Strategia marketingowa

Wstępne założenia

Zlecenie naszego klienta – reprezentującego instytucję publiczną – obejmowało badanie rynku, zakończone opracowaniem strategii marketingowej dla jednostki samorządu terytorialnego [JST].

Naszym zadaniem było określenie celu, wraz z kierunkami działań, a także sposobu realizacji przygotowanej strategii, z możliwością monitoringu i korygowania podejmowanych działań.

Realizacja

Opracowanie strategii marketingowej poprzedzone zostało badaniami rynku, z zastosowaniem metod jakościowych, w szczególności desk research, której zasady można poznać tutaj.

Następnie audyt marketingowy firmy, analizę jej konkurencji, a także określenie misji i celów firmy oraz jej rynku docelowego i analizę zachowań działającego tam konsumenta.

 

Przeprowadziliśmy standardowy audyt marketingowy, obejmujący m.in.:

·    spójność misji i wizji z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców,

·    analizę stanu obecnego – ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwoju,

·    analizę dotychczasowych działań marketingowych,

·    sytuację demograficzną i rynku pracy.

 

Badanie rynku i analiza objęły ocenę stanu faktycznego w obszarach odpowiedzialności Zlecającego, w tym takie dziedziny, jak edukacja, opieka zdrowotna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, kultura i sport, gospodarka przestrzenna, infrastruktura, transport, wsparcie dla przedsiębiorców.

 

Prowadzony w ścisłej współpracy ze Zlecającym bilans strategiczny został uzupełniony o analizę SWOT, przeprowadzoną w następujących etapach:

ETAP 1. Identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń JST.

ETAP 2. Przypisanie wag zidentyfikowanym czynnikom z punktu widzenia ich wpływu na rozwój JST.

ETAP 3. Stworzenie macierzy strategii oraz wybór najlepszej strategii dla JST.

 

Tworząc ramy polityki rozwoju, dążyliśmy do określenia wizji i misji JST. Wizja stanowi określenie pożądanego stanu docelowego dla instytucji, terytorium lub społeczności
w perspektywie kilku lub kilkunastu lat. Powinna odpowiadać na pytania:

·    Jak powinna wyglądać rzeczywistość za kilka lat?

·    Jak powinna funkcjonować nasza społeczność lokalna?

 

Realizacji wizji mają służyć strategiczne cele rozwoju wytyczone na lata do 2020.

Rezultaty

Wyznaczono też misję samorządu wskazującą najważniejsze wartości, którymi mają się kierować osoby odpowiedzialne za realizację zadań JST, w tym za bieżące wdrażanie polityki rozwoju. Misja to system wartości, którymi będzie się kierowała JST w osiąganiu stanu określonego w wizji. Misja powinna odpowiadać na następujące pytania:

·    Czym będziemy się kierowali dążąc do realizacji stanu opisanego w wizji?

·    Jaki jest sens naszego działania?

 

Strategia marketingowa JST, na której zlecenie działaliśmy, opracowana w formie dokumentu i prezentacji, zawierała zadania w podziale na następujące cele strategiczne:

·    Ochrona środowiska naturalnego, rolnictwa i ochrony przyrody,

·    Wzmocnienie sektora pozarządowego na terenie JST,

·    Promocja i ochrona zdrowia oraz rozwój opieki społecznej,

·    Rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

·    Rozwój gospodarczy i infrastruktury w zakresie komunikacji i bezpieczeństwa.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak badanie rynku pomaga w układaniu strategii marketingowej?

Informacje mogą pomóc w identyfikowaniu niszy rynkowej, określaniu cech produktów lub usług, które są ważne dla klientów, oraz określeniu optymalnych kanałów dystrybucji i komunikacji. Dodatkowo można uzyskać cenne informacje na temat preferencji, potrzeb i zachowań klientów oraz konkurencji.

Ile czasu może trwać takie badanie?

Czas trwania badania zwykle jest ustalany przed jego rozpoczęciem i zależy od indywidualnych potrzeb klienta i celów badania.

Czy jest możliwe samodzielne ułożenie badania?

Oczywiście, należy jednak pamiętać, że ułożenie badania może być trudne, ponieważ wymaga zrozumienia potrzeb i celów badania, dobrego zaprojektowania kwestionariusza badawczego, wyboru odpowiedniej metody badawczej i narzędzi oraz interpretacji zebranych danych.

English version
Badania ankietowe od 4 zł