Chciałbym poznać rynek, na którym działam. Czy muszę badać wszystkich konsumentów?

badania rynku

Wszyscy konsumenci, którzy wpisują się w grupę docelową oferowanego produktu/usługi i zostali zakwalifikowani jako zakres podmiotowy badania rynku stanowią tzw. populację generalną, która winna zostać objęta pomiarem dla zapewnienia maksymalnie wiarygodnych i pełnych informacji na zadany temat. Ponieważ populacje te bywają na ogół bardzo liczne proces badawczy zawęża się na ogół do tzw. próby badawczej - swoistej miniatury całkowitej populacji. Tym sposobem, dzięki opieraniu badania rynku na próbie a nie na zbiorowości populacyjnej możliwe jest uproszczenie aspektów organizacyjnych badania oraz ograniczenie jego kosztów i czasu realizacji - jest to korzystne i pozwala uzyskać rzetelne wyniki, wymaga jednak akceptacji pewnego błędu pomiarowego (tzw. maksymalnego błędu statystycznego) oraz dobraniu próby o odpowiedniej liczebności i reprezentatywnej w stosunku do struktury populacji generalnej.

 

Na  czym polega reprezentatywność?

Reprezentatywność osadza się na ujmowaniu całości populacji przez losowo dobraną jej część tj. próbę statystyczną. Metoda ta zwana reprezentacyjną to sposób badania rynku o tzw. charakterze częściowy. Przedstawia ona dane o rozkładzie cechy statystycznej w populacji, które zyskuje się dzięki wyznaczeniu rozkładu tejże cechy w danej podgrupie jednostek.

 

O czym mówi reprezentatywność?

Reprezentatywność to kryterium, które określa w jakim stopniu badanie zostało wykonane poprawnie i która:

 • ujawnia wyniki zbliżone do wyników populacji;
 • odpowiada strukturze populacji.

 

Czym jest i jaka jest próba statystyczna?

Dzięki możliwością jakie daje omawiana metoda wykorzystuje się ją z powodzeniem w badaniach rynku, a zawężając w badaniach statystycznych. Próba statystyczna powinna cechować się zachowaniem właściwości oraz rozkładów cech statystycznych.

Jako że próba ma stanowić reprezentację populacji generalnej posiada ona pewne założenia. Podstawowe założenie głosi o minimalnej liczebności próby w badaniach marketingowych tudzież społecznych. 

 

Na co zwracać uwagę przy doborze próby?

Modelowanie liczebności próby w nawiązaniu do zadanych parametrów możliwe jest z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Parametry charakteryzujące otrzymane wyniki badania to:

 • liczebność populacji generalnej (dla populacji skończonej);
 • szacowana wielkość frakcji tj. odsetek populacji wykazujący daną cechę;
 • maksymalny dopuszczalny błąd oszacowania;
 • poziom istotności, czyli prawdopodobieństwo, z którym zostanie popełniony błąd oszacowania o danej wartości.

 

Jakie są metody doboru próby?

Minimalną liczność próby, które będą realizować powyższe parametry można określić z pomocą kalkulatora liczności próby. Jest on przeznaczony zarówno do obliczeń liczebności populacji nieskończonej oraz skończonej. Jeśli chodzi o dobór próby to wyróżnia się jego dwa rodzaje:

 • losowy;
 • celowy.

 

Te dwa rodzaje próby rozróżniają sposoby dobrania próby. W doborze celowym badacz sam, dzięki swoim subiektywnym odczuciom i opinią dobiera elementy z populacji, które będą podlegać badaniu. Zaś losowy dobór próby osadza się na takim wyborze elementu z populacji, gdzie osoba realizująca badanie nie ma wpływu na to, które z elementów znajdują się w próbie.

 

Jak dobrać próbę losowo?

W obrębie doboru losowego badania rynku wyróżnia się takie jej rodzaje jak:

 • prosty – określona liczba elementów próby losowana jest bezpośrednio z populacji;
 • warstwowy – populację dzieli się na warstwy, z których losuje się elementy
 • zespołowy (zespołowy) – losuje się pewną ilość grup elementów, a badanie dotyczy wszystkich elementów tychże grup;
 • dwu(wielo)stopniowy – losowanie elementów odbywa się na kilku stopniach, gdzie każdy następny zawęża ilość elementów, aż do osiągnięcia pożądanej ilości.

 

Czy zatem muszę badać wszystkich konsumentów?

Przeprowadzając badanie rynku nie ma konieczności przebadania każdego klienta. Wystarczy we właściwy sposób dobrać próbę, która będzie reprezentatywna dla całej populacji i da miarodajne wyniki.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega próba badawcza? Do czego się to odnosi w badaniach?

Dobranie odpowiedniej próby badawczej polega na precyzyjnym określeniu grupy osób, której dotyczy badanie i wykorzystaniu odpowiednich technik próbkowania, aby uzyskać reprezentatywne wyniki. Jest to kluczowy krok w procesie badawczym, mający na celu zapewnienie wiarygodności wyników.

W czym pomaga kalkulator gruby badawczej w badaniach?

Pomaga on określić odpowiednią liczbę respondentów potrzebną do uzyskania reprezentatywnej próby badawczej. Kalkulator grupy badawczej uwzględnia różne czynniki, takie jak wielkość populacji, stopa błędu, poziom ufności i oczekiwana precyzja wyników 

Co zyskuje firma, jeśli korzysta z kalkulatora?

Na podstawie tych informacji kalkulator oblicza minimalną liczbę respondentów, która jest potrzebna do przeprowadzenia badania w sposób wiarygodny i reprezentatywny. Dzięki temu firmy mogą odpowiednio zaplanować i skonfigurować badanie, aby uzyskać niezbędne dane do analizy i wniosków.

English version
Badania ankietowe od 4 zł