Badanie dotyczące oceny przestrzeni inwestycyjnej miasta

Wstępne założenia

Głównym celem przedmiotowego badania było określenie stopnia atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Badanie to dotyczyło analizy związków między potencjałem innowacyjnym a rozwojem gospodarczym. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie klimatu inwestycyjnego i możliwości, jakie oferuje miasto obecnym i przyszłym inwestorom. Analiza sytuacji gospodarczej umożliwił przedsiębiorcom podjęcie działań rozwijających ich własne przedsiębiorstwa. Uzyskany materiał umożliwił zdiagnozowanie kierunków rozwoju oraz zagospodarowanie potencjalnych nisz, dzięki którym możliwe było uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Realizacja

Jako podstawę metodologii badania została wybrana metoda Desk Research. Została ona przeprowadzona jako analiza zapisów dostępnych źródeł danych, obejmująca w szczególności ich kompilację, wzajemną weryfikację i przetwarzanie. Analiza ta była podstawą do wypracowania wniosków na temat badanego problemu. Analiza obejmowała audyt zerowy, przygotowanie zbioru danych, analizę trendów cech związanych z przedmiotem badania wraz z wielowymiarową analizą porównawczą obecnych wyników. Więcej informacji odnośnie do powyższej metodologii znajdą Państwo tutaj. Badanie zostało przeprowadzone na bazie zmiany we wskaźnikach gospodarczych, demograficznych, infrastrukturalnych, edukacyjnych, turystycznych oraz innych niezbędnych do celów analizy wskaźników oraz danych zastanych pozwalających określić stopień rozwoju przestrzeni inwestycyjnej i możliwości jakie oferuje badane miasto przedsiębiorcom.

Rezultaty

Na podstawie przeprowadzone badania rynku zaobserwowano w badanym mieście m.in., że:

  • Płace, jakie otrzymują osoby zatrudnione w mieście, są najwyższe w porównaniu do pozostałych miast ościennych w województwie. Rynek pracy od wielu lat pozostaje stabilny w przypadku liczby pracujących i oscyluje w granicach 64 tys. osób;
  • Analizując sytuację przedsiębiorstw, można zauważyć wzrost liczby przedsiębiorców – w okresie od 2011 r. do 2017 r., nastąpił wzrost o ponad 2 tys. nowych podmiotów gospodarczych;
  • W przypadku dostępnej infrastruktury widoczny jest wzrost dostępności do zasobów mieszkaniowych, co bezpośrednio łączy się z rozwojem sieci rozdzielczej;
  • Badając dochody miasta można zauważyć, iż wyniki analizy PKB per capita potwierdzają pozytywny trend dotyczący gospodarki miasta – wzrost PKB oznacza w tym przypadku wzrost gospodarczy;
  • Miasto posiada znaczącą liczbę powierzchni biurowych do wykorzystania. Jednakże brakuje w niej większej liczby dużych powierzchni biurowych.

 

Przeprowadzona analiza pozyskanych danych pozwoliła stwierdzić występowanie potencjału biznesowego dla miasta. Jak i określić słabe i mocne jego strony. Co w przyszłości powinno się przyczynić do polepszenia warunków inwestycyjnych. A co za tym do rozwoju gospodarczego miasta.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega metoda Desk Research?

Metoda Desk Research, inaczej nazywana metodą badań wtórnych, polega na analizie danych, informacji i materiałów już istniejących, które są dostępne publicznie lub wewnętrznie w firmie.

Czy taki rodzaj badań jest popularny?

Tak, szczególnie w firmach z zagranicznym kapitałem. Dzięki badaniom biznesowym, firmy mogą poznać specyfikę rynku i sytuację gospodarczą w danym regionie, co pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i planowaniu strategii rozwoju.

Ile czasu może trwać zlecone badanie?

Czas trwania badania biznesowego potencjału miasta zależy od skali badania oraz liczby czynników, które są brane pod uwagę. Dodatkowo czas jest uzależniony również od tempa gromadzenia danych i analizy wyników, a także od dostępności źródeł informacji.

English version
Badania ankietowe od 4 zł