Badania opinii na temat produktów dedykowanych wspomaganiu uprawy roślin

Cel badania

Cel niniejszego badania opinii stanowiło zapewnienie kompleksowego insightu konsumenckiego w zakresie produktów wspomagających uprawę roślin - suplementów oraz doniczek wyposażonych w nowatorski system nawadniania roślin.

 

Proces badawczy ukierunkowano w szczególności na oceną artykułów z badanej grupy produktów pod kątem użytkowym, wizualnym (w tym ocenę opakowania) oraz ekonomicznym - dokonano ocen popytu, adekwatności bieżących cen produktów, jak również akceptowalnych przedziałów cenowych.

Realizacja badania

Mając na uwadze zakres podmiotowy badania, a także w celu pozyskania zarówno rzetelnych wymiernych ocen konsumenckich, jak i odpowiednio szczegółowych opinii produktowych - niniejszemu badaniu nadano charakter ilościowo-jakościowy. Obydwa typy pomiarów ukierunkowano na zebranie opinii w zakresie idei działania nowego, ułatwiającego nawadnianie, rodzaju doniczek, zaś badanie ilościowe objęło swoim zakresem także produkty określane jako suplementy dedykowane uprawie roślin.

 

Komponent ilościowy zrealizowano na reprezentatywnej próbie 600 mieszkańców miast wojewódzkich, wykorzystując telefoniczne, wspomagane komputerowo, wywiady kwestionariuszowe (CATI).

 

Równolegle z pomiarem ilościowym przeprowadzono badanie jakościowe - cztery zogniskowane wywiady grupowe (FGI), zrealizowane w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Poznaniu. W każdym wywiadzie wzięło udział po 7 respondentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, w wieku 30-55 lat. Realizacja tej części badania umożliwiła prezentację respondentom nowego typu produktu oraz jego spotu reklamowego (w ramach bloku reklamowego), co przyczyniło się do pozyskania wiarygodnych i kompleksowych opinii na temat badanego artykułu - idei jego działania oraz kluczowych cech.

Efekty końcowe

W oparciu o uzyskany materiał badawczy oraz przeprowadzone na jego podstawie analizy sporządzono raport badawczy, obejmujący tabele i wykresy obrazujące wyniki ilościowe oraz fragmenty wypowiedzi z badań FGI. Podsumowanie raportu z badania opinii stanowiły wytyczne w zakresie wprowadzenia na rynek nowego typu produktu - rekomendowane modyfikacje, treści informacyjne, kanały promocji i sposoby sprzedaży produktu (wraz ze wskazaniem optymalnej grupy docelowej).

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest insight konsumencki?

Insight konsumencki to głębokie zrozumienie potrzeb, motywacji, zachowań i preferencji klientów. Jest to wewnętrzna perspektywa, która pozwala na lepsze zrozumienie emocji i myśli klientów, a także na dostarczenie rozwiązań, które odpowiadają ich potrzebom.

Jakie są najważniejsze kroki w przeprowadzaniu badania opinii?

Najważniejsze kroki w przeprowadzaniu badania opinii to ustalenie celu badania, wybór metody badawczej, określenie próby badawczej, przygotowanie kwestionariusza lub scenariusza wywiadu, przeprowadzenie badań, analiza danych i przedstawienie wyników.

Co to znaczy, że badaniu nadano charakter ilościowo-jakościowy?

W takim podejściu stosuje się zarówno techniki ilościowe np. ankiety, jak i jakościowe np. wywiady grupowe, w celu uzyskania bardziej wszechstronnej perspektywy na temat badanego zjawiska. Dzięki temu można uzyskać zarówno szczegółowe informacje na temat postrzegania danego tematu przez respondentów, jak i dokonać ogólnych uogólnień na podstawie analizy statystycznej danych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł