Badania rynku medycznego - tlenoterapia i leczenie zaburzeń snu

Wstępne założenia

Nasza firma podjęła się realizacji badania rynku medycznego dla jednego z kluczowych producentów z branży. Chciał on dowiedzieć się, na ile uzasadnione jest wprowadzenie na rynek urządzeń przeznaczonych do leczenia bezdechu sennego oraz prowadzenia domowej terapii tlenowej. W ramach realizacji projektu chcieliśmy ustalić popyt oraz podaż we wskazanym segmencie, wskazać dominujących graczy na rynku, a także dokonać analizy oferty podmiotów konkurencyjnych. Naszym zadaniem było także rozpoznanie procedur dotyczących refundacji kosztów tego typu leczenia. Ponadto mieliśmy nadzieję zidentyfikować dodatkowe rynki zbytu. 

Realizacja

Przeprowadzenie niniejszego badania rozpoczęliśmy od wszechstronnej analizy danych zastanych. Prześledziliśmy bazy publicznych przetargów (dane z lat 2006-2015), statystyki NFZ, a także formalne procedury dotyczące możliwości uzyskania zwrotu inwestycji poniesionych z tytułu podejmowania terapii.  

 

Równomiernie z analizą desk research realizowaliśmy badanie telefoniczne CATI, w którym wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów:

  • domy opieki;
  • laboratoria snu;
  • sklepy oraz wypożyczalnie sprzętu medycznego;
  • zespoły domowego leczenia tlenem

 

W trakcie wywiadów o charakterze ilościowym pozyskiwaliśmy informacje na temat wykorzystywanego/posiadanego w ofercie sprzętu do tlenoterapii i leczenia zaburzeń snu, liczby pacjentów korzystających z takich usług, a także czasu oczekiwania na rozpoczęcie kuracji. Ponadto weryfikowaliśmy, czy uczestnicy badania byliby zainteresowali nabyciem lub dzierżawą urządzeń będących przedmiotem badania.

Rezultaty

Zdołaliśmy uzyskać odpowiedź na większość z postawionych pytań badawczych. Dokonaliśmy szczegółowej diagnozy poziomu otwartości rynku na nowy sprzęt, określiliśmy jego strukturę, a także wskazaliśmy najważniejsze bariery wejścia. Rozpoznaliśmy również ofertę oraz pozycję na rynku podmiotów konkurencyjnych.

 

Raport z badania medycznego przyjął postać zwięźle ujętych wniosków oraz rekomendacji. Dodatkowo został on przez nas wzbogacony o atrakcyjne wizualnie diagramy, wykresy oraz ikonografiki. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie tematy można poruszyć w badaniach rynku medycznego?

Tematy, które można poruszyć to m.in. zadowolenie pacjentów z usług medycznych, preferencje i potrzeby pacjentów, ocena produktów i usług medycznych, ocena konkurencji, preferencje lekarzy i personelu medycznego, trendów i zmian na rynku medycznym.

Czy badanie rynku medycznego może przynieść korzyści firmie?

Oczywiście, że tak. Przeprowadzenie badania rynku medycznego pozwoli na poznanie potrzeb pacjentów, ocena konkurencji, ulepszanie produktów i usług medycznych, zwiększanie zadowolenia pacjentów oraz poprawa wizerunku firmy.

Czy badanie rynku medycznego jest kosztowne?

Koszt przeprowadzenia badania rynku medycznego zależy od wielu czynników, takich jak metody badawcze, wielkość próby, ilość pytań itp. Jednak w porównaniu do inwestycji w nowe produkty lub usługi medyczne, koszty badania rynku medycznego są zazwyczaj niskie, a korzyści z przeprowadzenia takiego badania mogą być znaczne.

English version
Badania ankietowe od 4 zł