Analiza rynku AGD

Cel badania

Przeprowadzenie analizy rynku AGD miało na celu określenie cech blisko 40 odmiennych typów produktów gospodarstwa domowego, mających w opinii konsumentek największe znaczenie podczas ich użytkowania.

 

Ocenie poddano istotność cech 3 grup produktów, w tym artykułów do sprzątania, produktów do przechowywania i pieczenia oraz produktów z segmentu tzw. chemii gospodarczej - dla każdego rodzaju artykułu respondentki wskazywały najbardziej znaczące ich zdaniem cechy użytkowe, szeregując je jednocześnie od najbardziej do najmniej istotnych.

 

W odniesieniu do dwóch pierwszych grup artykułów (do sprzątania oraz przechowywania/pieczenia) przeprowadzono ponadto badanie świadomości marek - respondentki, w sposób spontaniczny oraz wspomagany,  wskazywały znane im marki produktów danych grup.

Realizacja badania

Mając na uwadze przedmiot badania opinii, w tym mnogość i różnorodność badanych typów produktów oraz konieczność pozyskania zarówno wymiernych wskazań jak i szczegółowych opinii, pomiar został przeprowadzony w wymiarze ilościowo-jakościowym.

 

Celem badania jakościowego było wyznaczenie cech poszczególnych typów produktów, wraz z ich pożądanymi parametrami. Jakościowa cześć pomiaru przybrała postać zogniskowanych wywiadów grupowych, podczas których omówione zostały wszystkie grupy produktów.

 

Ilościowe badanie ankietowe zrealizowano na ogólnopolskiej grupie 1000 kobiet w wieku od 25 do 54 lat, z wykorzystaniem wspomaganych komputerowo wywiadów kwestionariuszowych (CAPI). Narzędzie badawcze, które wykorzystano w tym etapie zostało opracowane na podstawie wyników jakościowej części badania. 

Efekty końcowe badania

Zebrany materiał badawczy umożliwił analizę rynku i rozpoznanie wiodących marek produktów do sprzątania oraz przechowywania/pieczenia oraz na zestawienie opinii na temat kluczowych cech użytkowych różnych kategorii produktów gospodarstwa domowego - wnioski z badania, w odniesieniu do każdego typu artykułu, ujęto w szczegółowym raporcie zbiorczym i przedstawiono z wykorzystaniem tabel i wykresów.

 

Znajomość katalogu najbardziej znaczących marek na rynku artykułów gospodarstwa domowego oraz najistotniejszych cech samych produktów pozwolił na rozpoznanie zwyczajów zakupowych konsumentek, a w następstwie tego - na wypracowanie skutecznej strategii dotyczącej rozwoju poszczególnych grup produktowych oraz ich promocji.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie narzędzia wykorzystuje się do analizy rynku?

Najczęściej wykorzystywane narzędzia to m.in. techniki badawcze np. ankiety, wywiady) metody statystyczne, analizy SWOT, a także modele biznesowe i prognozy.

Jakie korzyści przynosi analiza rynku dla firm?

Analiza rynku pozwala firmom lepiej zrozumieć swoich klientów, ich potrzeby i preferencje. Dzięki temu firmy mogą dostosować swoje produkty i usługi do wymagań klientów, a także znaleźć nowe możliwości biznesowe na rynku.

Jakie są źródła do analizy rynku?

Źródła danych do analizy rynku mogą obejmować dane pierwotne np. ankiety, wywiady, obserwacje, dane wtórne np. raporty branżowe, publikacje prasowe, statystyki, a także dane zewnętrzne np. informacje o konkurentach, trendy rynkowe.

English version
Badania ankietowe od 4 zł