Badania rynku fitness – cele, realizacja oraz wyniki

Cele

Nasza firma przeprowadziła badanie rynku fitness na zlecenie Klienta będącego właścicielem sieci klubów. Chciał on dowiedzieć się, czy w wybranych miejscowościach istnieje zapotrzebowanie na tego typu usługi oraz jakie są oczekiwania osób potencjalnie zainteresowanych. Zarazem Zamawiający pragnął rozpoznać rynek konkurencyjny.

Realizacja

Pierwszym etapem projektu było sondażowe badanie opinii, do którego zaprosiliśmy respondentów ze wskazanych miast. Pomiar miał charakter reprezentatywny z uwzględnieniem takich cech demograficznych jak płeć, wiek oraz wykształcenie. W celu dodatkowego sprofilowania respondentów, zadaliśmy również pytania o osiągane dochody, posiadanie wolnego czasu, a także charakter wykonywanej pracy.

 

Badanych zapytaliśmy m.in. o korzystanie lub potrzebę korzystania z usług fitness mając na uwadze następujące kryteria:

 

  • preferowane godziny korzystania z usług fitness,
  • częstotliwość oraz średnią długość pojedynczego treningu,
  • ocenę jakości obsługi oraz kompetencji trenerów,
  • oczekiwane usługi podstawowe oraz dodatkowe,
  • motywy skłaniające do podjęcia aktywności sportowej,
  • ponoszone/preferowane koszta zakupu karnetu,
  • długość obowiązywania karnetu.

 

Dodatkowo przeprowadziliśmy analizę bezpośredniej konkurencji. Zidentyfikowaliśmy podmioty funkcjonujące na rynku mając na uwadze każdą z miejscowości wchodzącej w zakres badania, a także miasta z gmin ościennych. Pozyskaliśmy dane m.in. na temat zakresu oferty, cennika za nabycie karnetów, a także strategii promocyjnej. Posługując się techniką tajemniczego klienta dotarliśmy ponadto do sposobów postępowania w przypadku przedwczesnej rezygnacji z usługi oraz procedur zabezpieczających na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia podczas treningów. 

Wyniki

Uzyskane wyniki badania pozwoliły nam zidentyfikować te miejscowości, w których istnieje najwyższy popyt na korzystanie z usług fitness. W raporcie dostarczonym do Klienta przedstawiliśmy szczegółowe rekomendacje dotyczące m.in. oczekiwania mieszkańców odnośnie zakresu oferty, preferowanych cen za usługi, a także dodatkowych czynników mogących skłonić ich do zakupu karnetu.

English version
Badania ankietowe od 4 zł