Badania ankietowe - znaczenie marki dla konsumentów

Cel badania

Główny cel badania ankietowego stanowiło określenie wpływu brandingu na wartość produktów przeznaczonych do użytku codziennego oraz ekskluzywnych produktów biznesowych. W toku badania dokonano ponadto oszacowania znaczenia marek i ich wpływu na postrzeganie produktów przez konsumentów, a także - określono determinanty decyzji konsumenckich, wraz ze wskazaniem innych niż markowość czynników istotnie wpływających na dokonywany zakup.

Realizacja

Badanie marki zrealizowano na losowej, reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, regularnie korzystających z supermarketów i sklepów dyskontowych. Z racji na ogólnopolski charakter próby oraz przedmiot badania, pomiaru dokonano drogą ankietyzacji internetowej (CAWI), z wykorzystaniem platformy „Badanie Opinii” - autorskiego panelu konsumenckiego firmy BioStat, obejmującego tysiące polskich konsumentów i klientów firm z różnych branż produkcyjnych
i usługowych.

 

Każdy z zrzeszonych na platformie panelistów, tj. potencjalnych respondentów, poddany został drobiazgowej charakterystyce, umożliwiającej wystosowanie zaproszeń do wypełnienia pasujących do danego profilu ankiet. Łącznie w badaniu udział wzięło ponad 640 respondentów z całej Polski.

 

Przygotowany kwestionariusz ankiety internetowej, dostępny zarówno na komputerze stacjonarnym respondenta, jak i w wersji mobilnej (tj. dostosowanej do tabletów i smartfonów), obejmował pytania o zróżnicowanym stopniu szczegółowości, w tym zarówno zamknięte jak i otwarte, a także pytania opatrzone wyświetlanymi w losowej kolejności fotografiami produktów. Użycie grafik i prezentacja ich w sposób rotowalny posłużyły swobodnej wycenie produktów oznaczonych logo producenta  i niebrantowanych oraz ujawnieniu preferencji respondentów w zakresie kierowania się markowością przy wyborze rozpatrywanych typów artykułów.

Efekty końcowe badania

Analizy przeprowadzone w oparciu o zebrany materiał ilościowy zawarto w podsumowującym badanie raporcie końcowym - opisowy charakter dokumentu poszerzono m.in. o czytelne wykresy i zestawienia tabelaryczne, obrazujące kluczowe aspekty opracowania. Zapisy raportu zwieńczono wnioskami zbiorczymi, które stanowiły podstawę wypracowania późniejszej strategii marketingowej, wykorzystującej aspekt markowości promowanych produktów.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie błędy są najczęściej popełniane przy tworzeniu badań ankietowych?

Najczęściej popełniane błędy to niedostateczne zrozumienie celów badania, brak dopasowania do grupy docelowej, niejasne pytania, zbyt długa ankieta, brak przetestowania ankiety przed wdrożeniem oraz niedostateczna reprezentatywność próby.

Jakie są najnowsze trendy w badaniach ankietowych?

Trendy w badaniach ankietowych obejmują coraz większe wykorzystanie technologii. W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® wykorzystuje się m.in. nowoczesne aplikacje mobilne.

Jak poprawić jakość badań ankietowych?

Aby poprawić jakość badań ankietowych, warto zaprojektować pytania w sposób jasny i zrozumiały, przetestować ankietę przed wdrożeniem, zapewnić anonimowość respondentów, umieścić pytania kontrolne w celu wyłapania respondentów nieuczciwych oraz zwrócić uwagę na dobór próby i odpowiednie zaplanowanie czasu badania.

English version
Badania ankietowe od 4 zł