Czy zmniejszenie ceny leku zwiększy sprzedaż?

badania rynku

Zwracając uwagę na rozwijający się rynek, a więc także patrząc na dynamiczne zmiany, które na nim zachodzą ujawnia się zagadnienie jakości oferowanych produktów czy usług w stosunku do ich cen. Widząc zależności, które występują między tymi czynnikami można konstruować dobre plany rozwojowe, które posłużą wzmocnieniu pozycji firmy na rynku. W celu rozpoznania tych zagadnień odwołuje się do badań rynku.

 

Zrozumieć istotę…

Omawiana dziedzina badań pozwala na pozyskanie informacji dotyczących procesów, zjawisk i przyczyn zaistniałych w kontekście badanej sytuacji. Wiedzę, którą można z nich pozyskać dotyczy podaży, popytu, konkurencji, oczekiwań klientów i systemów sprzedaży. Badania rynku dzieli się z uwzględnieniem kontekstu:

 • czasowego – okres czasu, który bierze się pod uwagę w badaniu;
 • sposobu uzyskiwania danych z wyróżnieniem metod ilościowych i jakościowych;
 • analizowanych danych (wtórne lub pierwotne);
 • organizacji badania (wewnętrzne i zewnętrzne);
 • celu badania.

 

Jak cena produktu wpływa na jego sprzedaż?

Należy zwrócić uwagę na cenę produktu, gdyż to ona w dużym stopniu decyduje o tym, czy klient wybierze dany produkt. Cena produktu nie powinna być ani zbyt niska ani zbyt wysoka. Zbyt niska cena stworzy wyobrażenie gorszej jakości - wyjątkiem są oferty promocyjne, gdy obniżenie ceny nie wpływa na negatywne odczucie.

Cena, która będzie zbyt wysoka w kontekście tego, co proponuje konkurencja zrodzi myśl, że zakup produktu, który jest droższy byłby przepłaceniem, a sam produkt lepiej zakupić u innego sprzedawcy.

 

Jak określić właściwą cenę?

Decyzja dotycząca ceny produktu powinna być poparta dogłębną analizą rynku, a w tym tzw. elastycznością popytu. Wskazuje on na zdolność klientów do wybrania produktu w określonej cenie z odrzuceniem oferty konkurencji. Tą elastyczność można zbadać wykorzystując takie metody badawcze jak:

 • ankiety (papierowe i internetowe);
 • wywiady terenowe typu CAPI;
 • wywiady telefoniczne CATI;
 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI);
 • grupowe wywiady fokusowe (FGI).

 

Od czego zależy cena produktów farmaceutycznych?

Jeśli weźmie się pod uwagę produkty farmaceutyczne to ich cena zależy od:

 • kosztów, które zostały poniesione w całym procesie wytwarzania i wprowadzania preparatu;
 • pozycji danego producenta na rynku;
 • obowiązujących przepisów prawnych.

 

Biorąc pod uwagę te czynniki bardzo ciężko jest stworzyć złoty środek, który wskazywałby na optymalną cenę produktu farmaceutycznego. Stąd potrzeba badań rynku. Należy jednak uznać założenia przedstawione wyżej dotyczące ceny, która to powinna współgrać z rzeczywistą jakością produktu, a przy tym - być na tyle konkurencyjna na tle innych produktów, aby zachęcał do zwrócenie na niego uwagi.

 

O czym mówią badania rynku?

Pozwalają one na wychwycenie zmian zachodzących na obszarze podejmowanej działalności, a co za tym idzie umożliwiają ich kontrolę. Umożliwia to także wykrycie nowych możliwości działania oraz stworzenie strategii odpowiadającej rodzącym się potrzebom oraz oczekiwaniom konsumentów. Mówiąc w skrócie - ta dziedzina badań skupia się na:

 • klientach i konkurencji;
 • skutecznych kampaniach reklamowych;
 • lukach w badanym obszarze.
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki jest główny cel badania cen, które wykonuje się w ramach badania rynku?

Jest to analiza poziomu i struktury cen na rynku, ocena konkurencyjności cenowej, identyfikacja optymalnych strategii cenowych oraz zrozumienie wpływu cen na decyzje klientów.

Jakie są kluczowe czynniki, które wpływają na proces ustalania cen w badaniach rynku?

Kluczowe czynniki to koszty produkcji, konkurencja na rynku, wartość i percepcja klienta, strategia marketingowa firmy, regulacje prawne i polityczne.

Na czym polega badanie elastyczności ceny?

Badanie polega na analizie reakcji popytu na zmiany cen produktów lub usług. Badanie to ma na celu zrozumienie, w jaki sposób zmiana ceny wpływa na ilość sprzedanych jednostek oraz przychody firmy.

English version
Badania ankietowe od 4 zł