Realizacja badania rynku budowlanego

Cele

Celem badania zrealizowanego przez naszą firmę była analiza polskiego rynku materiałów budowlanych, z głównym naciskiem na materiały elewacyjne oraz do aranżacji wnętrz. Miało ono w założeniu wykazać, jakie są preferencje oraz dotychczasowe doświadczenia odnośnie nabywania oraz wykorzystywania tego rodzaju produktów.

 

Naszym zadaniem było w szczególności zidentyfikowanie kryteriów wyboru materiałów budowlanych przez docelowych klientów, ocena nowego produktu na tle artykułów konkurencyjnych firm, a także zbadanie akceptowalnych, maksymalnych oraz optymalnych przedziałów cenowych w relacji do jakości.

Realizacja

Jako grupy docelowe przyjęto wykonawców usług budowlanych, przedstawicieli projektowych biur architektonicznych, a także klientów indywidualnych. Produkty zostały poddane ocenie pod względem cech użytkowych (m.in. trwałość i wytrzymałość, odporność na czynniki zewnętrzne i atmosferyczne, możliwości zastosowania, łatwość montażu, możliwość łączenia z pozostałymi elementami wykończeniowymi, łatwość czyszczenia) oraz wizualnych (m.in. kolorystyka, kształt, struktura).

 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Pomiar jakościowy polegał na weryfikacji popytu klientów na nowy produkt, który Zamawiający planował wprowadzić na polski rynek i został przeprowadzony w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (12 wywiadów w 6 miastach wojewódzkich).

 

Pierwszą grupę fokusową stanowili klienci biznesowi, tj. przedstawiciele firm budowlanych oraz architekci prowadzący biura projektowe. Do drugiej grupy zostali natomiast zrekrutowani potencjalni klienci indywidualni – dorosłe osoby zamieszkujące w posiadanych na własność mieszkaniach lub domach.  W każdym wywiadzie wzięło udział 7 osób.

 

Przebieg poszczególnych fokusów koncentrował się w pierwszej kolejności na określeniu ogólnych charakterystyk oraz uwarunkowań towarzyszącym korzystaniu z materiałów budowlanych i doświadczeń ze stosowaniem poszczególnych materiałów. Na tym etapie pozyskane zostały również informacje o oczekiwaniach wobec produktów tego typu. Pierwsza część sesji stanowiła wstęp do wywiadu i jej zadaniem było także poznanie respondentów, w tym ich stylu życia.

 

W dalszej kolejności poruszona została kwestia wizerunkowa produktów obecnych na rynku, jak również ich usytuowanie na tle konkurencji (rangowanie, skojarzenia, znajomość i opinie na temat dotychczasowych kampanii reklamowych). Następna część wywiadu była poświecona bezpośrednio badanej marce, gdzie został scharakteryzowany profil użytkownika. W tej części wykorzystaliśmy również koncepcje promocyjne marki takie jak np. opakowania, spoty reklamowe, a także hasła promocyjne.

 

Badania telefoniczne CATI zostały natomiast przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski.

Efekty

Uzyskaliśmy odpowiedź na wszystkie założone pytania, a wnioski oraz rekomendacje przedstawiliśmy Klientowi w postaci zbiorczego podsumowania, wzbogaconego o wykresy, grafiki oraz tabele. Zamawiający na podstawie danych z przeprowadzonego badania rynku budowlanego zaplanował przebieg kampanii marketingowej oraz przyjął strategię dystrybucji nowego produktu.

English version
Badania ankietowe od 4 zł