Badania marketingowe grupy docelowej - segmentacja konsumentów rynku odzieżowego

Wstępne założenia

Niniejsze badanie marketingowe zrealizowane zostało na zlecenie cenionego na polskim rynku producenta odzieży damskiej i męskiej - zlecenie motywowane było w szczególności zamiarem weryfikacji wypracowanych dotychczas analiz marketingowych. Co istotne, analizy te Zamawiający ukierunkował na rozpoznanie grupy docelowej odbiorców dla swoich produktów, opierającym się m.in. na postrzeganiu samej marki oraz potrzebach i preferencjach konsumenckich.

 

W związku z koniecznością dokonania ww. weryfikacji dotychczasowych opracowań Zamawiającego, cel przedmiotowego badania stanowiło opracowanie demograficznej i psychograficznej segmentacji konsumenckiej uczestników rynku odzieżowego oraz określenie potencjału poszczególnych - wyłonionych w toku badania - segmentów konsumenckich.

Realizacja

Mając na uwadze kierunek w jakim powinny pójść przedmiotowe analizy rynku, zakresem podmiotowym badania objęto pełnoletnich mieszkańców Polski, wpisujących się w nakreślony przez Zamawiającego profil demograficzny (tj. zróżnicowanych ze względu na płeć i miejsce zamieszkania oraz ujętych w wskazane grupy wiekowe).

 

Z kolei w zakres przedmiotowy badania wpisano między innymi:

  • charakterystykę uczestnicy polskiego rynku odzieżowego - ich potrzeb, cech osobowościowych, indywidualnych motywacji oraz kluczowych czynników wpływających na decyzje konsumentów;
  • analizę sposobu postrzegania marek wiodących obecnie na rynku odzieżowym (w tym - określenie ich mocnych i słabych stron oraz aspektów stosowania);
  • oszacowanie udziału poszczególnych marek w rynku.

 

Celem dokonania wiarygodnej weryfikacji opracowań Zamawiającego, a co za tym idzie - zagwarantowania reprezentatywnych i odpowiednio szczegółowych wyników samego badania marketingowego grupy docelowej, realizację procesu badawczego przeprowadzono etapowo.

 

Pierwsza faza badania oparta została o ogólnopolski pomiar ilościowy, ukierunkowany na wstępną segmentację rynku i ocenę potencjału wyznaczonych segmentów konsumenckich. Ta część badania zrealizowana została za pośrednictwem ankietyzacji telefonicznej CATI i objęła ogólnopolską reprezentatywną próbę badawczą.

 

Druga faza badania skoncentrowana została na pogłębieniu dokonanej w komponencie ilościowym segmentacji konsumentów i przeprowadzona została w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) - wywiady te zrealizowano z przedstawicielami tych segmentów, które okazały się najbardziej perspektywiczne w ramach pomiaru ilościowego (uczestnicy badania wyłonieni zostali z puli respondentów ankietyzacji CATI - dobór ten uwzględniał wyniki procesu segmentacji oraz cechy społeczno-demograficzne ankietowanych).

Rezultaty

Analiza rynku, którą umożliwiło niniejsze badanie marketingowe rynku odzieżowego, pozwoliła na:

  • budowę profili psychograficznych i segmentację konsumencką;
  • wyznaczenie optymalnych grup docelowych dla produktów Zamawiającego;
  • odtworzenie i kategoryzację wizerunków konkurencyjnych marek wraz z ich porównaniem w odniesieniu do marki Zamawiającego;
  • określenie optymalnych kierunków działań marketingowych w zakresie promowania marki.

 

Zebrany materiał analityczny umożliwił ostatecznie ocenę uprzednich analiz Zamawiającego oraz korektę przyjętej na ich podstawie strategii marketingowej. Opracowanie ów materiału ujęto w zbiorczym raporcie badawczym oraz przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej oraz zobrazowano w oparciu o wykresy i infografiki. Zmiana strategii przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży produktów marki powyżej zakładanego uprzednio poziomu.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega segmentacja konsumentów?

Segmentacja konsumentów to proces podziału rynku na mniejsze grupy, zwane segmentami, na podstawie wspólnych cech, takich jak demografia, styl życia, preferencje zakupowe, czy zachowania konsumenckie. Celem segmentacji konsumentów jest lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań różnych grup konsumentów.

Jakich błędów należy się wystrzegać?

Należy unikać błędów wynikających z niewłaściwego doboru próby, niedopasowania metody badania do celu i charakteru badania, czy też wprowadzenia błędów w pytaniach. Aby być pewnym braku błędów, należy skorzystać z firmy zewnętrznej, takiej jak BioStat®, która specjalizuje się w badaniach marketingowych w każdym obszarze.

Jakie informacje można pozyskać dzięki badaniu grupy docelowej?

Można pozyskać informacje na temat preferencji i potrzeb klientów, ich sposobu myślenia i zachowania, oczekiwań wobec produktów i usług oraz opinii na temat konkurencji.

English version
Badania ankietowe od 4 zł