II badanie Polak u lekarza

Data przeprowadzenia badania:
2019-01-18

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Pełna wersja raportu:
Pobierz raport
Wielkość pliku: MB
Dr Monika Jaremków
Monika Jaremków, PhD
Dyrektor ds. badań
e-mail: badania@biostat.com.pl
Tel.: +48 534 702 007
Opiekun naukowy

Kontynuując nasze rozważania na temat wizyt rodaków w gabinetach lekarskich oraz poziomu informatyzacji polskiej służby zdrowia wspólnie z panelem badawczym Badanie Opinii zrealizowaliśmy drugą część badania Polak u lekarza. Badanie zostało skrupulatnie przeprowadzone na próbie 1000 respondentów.

 

 

 

Na jakim poziomie Polscy lekarze korzystają z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

 

 

Niezmiennie najpopularniejszym źródłem informacji pozostaje Internet, który stanowi 87,7% wskazań. Co interesujące w porównaniu do I edycji badania odsetek ten zmalał o 3,5%, natomiast wzrósł odsetek respondentów, którzy informacje odnośnie zdrowia czerpią od swoich lekarzy rodzinnych - 77,6% lub specjalistów - 65,1%. Wciąż ponad połowa badanych korzysta z porad rodziny, a zaledwie 34,6% korzysta z książek lub prasy.

 

Biorąc pod uwagę przedział wiekowy informacji na temat  zdrowia w Internecie najczęściej poszukiwali respondenci w wieku 18-29 lat (91,2%), najrzadziej osoby powyżej 60 lat (79,8%). Okazuje się, że wykształcenie również odgrywa bardzo dużą rolę. Internet jako źródło wiedzy króluje u respondentów z wykształceniem podstawowym (95,5%). Natomiast informacja od lekarza lub specjalisty staje się wartościowa dla osób z wykształceniem wyższym (68,5%)

 

 

 

 

 

Mimo, że rejestracja on-line powoli zyskuje na popularności nie każdy specjalista lub lekarz umożliwia taki sposób rejestracji – zaledwie 9,8% skorzystało z takiej funkcji. Na pierwszym miejscu pozostaje rejestracja osobista podczas ostatniej wizyty, kolejno najpopularniejszą formą jest osobista rejestracja przed wizytą. Możliwość rejestracji telefonicznej wykorzystało 11,0% respondentów.

 

 

 

 

 

Kierując się wynikami pozyskanymi z naszego badania można stwierdzić, że preferowaną formą rejestracji wśród pacjentów jest głównie rejestracja online (60,9%), a zaraz po niej na drugim miejscu plasuje się rejestracja telefoniczna (32,1%). Porównując wcześniejsze wyniki odsetek wskazań rejestracji on-line wzrósł o 3%. Okazuje się zatem, iż rejestracja online zyskuje na popularności.

Zapotrzebowanie na możliwość rejestracji on-line wykazuje 70,1% respondentów mieszkających w bardzo zaludnionych miastach (ponad 500 tys. mieszkańców). Im mniejsza liczba mieszkańców miasta, tym to zapotrzebowanie maleje. Odwrotnie sprawa wygląda w przypadku rejestracji telefonicznej - najchętniej korzystają z niej ankietowani zamieszkujący miasta do 20 tys. mieszkańców (38,5%), najmniej zaś ankietowani z miast od 200 do 500 tys. mieszkańców (27,0%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeba przyznać, iż lekarze oraz specjaliści dbają o to, aby ich pacjenci nie zapomnieli o swojej zaplanowanej wizycie. Ponad połowa (58,7%) badanych przyznało, iż przypomnienie o wizycie dostali w formie wiadomości SMS. Wykorzystywane są również inne formy m.in. powiadomienie  telefoniczne (36,0%) czy mailowe (12,0%).

Przypomnienia wysyłane do pacjentów, głównie są stosowane w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - 54,4%, rzadziej widoczne są w mniejszych miastach – 27,9%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5% ankietowanych wykazało, iż lekarz dokumentację medyczną sporządził w formie elektronicznej. Nadal jednak duży procent lekarzy – 37,7% sporządza i utrzymuje dokumentacje medyczną swoich pacjentów w standardowej, papierowej formie. Niektórzy powoli przekonują się i przyzwyczajają do zmian wykorzystując częściową jedną i drugą formę - 13,8%.

Okazuje się elektroniczna forma dokumentacji medycznej jest najpopularniejsza w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (58,9%), najrzadziej wykorzystywana jest w mniej zaludnionych miastach (od 20 – 100 tys. mieszkańców) - 38,5%. W mniejszych miastach lekarze skłonni są do odręcznego wypełniania druczków niżeli prowadzenia elektronicznej dokumentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z udogodnień Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie korzystają wszyscy. Niektórzy są wręcz niesamowicie uprzedzeni do takiej formy prowadzenia dokumentacji. Z badań wynika, iż lekarze mimo wszystko częściej korzystają z komputerów niż z odręcznych zapisek. 47,6% zapoznaje się z historią choroby swojego pacjenta używając komputera, jedynie 29,6% korzysta z wypisanych wcześniej formularzy z kartoteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzień dzisiejszy w dużej mierze lekarze drukują recepty, które wystawiają swoim pacjentom (39,1%), także nadal duży procent lekarzy wypisuje je odręcznie (33,1%). Podczas przeprowadzonego badania 2/3 ankietowanych musiało wyłącznie potwierdzić swoje dane, natomiast 14,9% z nich musiało podać swoje kompletne dane osobowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienia elektroniczne sukcesywnie zyskują na popularności i dopiero co stają się powoli obecne na rynku. Jak na razie nadal większość lekarzy wystawia odręcznie wypisane (67,5%) lub wydrukowane zwolnienia (11,3%). E-zwolnienie otrzymało zaledwie 5,8% ankietowanych.

Odręczne zwolnienie najczęściej otrzymywali ankietowani posiadający wykształcenie podstawowe (31,8%), zaś drukowane przez lekarza pacjenci z zasadniczym zawodowym wykształceniem (16,0%).

 

 

 

 

 

 

Najczęstszą odpowiedzią na pytanie odnośnie elektronicznych ułatwień, jaką udzielali ankietowani to informacja, która przypomni im o zaplanowanej wizycie najlepiej w formie wiadomości SMS. Aż 70,8% badanych stwierdziło, że jest to dla nich bardzo dużym ułatwieniem. Co zaskakujące największy odsetek wskazań odnotowano w przypadku grupy wiekowej 50-59 lat (74,5%). Drugim udogodnieniem okazują się e-zwolnienia, zatem z spokojem możemy stwierdzić, że wprowadzony przymus wpłynie pozytywnie na społeczeństwo.

 

 

 

* Badanie zrealizowane przez BioStat w dniach 20.12.2018 - 27.12.2018r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego Panelu Badanie Opinii.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym skorzysta firma, jeśli zdecyduje się na współpracę z BioStat® w zakresie badań?

Współpraca z BioStat® to gwarancja jakości, profesjonalizmu i rzetelności. Same badania pozwalają firmie lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania swoich klientów, dostosować swoje produkty/usługi do ich preferencji.

Co wpływa na wiarygodność wyników badań?

Do czynników wpływających na wiarygodność wyników badań opinii należą m.in. odpowiednio dobrana próba badawcza, precyzyjne formułowanie pytań, zapewnienie anonimowości respondentów, wysoki odzew na ankietę oraz rzetelna analiza i interpretacja zebranych danych.

Jakie wyzwania związane z przeprowadzaniem badań opinii czekają twórców badań?

Przy przeprowadzaniu badań opinii mogą wystąpić wyzwania związane z doborem odpowiedniej grupy docelowej, uzyskaniem wysokiego odzewu respondentów, zapewnieniem reprezentatywności próby, ochroną danych osobowych, interpretacją wyników oraz efektem pożądanego odpowiedzi, czyli tendencją respondentów do dostosowywania się do oczekiwań badacza.

English version
Badania ankietowe od 4 zł