Badanie dotyczące analizy rynku badań i analiz technicznych

Wstępne założenia

Na zlecenie naszego klienta będącego liderem w branży analiz przemysłowych dokonaliśmy analizy rynku badań oraz analiz technicznych. Naszym celem było określenie perspektyw rozwoju we wskazanym przez Klienta segmencie na najbliższe 10 lat. W ramach badania przeprowadziliśmy analizę konkurencji oraz działalności innowacyjnej przemysłu. Istotnym elementem dokonanej analizy był również aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz ich nakłady na działalność badawczo – rozwojową. W ramach wybranej metodologii badanie zostało oparte na metodzie Desk Research, skupiającej się na analizie danych zastanych. Więcej o powyższej metodzie przeczytać można tutaj.

Realizacja

W celu zrealizowania powyższego badania, skupiliśmy m.in. swoją uwagę w zakresie analizy:

  • Nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w nakładach krajowych oraz w relacji do środków trwałych;
  • Źródłach finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
  • Nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach.
  • Przedsiębiorstw przemysłowych kładących nacisk na innowacyjność;
  • Stopniu automatyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych.

W kolejny kroku została dokonana analiza konkurencji na podstawie zebranych danych zastanych.

Rezultaty

W wyniku naszych zintensyfikowanych działań zaobserwowaliśmy, że potencjał branży badań i analiz technicznych (przemysłowych) jest wysoce zdeterminowany specjalizacjami regionów i specyfiki dominujących branż w poszczególnych województwach. Stwierdziliśmy m.in. że:

  • Główną część przewidywanej grupy docelowej stanowi sektor prywatny, stanowiący prawie 100;
  • W skali kraju głównym segmentem wykorzystującym badania i analizy w przemyśle stanowi przemysł konstrukcji metalowych, gotowych wyrobów metalowych, wyrobów budowlanych oraz tworzyw sztucznych dla budownictwa;
  • Analizując występującą konkurencję wśród laboratoriów świadczących badane usługi, należy zauważyć, że aż trzy czwarte z nich stanowią podmioty prywatne (w ujęciu laboratoriów posiadających akredytację PCA) oraz prawie co czwarty podmiot jest pod kontrolą Skarbu Państwa;
  • Do głównych powodów, dla których przedsiębiorstwa dokonują zlecenia przeprowadzania analiz przemysłowych, należą: wymogi prawne i formalne, złożoność koniecznych do przeprowadzenia analiz oraz wysokie kompetencje laboratorium.

 

Wykonanie badania pozwoliło naszemu klientowi na zaktualizowanie swojej strategii wejścia na rynek badań i analiz technicznych w Polsce. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu na zagranicznych rynkach oraz współpracy z firmą BioStat nasz kontrahent mógł w sposób komplementarny przygotować strategię rozwoju na rynku, a także odpowiedzieć na potrzeby jego klientów na rynku. Co w konsekwencji umożliwia mu stworzenie synergii współdziałania ze swoimi interesariuszami na rynku analiz przemysłowych.

 

Ofertę naszej firmy w zakresie badań rynku można znaleźć tutaj.

English version
Badania ankietowe od 4 zł