Badanie rynku mieszkań asissted living dla seniorów

Wstępne założenia

Dla naszego globalnego klienta, będącego liderem usług senioralnych w Europie przeprowadziliśmy badanie rynku mieszkań assisted living dla seniorów. Wzrost dochodów Polaków oraz starzejące się społeczeństwo skutkuje coraz większym popytem na usługi opieki senioralnej, w tym mieszkania serwisowane. Powszechnie dostępne domy opieki i mieszkania dla seniorów w Europie Zachodniej zyskują coraz większą popularność również w Polsce. Realizowane badanie miało na celu określenie wielkości i możliwości grupy docelowej, wraz z zidentyfikowanie możliwych barier wejścia na polski rynek dla naszego międzynarodowego klienta. W celu osiągnięcia zakładanych celów badanie przeprowadzono na podstawie metody działania na analizie Desk Research.

Realizacja

Pozyskanie danych zastanych z wykorzystaniem metody Desk Research oparliśmy o wiele różnorodnych źródeł. W badaniu wzięliśmy pod uwagę raporty branżowe, dane pozyskiwane bezpośrednio od konkurencyjnych operatorów oraz informacji pozyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego. Informacje poszerzyliśmy również na podstawie przeprowadzonego telefonicznego badania tajemniczego klienta. Powyższe działania umożliwiły zebrać szeroki materiał porównawczy do analizy. Do kluczowych elementów badania uwzględniliśmy przeprowadzenie:

 • Analizy demograficzne;
 • Analizy wynagrodzeń grupy docelowej;
 • Identyfikację konkurencyjnych podmiotów;
 • Analizy konkurencji;
 • Benchmark.
Rezultaty

Realizacja badania umożliwiła odkrycie występowania niszy rynkowej możliwej do zagospodarowania przez naszego klienta. Określiliśmy przewagi konkurencyjne na rynku konieczne do zastosowania w przypadku wejścia na rynek deweloperski mieszkań serwisowanych dla osób starszych. Do grupy docelowej sklasyfikowano:

 • Dorosłe dzieci rodziców z dużych miast (głównie ze względu na relatywnie większe zarobki niż w reszcie kraju);
 • Osoby starsze z Europy Zachodniej;
 • Mieszkańcy w przedziale wiekowym od 60 do 70 lat zamieszkujące aglomeracje;
 • Inwestorzy mieszkań senioralnych na wynajem.
   

Inwestycje w mieszkania serwisowane dla seniorów nie są w Polsce popularnym sposobem inwestowania mimo wielu korzyści, jakie ono oferuje. W przypadku inwestycji w tego typu mieszkania, inwestor zyskuje długoletniego najemcę, z gwarantowanym i stałym dochodem. Przy jednoczesnym obniżeniu ryzyk na rynku najmu mieszkań. Zrealizowanie badanie pozwoli stwierdzić m.in., że:

 • Występuje mała liczba podmiotów na rynku oferujących wynajem lub sprzedaż mieszkań serwisowanych dla osób starszych a te, które są, dostępne w ofercie często znajdowały się dopiero w fazie koncepcyjnej.
 • Pracownicy konkurencyjnych podmiotów podczas rozmowy z potencjalnym klientem często nie orientowali się w ofercie, zniechęcając tym samym do chęci skorzystania z oferty. Co więcej, widoczne były znaczące rozbieżności z ofertą przedstawioną na stronie internetowej a ofertą prezentowaną przez pracownika danego dewelopera/operatora.
 • Opis świadczony usług często odbiegał od realnego dostępu do nich w prowadzonych placówkach. Większość ośrodków ograniczała opiekę medyczną do dyżurującej pielęgniarki oraz współpracy z pobliską przychodnia medyczną lub lekarzem.
 • Tylko jeden podmiot oferował mieszkania serwisowane dla osób starszych z demencją.
 • Zaawansowana opieka medyczna, oferowana była tylko przez kilka podmiotów konkurencyjnych. Obiekty tego typu skierowane są w szczególności dla osób wymagających rehabilitacji, np. po udarze.
 • Większość analizowanych konkurencyjnych ośrodków w swoim zakresie posiadała usług typu concierge. Jednakże były one często prowadzone w ograniczonym zakresie, mimo że pełnią one ważną funkcję w załatwianiu codziennych spraw pensjonariuszy.
 • Dostępne placówki w Polsce miały ograniczony dostęp do oferty rehabilitacyjnej.
 • Cena wynajmu mieszkania  serwisowanego często była niewiele większa niż koszt pobytu w dobrze wyposażony domu opieki senioralnej.
 • Na rynku dostępne są podmioty partnerskie mogące zapewnić wsparcie w realizacji tego typu inwestycji. Przykładem mogą być agencje zajmujące się pozyskiwaniem pensjonariuszy, w szczególności z Europy Zachodniej.
 • Większość obiektów zlokalizowana była w miejscowościach turystycznych, z dala od dużych miast.
 • Na rynku mieszkań serwisowanych dla seniorów dominują podmioty zagraniczne, wchodzące w skład dużych grup kapitałowych.
   

Przeprowadzone badanie rynku pozwoliło stwierdzić, że rynek ma duży potencjał rozwoju. Starzenie się społeczeństwa, rozluźnienie więzi rodzinnych oraz poprawa sytuacji makroekonomicznej gospodarstw domowych sprzyja rozwojowi tego sektora. Do kolejnych atutów można również zaliczyć małą liczbę podmiotów działających obecnie na rynku i stopniowe zwiększanie się zainteresowania tego typu usługami w Polsce.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak długo może trwać badanie rynku mieszkaniowego?

Czas trwania badania rynku mieszkaniowego może się różnić w zależności od jego zakresu i skomplikowania. Uwzględniając proces zbierania danych, analizy i raportowania wyników czas trwania może się wydłużyć.

Jak nawiązać współpracę z BioStat®?

Aby nawiązać współpracę należy skontaktować się z firmą telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce: Kontakt po lewej stronie.

Czy badania rynku mieszkaniowego to popularne badania w Polsce?

Tak, przede wszystkim ze względu na dynamiczny rynek nieruchomości i potrzebę posiadania aktualnych informacji dotyczących preferencji i oczekiwań klientów. Są one często wykorzystywane przez deweloperów, agencje nieruchomości oraz instytucje finansowe w celu podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł