Badania ankietowe - znaczenie marki dla konsumentów

Cel badania

Główny cel badania ankietowego stanowiło określenie wpływu brandingu na wartość produktów przeznaczonych do użytku codziennego oraz ekskluzywnych produktów biznesowych. W toku badania dokonano ponadto oszacowania znaczenia marek i ich wpływu na postrzeganie produktów przez konsumentów, a także - określono determinanty decyzji konsumenckich, wraz ze wskazaniem innych niż markowość czynników istotnie wpływających na dokonywany zakup.

Realizacja

Badanie marki zrealizowano na losowej, reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, regularnie korzystających z supermarketów i sklepów dyskontowych. Z racji na ogólnopolski charakter próby oraz przedmiot badania, pomiaru dokonano drogą ankietyzacji internetowej (CAWI), z wykorzystaniem platformy „Badanie Opinii” - autorskiego panelu konsumenckiego firmy BioStat, obejmującego tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż produkcyjnych
i usługowych.

 

Każdy z zrzeszonych na platformie panelistów, tj. potencjalnych respondentów, poddany został drobiazgowej charakterystyce, umożliwiającej wystosowanie zaproszeń do wypełnienia pasujących do danego profilu ankiet. Łącznie w badaniu udział wzięło ponad 640 respondentów z całej Polski.

 

Przygotowany kwestionariusz ankiety internetowej, dostępny zarówno na komputerze stacjonarnym respondenta, jak i w wersji mobilnej (tj. dostosowanej do tabletów i smartfonów), obejmował pytania o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, w tym zarówno zamknięte jak i otwarte, a także pytania opatrzone wyświetlanymi w losowej kolejności fotografiami produktów. Użycie grafik i prezentacja ich w sposób rotowalny posłużyły swobodnej wycenie produktów oznaczonych logo producenta  i niebrantowanych oraz ujawnieniu preferencji respondentów w zakresie kierowania się markowością przy wyborze rozpatrywanych typów artykułów.

Efekty końcowe badania

Analizy przeprowadzone w oparciu o zebrany materiał ilościowy zawarto w podsumowującym badanie raporcie końcowym - opisowy charakter dokumentu poszerzono m.in. o czytelne wykresy i zestawienia tabelaryczne, obrazujące kluczowe aspekty opracowania. Zapisy raportu zwieńczono wnioskami zbiorczymi, które stanowiły podstawę wypracowania późniejszej strategii marketingowej, wykorzystującej aspekt markowości promowanych produktów.

English version
Badania ankietowe od 4 zł