Badanie dotyczące analizy rynku psychiatrycznego

Wstępne założenia

Na zlecenie jednego z naszych kluczowych partnerów będącego liderem stacjonarnej opieki długoterminowej podjęliśmy się realizacji analizy rynku psychiatrycznego w Polsce. Naszym celem było określenie perspektyw rozwoju we wskazanym przez Klienta segmencie na najbliższe 10 lat. Podjeliśmy się tego wysiłku w celu rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, a także czynników mogących decydować o jego przyśpieszeniu. Założyliśmy, że dzięki temu uda nam się przekazać Klientowi wiedzę na temat wartych do naśladowania rozwiązań w zakresie długoterminowej opieki psychiatrycznej.

Realizacja

Realizację analizy rynku medycznego oparliśmy w głównej mierze na metodzie Desk Research. Prześledziliśmy dane obejmujące między innymi:

 • raporty z przeprowadzonych dotychczas analiz rynkowych we wskazanym segmencie;
 • treść branżowych publikacji;
 • rejestry medyczne;
 • finansowanie psychiatrii ze środków publicznych (NFZ), w ujęciu na poszczególne podmioty medyczne oraz jednostki chorobowe;
 • statystyki ośrodków medycznych dotyczące pacjentów oraz prowadzonych terapii;
 • dane udostępniane przez publiczne instytucje: Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Główny Urząd Statystyczny;
 • bieżące nowelizacje prawne mogące wpłynąć na rozwój sektora;
 • ofertę lecznictwa psychiatrycznego w ramach dostępu komercyjnego pacjentów;
 • epidemiologię chorób psychicznych oraz samobójstw, w ujęciu na osoby dorosłe i dzieci;
 • strukturę państwowego lecznictwa psychiatrycznego;
 • warunki pobytowe oraz dostępna infrastruktura w ośrodkach psychiatrycznych.
Rezultaty

Przeprowadzona analiza rynku została zakończona sukcesem. Doszliśmy do wniosku, że perspektywy rozwoju rynku na następne lata są optymistyczne, a rozwój branży w najbliższych latach nie powinien być zaburzony. Podczas syntezy otrzymanych danych, szczególną uwagę zwrócił fakt:

 • Możliwość 4,5 mln mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi niebędących w państwowym systemie lecznictwa psychiatrycznego;
 • Zauważalny jest wzrost nakładów na opiekę psychiatryczną, jednakże wysokość świadczeń w wielu obszarach leczenia psychiatrycznego jest niewystarczająca, co finalnie skutkuje małą ilością ośrodków specjalistycznych;
 • Niska wycena świadczeń jest szczególnie zauważalna w obszarze zakładów psychiatrycznych o charakterze opiekuńczo – leczniczych, a w szczególności pielęgnacyjno – opiekuńczych;
 • Specjalistyczne zakłady psychiatryczne są nierównomierne rozłożone do potrzeb epidemiologicznych;
 • Obecne na rynku psychiatrii prywatne ośrodki psychiatryczne specjalizują się w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu uzależnień, w szczególności alkoholowych. Nie skupiając się w aż tak wyraźny sposób na leczeniu chorób psychicznych, jak państwowe ośrodki.

 

Przeprowadzone badanie pozwoliło określić kierunki rozwoju dla klienta, w zakresie budowy oferty w branży psychiatrycznej opieki długoterminowej, jak i opieki ambulatoryjnej. Analiza uwydatniła duże potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci, jak również wybranych jednostek chorobowych wśród osób dorosłych. Ocena infrastruktury i warunków pobytu w placówkach psychiatrycznych pozwoliła klientowi dokonać analizy swojej konkurencji oraz sprecyzować swoją strategię na rynku.

 

Ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego można znaleźć tutaj.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jaki cel ma przeprowadzanie badania dotyczącego analizy rynku psychiatrycznego?

Celem takiego badania jest zbadanie opinii i preferencji pacjentów oraz lekarzy w zakresie psychiatrii. W tym także ich wiedzy na temat chorób psychicznych i ich podejścia do leczenia.

Jakie wnioski można wyciągnąć z takiego przeprowadzonego badania?

Badanie pozwala przede wszystkim na zidentyfikowanie kluczowych problemów w zakresie psychiatrii, takich jak niski poziom wiedzy na temat chorób psychicznych oraz brak odpowiedniego podejścia do ich leczenia. Dodatkowo wyniki badania wskazują również na potrzebę edukacji pacjentów i lekarzy na temat nowych terapii.

Jakie grupy respondentów można objąć w tym badaniu?

Badanie jest przeprowadzane w bardzo ścisłym gronie i dotyczyć może pacjentów oraz lekarzy specjalizujących się w psychiatrii.

English version
Badania ankietowe od 4 zł