Tag: analizy rynku

Badania trackingowe

Rynkowe procesy i zjawiska kształtują się i - na ogół - zmieniają wraz z upływem czasu. Stąd też analizę rynku zwykło się prowadzić nie tylko w oparciu o jednorazowe i kompleksowo zrealizowane badania, ale w przypadkach, gdy przemawia za tym specyfika rozpatrywanego problemu - także na podstawie cyklu następujących po sobie odrębnych pomiarów danego zjawiska/procesu. Ciągły monitoring rynku, tj. realizację pomiarów jego komponentów w sposób powtarzalny, umożliwiają między innymi tzw. badania trackingowe.

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie trackingowe?

 

Badania o charakterze trackingowym, podobnie jak badania panelowe, sprzyjają śledzeniu kierunku i dynamiki zmian w czasie pewnych analizowanych zjawisk - świadomości, postaw czy zachowań konsumentów. Pozyskana tą drogą wiedza pozwala na prognozowanie stanów przyszłych i programowanie strategii długofalowych oraz na monitorowanie skuteczności działań już podjętych. W każdym z tych przypadków temporalne postrzeganie zjawisk sprzyja dostrzeganiu wpływu, jaki na procesy te wywierają pewnych rynkowe zdarzenia i wykorzystanie tych obserwacji w toku decyzji biznesowych.

 

Jednocześnie tym, co wyróżnia badania trackingowe od podobnych ze względu na cykliczność pomiaru badań panelowych jest każdorazowy odrębny dobór próby. Dzięki temu, w kolejnych pomiarach respondenci nie powtarzają się, co przy cyklicznym stosowaniu tego samego narzędzia badawczego minimalizuje ryzyko:

 • znużenia/zirytowania respondentów,
 • wpływu powtarzalności pytań na zmianę deklaracji respondentów, co do ich postaw/zachowań.

 

Nasza propozycja badawcza

 

Badania trackingowe, których realizację Państwu oferujemy, pozwalają na długofalową analizę kondycji marek i skuteczności Państwa komunikacji marketingowej oraz na monitorowanie poziomu, w jakim konsumenci korzystają z mediów - telewizji, radia, prasy. Wiedza ta pozwala m.in. na:

 • określenie stopnia znajomości marek/produktów,
 • określenie preferencji zakupowych i zmienności tych preferencji w czasie,
 • oszacowania satysfakcji z dotychczas nabywanych produktów/usług,
 • wskazanie optymalnych kanałów komunikacji,
 • rozpoznanie skuteczności dotychczasowych kampanii reklamowych - stopnia ich docierania do grupy docelowej i wpływu na świadomość marki,
 • analizę sposobu postrzegania elementów reklam i wskazanie tych odbieranych najlepiej i najgorzej.

 

 

Tracking Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 • Monitorujemy zmiany w czasie w postawach/zachowaniach/zwyczajach konsumentów;
 • Opracowujemy raport zbiorczy oraz międzyokresowe raporty porównawcze;
 • Poddajemy analizie m.in. takie kwestie jak:
  • spontaniczna/wspomagana znajomość marek;
  • korzystanie z produktów danych marek i intencje zakupowe;
  • jakość komunikacji marketingowej;
  • znajomość reklam;
  • preferencje zakupowe;
  • oglądalność telewizji/czytelność pracy/słuchalność radia.

 

 

Jak to robimy?

 • Badanie ilościowe CATI, CAWI lub PAPI;
 • Pomiar cykliczny (tygodniowy/miesięczny/kwartalny) - etapy pomiarowe rozmieszczane równomiernie w całym badanym okresie;
 • Analogiczne narzędzie badawcze na każdym etapie pomiaru - możliwość porównywania wskazań;
 • Reprezentatywne próby badawcze - dobór wg analogicznych kryteriów, ale osobny dla każdego etapu pomiaru;
 • Możliwość stosowania karencji dla respondentów (karencje kwartalne/półroczne).

Analizy rynku

Podejmowanie działań biznesowych w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Ponieważ skuteczne wypracowywanie przewag konkurencyjnych wymaga trafnych i opartych na rynkowych realiach decyzji, tak znaczącą rolę przypisuje się dziś badaniom rynku - pozwalają one pozyskać wiarygodne dane na temat rynkowych mechanizmów, zachodzących na nich zjawisk i procesów oraz kształtujących się na ów rynkach trendów. Dane te jednak, by podejmowanie przedmiotowych decyzji rzeczywiście obarczone było mniejszym ryzykiem, należy przekształcić w konkretną wiedzę - zarówno takie pozyskanie, jak i późniejsze przetworzenie danych wpisują się w całościowy proces analizy rynku.

 

Dlaczego warto przeprowadzić analizy rynku?

 

Rzetelnie przeprowadzona analiza rynku umożliwia poznanie jego specyfiki - pozyskanie kompleksowej i obiektywnej wiedzy o ogólnej sytuacji na danym rynku lub o wybranych aspektach jego działania. Dzięki wypracowanym na podstawie tego wniosków analiza rynku sprzyja podejmowaniu decyzji w sposób świadomy i pozwala minimalizować ryzyko biznesowych błędów - to zaś przekłada się na szansę kreowania istotnych przewag konkurencyjnych i umocnienie rynkowej pozycji firmy.

 

W związku z powyższy, w katalog korzyści z przeprowadzenia analizy rynku zwykło wpisywać się między innymi:

 • szybszy wzrost poziomu zysków firmy;
 • większą szansę trafnej identyfikacji potrzeb/oczekiwań konsumentów;  
 • umocnienie rynkowej pozycji marki;
 • racjonalizację działań marketingowych i optymalizację kosztów w tym zakresie;
 • inimalizację ryzyka błędnych decyzji biznesowych i strat z tego tytułu;
 • polepszenie warunków do dynamicznego rozwoju firmy;
 • szansę rozpoznania atrakcyjnych nisz rynkowych;
 • rozpoznanie możliwości na potencjalne przewagi konkurencyjne.

 

 

 

Market Analysis

 

Co obejmuje produkt i dlaczego warto?

 

Nasza oferta w zakresie analityki rynku obejmuje na ogół takie czynniki, jak:

 • analiza otoczenia rynkowego;
 • analiza popytu na produkt/usługę;
 • analiza świadomości marki;
 • analiza segmentacyjna rynku.

 

Na rynku badawczym działamy od ponad 14 lat - na rzetelność naszych analiz przekładają się m.in.:

 • sprawdzona metodologia badawcza;
 • zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin;
 • dostęp do autorskiego internetowego panelu badawczego;
 • profesjonalne, autorskie oprogramowanie badawcze, obejmujące m.in. system raportowania wyników w trybie rzeczywistym.

 

Jak to robimy?

 

Nasze analizy rynku opieramy każdorazowo o sprawdzone i indywidualnie dobrane metody badawcze. Dla pozyskania wartościowych i miarodajnych danych stosujemy najczęściej:

 • analizy danych zastanych;
 • badania Tajemniczego Klienta;
 • wywiady indywidualne i grupowe;
 • wywiady eksperckie;
 • telefoniczne wywiady pogłębione;
 • reprezentatywne badania ankietowe.

Chciałbym poznać rynek, na którym działam. Czy muszę badać wszystkich konsumentów?

Wszyscy konsumenci, którzy wpisują się w grupę docelową oferowanego produktu/usługi i zostali zakwalifikowani jako zakres podmiotowy badania rynku stanowią tzw. populację generalną, która winna zostać objęta pomiarem dla zapewnienia maksymalnie wiarygodnych i pełnych informacji na zadany temat. Ponieważ populacje te bywają na ogół bardzo liczne proces badawczy zawęża się na ogół do tzw. próby badawczej - swoistej miniatury całkowitej populacji. Tym sposobem, dzięki opieraniu badania rynku na próbie a nie na zbiorowości populacyjnej możliwe jest uproszczenie aspektów organizacyjnych badania oraz ograniczenie jego kosztów i czasu realizacji - jest to korzystne i pozwala uzyskać rzetelne wyniki, wymaga jednak akceptacji pewnego błędu pomiarowego (tzw. maksymalnego błędu statystycznego) oraz dobraniu próby o odpowiedniej liczebności i reprezentatywnej w stosunku do struktury populacji generalnej.

 

Na  czym polega reprezentatywność?

Reprezentatywność osadza się na ujmowaniu całości populacji przez losowo dobraną jej część tj. próbę statystyczną. Metoda ta zwana reprezentacyjną to sposób badania rynku o tzw. charakterze częściowy. Przedstawia ona dane o rozkładzie cechy statystycznej w populacji, które zyskuje się dzięki wyznaczeniu rozkładu tejże cechy w danej podgrupie jednostek.

