Realizacja badania rynku worków do odkurzaczy

Cel badania

Niniejsze badanie rynku miało na celu określenie i charakterystykę docelowej grupy odbiorców jednorazowych worków do odkurzaczy badanej marki. Prócz tego, procedurę badawczą ukierunkowano także na rozpoznanie zwyczajów zakupowych konsumentów oraz na określenie ich znajomości (świadomości) badanej marki, wraz z jednoczesnym pozycjonowaniem jej na tle marek konkurencyjnych.

Realizacja badania

Badanie opinii zrealizowano na losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie gospodarstw domowych z wykorzystaniem telefonicznych, wspomaganych komputerowo, wywiadów kwestionariuszowych - ich przeprowadzenia dokonano za pośrednictwem profesjonalnego studia CATI firmy BioStat. Łącznie badaniem objęto 1067 gospodarstw.

Ponieważ w gospodarstwach domowych kupna worków dokonują zazwyczaj określone osoby (tj. nie zawsze uczestniczący w badaniu respondenci), w kwestionariuszu wywiadu uwzględniono szereg pytań filtrujących - pozwoliło to zarówno na odpowiednie sprofilowanie pytań ankietowych, jak również na dokładniejsze określenie odsetka i profilu społeczno-demograficznego nabywców rozpatrywanego produktu.

Efekty końcowe badania

Wnikliwe i przeprowadzone w oparciu o zebrany materiał badawczy analizy rynku pozwoliły wypracować szereg wniosków i rekomendacji w zakresie budowania przewag konkurencyjnych. Wyniki te zawarto w stanowiącym finalny efekt badania szczegółowym raporcie końcowym - jego opracowanie umożliwiło sumaryczne podsumowanie badania, charakterystykę metodologii jego przeprowadzenia, jak również prezentację wszystkich pozyskanych w jego toku informacji w formie czytelnych wykresów i zestawień tabelarycznych. Zapisy raportu stanowiły podstawę późniejszych zmian w kampanii marketingowej jednorazowych worków do odkurzaczy badanej marki.

English version
Badania ankietowe od 4 zł