Badanie dotyczące analizy rynku badań i analiz technicznych

Wstępne założenia

Na zlecenie naszego klienta będącego liderem w branży analiz przemysłowych dokonaliśmy analizy rynku badań oraz analiz technicznych. Naszym celem było określenie perspektyw rozwoju we wskazanym przez Klienta segmencie na najbliższe 10 lat. W ramach badania przeprowadziliśmy analizę konkurencji oraz działalności innowacyjnej przemysłu. Istotnym elementem dokonanej analizy był również aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz ich nakłady na działalność badawczo – rozwojową. W ramach wybranej metodologii badanie zostało oparte na metodzie Desk Research, skupiającej się na analizie danych zastanych. Więcej o powyższej metodzie przeczytać można tutaj.

Realizacja

W celu zrealizowania powyższego badania, skupiliśmy m.in. swoją uwagę w zakresie analizy:

  • Nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach krajowych oraz w relacji do środków trwałych;
  • Źródłach finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  • Nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach.
  • Przedsiębiorstw przemysłowych kładących nacisk na innowacyjność;
  • Stopniu automatyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych.

W kolejny kroku została dokonana analiza konkurencji na podstawie zebranych danych zastanych.

Rezultaty

W wyniku naszych zintensyfikowanych działań zaobserwowaliśmy, że potencjał branży badań i analiz technicznych (przemysłowych) jest wysoce zdeterminowany specjalizacjami regionów i specyfiki dominujących branż w poszczególnych województwach. Stwierdziliśmy m.in. że:

  • Główną część przewidywanej grupy docelowej stanowi sektor prywatny, stanowiący prawie 100;
  • W skali kraju głównym segmentem wykorzystującym badania i analizy w przemyśle stanowi przemysł konstrukcji metalowych, gotowych wyrobów metalowych, wyrobów budowlanych oraz tworzyw sztucznych dla budownictwa;
  • Analizując występującą konkurencję wśród laboratoriów świadczących badane usługi, należy zauważyć, że aż trzy czwarte z nich stanowią podmioty prywatne (w ujęciu laboratoriów posiadających akredytację PCA) oraz prawie co czwarty podmiot jest pod kontrolą Skarbu Państwa;
  • Do głównych powodów, dla których przedsiębiorstwa dokonują zlecenia przeprowadzania analiz przemysłowych, należą: wymogi prawne i formalne, złożoność koniecznych do przeprowadzenia analiz oraz wysokie kompetencje laboratorium.

 

Wykonanie badania pozwoliło naszemu klientowi na zaktualizowanie swojej strategii wejścia na rynek badań i analiz technicznych w Polsce. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu na zagranicznych rynkach oraz współpracy z firmą BioStat nasz kontrahent mógł w sposób komplementarny przygotować strategię rozwoju na rynku, a także odpowiedzieć na potrzeby jego klientów na rynku. Co w konsekwencji umożliwia mu stworzenie synergii współdziałania ze swoimi interesariuszami na rynku analiz przemysłowych.

 

Ofertę naszej firmy w zakresie badań rynku można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest analiza rynku badań i analiz technicznych?

To proces badawczy mający na celu zrozumienie rynku, na którym działają firmy zajmujące się badaniami i analizami technicznymi. 

Co obejmuje analiza?

Analiza ta obejmuje ocenę potencjalnych klientów, konkurencji, trendów rynkowych, preferencji klientów i innych czynników wpływających na ten sektor.

Jakie są główne cele przeprowadzenia badania?

Jest to uzyskanie głębszej wiedzy na temat struktury rynku, identyfikacja potencjalnych segmentów rynkowych, zrozumienie preferencji klientów, analiza konkurencji oraz ocena możliwości rozwoju i innowacji w tym sektorze.

English version
Badania ankietowe od 4 zł