Analiza rynku AGD

Cel badania

Przeprowadzenie analizy rynku AGD miało na celu określenie cech blisko 40 odmiennych typów produktów gospodarstwa domowego, mających w opinii konsumentek największe znaczenie podczas ich użytkowania.

 

Ocenie poddano istotność cech 3 grup produktów, w tym artykułów do sprzątania, produktów do przechowywania i pieczenia oraz produktów z segmentu tzw. chemii gospodarczej - dla każdego rodzaju artykułu respondentki wskazywały najbardziej znaczące ich zdaniem cechy użytkowe, szeregując je jednocześnie od najbardziej do najmniej istotnych.

 

W odniesieniu do dwóch pierwszych grup artykułów (do sprzątania oraz przechowywania/pieczenia) przeprowadzono ponadto badanie świadomości marek - respondentki, w sposób spontaniczny oraz wspomagany,  wskazywały znane im marki produktów danych grup.

Realizacja badania

Mając na uwadze przedmiot badania opinii, w tym mnogość i różnorodność badanych typów produktów oraz konieczność pozyskania zarówno wymiernych wskazań jak i szczegółowych opinii, pomiar został przeprowadzony w wymiarze ilościowo-jakościowym.

 

Celem badania jakościowego było wyznaczenie cech poszczególnych typów produktów, wraz z ich pożądanymi parametrami. Jakościowa cześć pomiaru przybrała postać zogniskowanych wywiadów grupowych, podczas których omówione zostały wszystkie grupy produktów.

 

Ilościowe badanie ankietowe zrealizowano na ogólnopolskiej grupie 1000 kobiet w wieku od 25 do 54 lat, z wykorzystaniem wspomaganych komputerowo wywiadów kwestionariuszowych (CAPI). Narzędzie badawcze, które wykorzystano w tym etapie zostało opracowane na podstawie wyników jakościowej części badania. 

Efekty końcowe badania

Zebrany materiał badawczy umożliwił rozpoznanie wiodących marek produktów do sprzątania oraz przechowywania/pieczenia oraz na zestawienie opinii na temat kluczowych cech użytkowych różnych kategorii produktów gospodarstwa domowego - wnioski z badania, w odniesieniu do każdego typu artykułu, ujęto w szczegółowym raporcie zbiorczym i przedstawiono z wykorzystaniem tabel
i wykresów.

 

Znajomość katalogu najbardziej znaczących marek na rynku artykułów gospodarstwa domowego oraz najistotniejszych cech samych produktów pozwolił na rozpoznanie zwyczajów zakupowych konsumentek, a w następstwie tego - na wypracowanie skutecznej strategii dotyczącej rozwoju poszczególnych grup produktowych oraz ich promocji.

English version
Badania ankietowe od 4 zł