Badania rynku medycznego - tlenoterapia i leczenie zaburzeń snu

Wstępne założenia

Nasza firma podjęła się realizacji badania rynku medycznego dla jednego z kluczowych producentów z branży. Chciał on dowiedzieć się, na ile uzasadnione jest wprowadzenie na rynek urządzeń przeznaczonych do leczenia bezdechu sennego oraz prowadzenia domowej terapii tlenowej. W ramach realizacji projektu chcieliśmy ustalić popyt oraz podaż we wskazanym segmencie, wskazać dominujących graczy na rynku, a także dokonać analizy oferty podmiotów konkurencyjnych. Naszym zadaniem było także rozpoznanie procedur dotyczących refundacji kosztów tego typu leczenia. Ponadto mieliśmy nadzieję zidentyfikować dodatkowe rynki zbytu. 

Realizacja

Przeprowadzenie niniejszego badania rozpoczęliśmy od wszechstronnej analizy danych zastanych. Prześledziliśmy bazy publicznych przetargów (dane z lat 2006-2015), statystyki NFZ, a także formalne procedury dotyczące możliwości uzyskania zwrotu inwestycji poniesionych z tytułu podejmowania terapii.  

 

Równomiernie z analizą desk research realizowaliśmy badanie telefoniczne CATI, w którym wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów:

  • domy opieki;
  • laboratoria snu;
  • sklepy oraz wypożyczalnie sprzętu medycznego;
  • zespoły domowego leczenia tlenem

 

W trakcie wywiadów o charakterze ilościowym pozyskiwaliśmy informacje na temat wykorzystywanego/posiadanego w ofercie sprzętu do tlenoterapii i leczenia zaburzeń snu, liczby pacjentów korzystających z takich usług, a także czasu oczekiwania na rozpoczęcie kuracji. Ponadto weryfikowaliśmy, czy uczestnicy badania byliby zainteresowali nabyciem lub dzierżawą urządzeń będących przedmiotem badania.

Rezultaty

Zdołaliśmy uzyskać odpowiedź na większość z postawionych pytań badawczych. Dokonaliśmy szczegółowej diagnozy poziomu otwartości rynku na nowy sprzęt, określiliśmy jego strukturę, a także wskazaliśmy najważniejsze bariery wejścia. Rozpoznaliśmy również ofertę oraz pozycję na rynku podmiotów konkurencyjnych.

 

Raport końcowy przyjął postać zwięźle ujętych wniosków oraz rekomendacji. Dodatkowo został on przez nas wzbogacony o atrakcyjne wizualnie diagramy, wykresy oraz ikonografiki. 

English version
Badania ankietowe od 4 zł