Badanie trendów panujących na rynku pracy w Polsce

Wstępne założenia

Dla naszego klienta będącego liderem sektora bankowości przeprowadziliśmy badanie mające na celu ustalenie trendów panujących na rynku pracy w Polsce. W ramach realizowania projektu naszym zadaniem było przedstawienie ogólnej charakterystyki rynku pracy w Polsce, przedstawienie teoretycznych prognoz na przyszłe lata czy ocenić aktywność ekonomiczną ludności. Ważnym elementem badania było więc zebranie danych zastanych i ich odpowiednia synteza. Która pozwoli ponadto na:

  • Przedstawienie szczegółowej charakterystyki rynku pracy w województwie, w którym siedzibę posiada nasz klient;
  • Poznanie oczekiwań młodych ludzi wobec zakresu doświadczenia, jakie chcieliby pozyskać podczas pracy;
  • Poznanie potrzeb, których poziom zaspokojenia jest decydujący podczas dokonywania decyzji o kontynuacji pracy przez pracowników;
  • Scharakteryzowanie aktualnie panującego wśród młodych ludzi podejścia do pracy w zakresie proponowanych warunków;
  • Porównanie wizerunku badanych stanowisk pracy.
Realizacja

Realizowane badanie miało charakter ilościowy i jakościowy, wraz z przeprowadzeniem desk research. W pierwszej części badanie zostało oparte o dane zastane. Analizie zostały poddane opracowania oraz zestawienia dotyczące rynku pracy w Polsce. Do tego celu wykorzystano metodę Desk Research, więcej informacji o niej znajdą Państwo tutaj. W celu rozszerzenia zakresu informacji pozyskanych drogą analizy Desk Research, przeprowadzone zostało badanie internetowe wśród grupy docelowej, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Powyższy etap badania został przeprowadzony metodą CAWI, którą szerzej opisaliśmy tutaj. Dla części wyselekcjonowanej grupy docelowej badanie ilościowe zostało przeprowadzone za pomocą techniki wywiadów CATI, którą szerzej opisaliśmy tutaj.

Rezultaty

Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano znaczącą korelację stopy bezrobocia osób z wyższym wykształceniem w stosunku do sytuacji makroekonomicznej w kraju. Od okresu wejścia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować znaczący spadek bezrobocia na terenie całego kraju. Analizując otrzymane dane, uwidaczniał się wzrost bezrobocia w strukturze osób z wykształceniem wyższym, przy jednoczesnym zmniejszaniu się odsetka osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym. Obrazowało to tendencję związaną z coraz wyższym wykształceniem mieszkańców Polski, a więc coraz większą konkurencją na rynku pracy absolwentów uczelni wyższych. W badanym okresie odnotowano wzrost nowo utworzonych miejsc pracy. Wzrosty liczby tychże miejsc pracy miały charakter stabilny i można było prognozować dalsze wzrosty ich liczby w analizowanych obszarach badania. Na obszarze całego kraju zaobserwowano spadek liczby studentów i absolwentów w badanym okresie, co było związane przede wszystkim z niżem demograficznym. Szczególnie zauważalna była spadającą liczba studentów i absolwentów kierunków o profilu studiów związanych z biznesem i administracją. Na podstawie dokonanej syntezy danych, zauważalny był wzrost zawodów deficytowych w porównaniu do lat wcześniejszych, co stanowiło jeden z symptomów zmian na rynku pracy i spadku poziomu bezrobocia. Na podstawie powyższego można było więc stwierdzić negatywne trendy w aspekcie rynku pracy dla klienta, ze względu na coraz większą konkurencję wśród pracodawców walczących o wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na co może wskazać analiza związków między potencjałem innowacyjnym a rozwojem gospodarczym?

Weryfikacja może wykazać, czy strategie i polityki rządu, instytucji naukowych, przedsiębiorstw i innych podmiotów przynoszą pożądane efekty i przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.

Jak często powinno wykonywać się takie badania rynku?

Zazwyczaj takie badania przeprowadza się co kilka lat lub w określonych cyklach, aby monitorować zmiany w otoczeniu i reagować na nie. Warto też pamiętać, że nie zawsze trzeba przeprowadzać pełne badanie rynku, czasem wystarczy wykonanie aktualizacji danych czy szybkiego badania ankietowego.

Jaka jest zaleta współpracy z BioStat® przy badaniach?

Zaletą przede wszystkim posiadanie większego doświadczenia w przeprowadzaniu badań, co może skutkować lepszym wykorzystaniem zasobów i czasu, a także uniknięciem błędów wynikających z niedostatecznej wiedzy na temat badania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł