietowych online należą w szczególności możliwość:

  • objęcia badaniem dużych ogólnopolskich grup respondentów przy jednoczesnym zapewnieniu reprezentatywności próby, szybkości pomiaru i niskich kosztów realizacji badania - ankiety wysyłane są do respondentów drogą elektroniczną, niknie zatem potrzeba korzystania z usług ankieterów i drukowania ankiet papierowych;
  • skierowania ankiet online do ściśle określonych grup respondentów - ankietyzacja CAWI obejmuje e-mailową dystrybucję personalizowanych zaproszeń do wypełnienia kwestionariusza ankiety, a także możliwość udostępnienia go na portalach tematycznych i w mediach społecznościowych;
  • bieżącego wglądu w udzielane przez respondentów odpowiedzi - dzięki temu już w trakcie realizacji badania ankietowego możliwe jest cząstkowe opracowanie wyników;
  • zapewnienia maksymalnego komfortu ankietowanym, co przekłada się na ich chęć udziału w badaniu i rzetelność udzielanych odpowiedzi - ankieta elektroniczna to gwarancja anonimowości (nie istnieje tzw. „efekt ankietera”), wypełnić ją można w dowolnym dogodnym dla siebie momencie i miejscu;
  • korzystanie z nowoczesnych kwestionariuszy ankiet - kwestionariusze CAWI opatrzyć można elementami multimedialnymi, w tym grafikami oraz nagraniami audio i wideo;
  • edytowania kwestionariusza w trakcie trwania ankietyzacji.

 

Aplikacja do ankietyzacji CAWI

Jak wspomniano wyżej, nadzór nad przebiegiem badań ankietowych CAWI pełni dedykowane temu oprogramowanie. Kompleksowemu wspieraniu procesu badawczego i zarządzaniu każdym jego etapem (od projektowania kwestionariusza, przez gromadzenie danych i ich analizę) umożliwiają m.in. platforma  eCRF.biz™, oprogramowanie CATI-System oraz aplikacja SurvGoTM.

 

 

Ankietyzacja CAWI wykorzystywana jest ponadto w projektach badawczych realizowanych za pośrednictwem paneli konsumenckich - są to zrzeszające konsumentów z całej Polski serwisy internetowe, które dzięki profilowaniu zarejestrowanych użytkowników umożliwiają szybkie i ekonomiczne badanie ich opinii dzięki ankietom elektronicznym.  Przykład panelu konsumenckiego stanowi Badanie Opinii.

 

English version
Badania ankietowe od 4 zł