Badania opinii na temat produktów dedykowanych wspomaganiu uprawy roślin

Cel badania

Cel niniejszego badania opinii stanowiło zapewnienie kompleksowego insightu konsumenckiego w zakresie produktów wspomagających uprawę roślin - suplementów oraz doniczek wyposażonych w nowatorski system nawadniania roślin.

 

Proces badawczy ukierunkowano w szczególności na oceną artykułów z badanej grupy produktów pod kątem użytkowym, wizualnym (w tym ocenę opakowania) oraz ekonomicznym - dokonano ocen popytu, adekwatności bieżących cen produktów, jak również akceptowalnych przedziałów cenowych.

Realizacja badania

Mając na uwadze zakres podmiotowy badania, a także w celu pozyskania zarówno rzetelnych wymiernych ocen konsumenckich, jak i odpowiednio szczegółowych opinii produktowych - niniejszemu badaniu nadano charakter ilościowo-jakościowy. Obydwa typy pomiarów ukierunkowano na zebranie opinii w zakresie idei działania nowego, ułatwiającego nawadnianie, rodzaju doniczek, zaś badanie ilościowe objęło swoim zakresem także produkty określane jako suplementy dedykowane uprawie roślin.

 

Komponent ilościowy zrealizowano na reprezentatywnej próbie 600 mieszkańców miast wojewódzkich, wykorzystując telefoniczne, wspomagane komputerowo, wywiady kwestionariuszowe (CATI).

 

Równolegle z pomiarem ilościowym przeprowadzono badanie jakościowe - cztery zogniskowane wywiady grupowe (FGI), zrealizowane w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. W każdym wywiadzie wzięło udział po 7 respondentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, w wieku 30-55 lat. Realizacja tej części badania umożliwiła prezentację respondentom nowego typu produktu oraz jego spotu reklamowego (w ramach bloku reklamowego), co przyczyniło się do pozyskania wiarygodnych i kompleksowych opinii na temat badanego artykułu - idei jego działania oraz kluczowych cech.

Efekty końcowe

W oparciu o uzyskany materiał badawczy oraz przeprowadzone na jego podstawie analizy sporządzono raport badawczy, obejmujący tabele i wykresy obrazujące wyniki ilościowe oraz fragmenty wypowiedzi z badań FGI. Podsumowanie raportu stanowiły wytyczne w zakresie wprowadzenia na rynek nowego typu produktu - rekomendowane modyfikacje, treści informacyjne, kanały promocji i sposoby sprzedaży produktu (wraz ze wskazaniem optymalnej grupy docelowej).

English version
Badania ankietowe od 4 zł