Badania rynku edukacyjnego - rozszerzanie zasięgu działalności placówki artystycznej

Wstępne założenia

Zamawiającym przedmiotowe badanie rynku edukacyjnego była placówka oferująca dzieciom i dorosłym z jednego z dużych miast województwa mazowieckiego zajęcia artystyczne realizowane w formie kursów.  W związku z dotychczasową popularnością usług Zamawiający postanowił rozszerzyć działalność na kolejne duże miejscowości z regionu poprzez  budowę kolejnych filii placówki centralnej.

 

Cel przyjętego do realizacji badania rynku edukacyjnego we wskazanych miastach województwa mazowieckiego stanowiło określenie zapotrzebowania tamtejszych mieszkańców na usługi w zakresie edukacji artystycznej dzieci i dorosłych.

Realizacja

W związku z ścisłym określeniem grupy odbiorców dla przedmiotowych usług edukacyjnych badaniem objęto pełnoletnich mieszkańców miast, na terenie których wstępnie zakłada się budowę placówek edukacyjnych Zamawiającego - w oszacowanych dla każdej z lokacji próbach badawczych (reprezentatywnych ze względu na wiek respondentów i zamieszkiwaną przez nich dzielnicę) znaleźli się dorośli oraz rodzice, których dzieci mogłyby wykazać zainteresowanie przedmiotowymi kursami artystycznymi. Pomiaru dokonano z wykorzystaniem ankietyzacji telefonicznej (CATI), koncentrując się na:

  • rozpoznaniu ogólnego zainteresowania kształceniem artystycznym wśród przyjętej grupy docelowej;
  • oszacowaniu poziomu zainteresowania dzieci i dorosłych z wskazanych miast przystąpieniem do kursów Zamawiającego;
  • ocenie słabych i mocnych stron oferty usług edukacyjnych przez grupę docelową;
  • wskazanie preferowanych kierunków kształcenia wśród grupy docelowej;
  • określeniu optymalnych mechanizmów informowania grupy docelowej o ofercie edukacyjnej.

 

Równoległych ankietyzacji telefonicznych dokonano łącznie na terenie czterech miast województwa mazowieckiego - całościowy czas trwania badania, od podpisania umowy do złożenia Zamawiającemu raportu końcowego, wyniósł 30 dni.

Rezultaty

Efekt końcowy badania stanowił zbiorczy raport badawczy, obejmujący kompleksową analizą całość zebranego materiału badawczego - uzyskane wyniki i porównania opinii mieszkańców poszczególnych miast przedstawiono w formie opisowej, jak również w oparciu o szczegółowe zestawienia tabelaryczne oraz o wykresy obrazujące dominujące wskazania.

 

Wnioski z dokonanej analizy rynku i wypracowane na ich podstawie rekomendacje, ujęte w podsumowaniu ww. raportu,  pozwoliły Zamawiającemu na wybór dwóch z czterech rozpatrywanych miejscowości, jako szczególnie perspektywicznych z punktu widzenia świadczonych usług edukacyjnych. Zainteresowanie  skorzystaniem z oferty edukacyjnej nowych filii zaowocowało w późniejszym okresie dalszym poszerzeniem zakresu działalności placówki o kolejne miejscowości regionu Mazowsza.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy badania rynku edukacyjnego są skomplikowane i wymagają dużych nakładów finansowych?

Badania rynku edukacyjnego bywają skomplikowane i czasochłonne, ale nakłady finansowe zależą od celów badania oraz wybranej metody badawczej. Istnieją także dostępne na rynku narzędzia i platformy, które pozwalają na przeprowadzenie prostych badań bez konieczności angażowania dużej liczby zasobów finansowych.

Jakie sektory rynku edukacyjnego mogą skorzystać z oferty badań?

Badania rynku edukacyjnego mogą być przydatne dla różnych sektorów, w tym dla szkół, uczelni, ośrodków szkoleniowych, wydawnictw edukacyjnych, firm szkoleniowych, agencji rządowych i innych instytucji związanych z edukacją.

Czy ankieta telefoniczna jest jeszcze skuteczna?

Ta metoda może być skuteczna. Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z tym sposobem przeprowadzania badań, takie jak rosnąca liczba ludzi, którzy nie odbierają nieznanych numerów, czy trudności w zapewnieniu reprezentatywnej próby respondentów. Dlatego coraz częściej badania telefoniczne są uzupełniane lub zastępowane innymi metodami, takimi jak badania online na platformie Badania Opinii.

English version
Badania ankietowe od 4 zł