 

O czym mówi reprezentatywność?

Reprezentatywność to kryterium, które określa w jakim stopniu badanie zostało wykonane poprawnie i która:

 • ujawnia wyniki zbliżone do wyników populacji;
 • odpowiada strukturze populacji.

 

Czym jest i jaka jest próba statystyczna?

Dzięki możliwością jakie daje omawiana metoda wykorzystuje się ją z powodzeniem w badaniach rynku, a zawężając w badaniach statystycznych. Próba statystyczna powinna cechować się zachowaniem właściwości oraz rozkładów cech statystycznych.

Jako że próba ma stanowić reprezentację populacji generalnej posiada ona pewne założenia. Podstawowe założenie głosi o minimalnej liczebności próby w badaniach marketingowych tudzież społecznych. 

 

Na co zwracać uwagę przy doborze próby?

Modelowanie liczebności próby w nawiązaniu do zadanych parametrów możliwe jest z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Parametry charakteryzujące otrzymane wyniki badania to:

 • liczebność populacji generalnej (dla populacji skończonej);
 • szacowana wielkość frakcji tj. odsetek populacji wykazujący daną cechę;
 • maksymalny dopuszczalny błąd oszacowania;
 • poziom istotności, czyli prawdopodobieństwo, z którym zostanie popełniony błąd oszacowania o danej wartości.

 

Jakie są metody doboru próby?

Minimalną liczność próby, które będą realizować powyższe parametry można określić z pomocą kalkulatora liczności próby. Jest on przeznaczony zarówno do obliczeń liczebności populacji nieskończonej oraz skończonej. Jeśli chodzi o dobór próby to wyróżnia się jego dwa rodzaje:

 • losowy;
 • celowy.

 

Te dwa rodzaje próby rozróżniają sposoby dobrania próby. W doborze celowym badacz sam, dzięki swoim subiektywnym odczuciom i opinią dobiera elementy z populacji, które będą podlegać badaniu. Zaś losowy dobór próby osadza się na takim wyborze elementu z populacji, gdzie osoba realizująca badanie nie ma wpływu na to, które z elementów znajdują się w próbie.

 

Jak dobrać próbę losowo?

W obrębie doboru losowego badania rynku wyróżnia się takie jej rodzaje jak:

 • prosty – określona liczba elementów próby losowana jest bezpośrednio z populacji;
 • warstwowy – populację dzieli się na warstwy, z których losuje się elementy
 • zespołowy (zespołowy) – losuje się pewną ilość grup elementów, a badanie dotyczy wszystkich elementów tychże grup;
 • dwu(wielo)stopniowy – losowanie elementów odbywa się na kilku stopniach, gdzie każdy następny zawęża ilość elementów, aż do osiągnięcia pożądanej ilości.

 

Czy zatem muszę badać wszystkich konsumentów?

Przeprowadzając badanie rynku nie ma konieczności przebadania każdego klienta. Wystarczy we właściwy sposób dobrać próbę, która będzie reprezentatywna dla całej populacji i da miarodajne wyniki.

Jak ustalić, które grupy konsumentów są dla nas istotne?

Innowacyjność produktów i usług w dobie dzisiejszych działań konkurencyjnych nie pozwala budować trwałych przewag rynkowych - z reguły szybko kopiowana jest przez producentów konkurencyjnych marek. Zjawisko to obserwuje się zwłaszcza w sektorze zasp akających podstawowe potrzeby konsumenckie produktów szybkozbywalnych (FMCG), gdzie zaobserwować można znaczna podobieństwo oferowanych dóbr. Z tego powodu dużą rolę w działaniach promocyjnych przykłada się nie zabieganiu o wyróżnienie swoich produktów, a o trafny wybór grupy docelowej, której produkty te są dedykowane i wdrożenie skutecznych strategii, by wśród tej grupy wypozycjonować własną markę i ofertę.

 

Wybór grupy docelowej dla swojego produktu oraz budowanie strategii jego pozycjonowania rozpoczyna się zazwyczaj od tzw. segmentacji rynku - jest to proces jego podziału na jednorodne (homogeniczne) grupy konsumentów, które potrafimy scharakteryzować i których potrzeby są nam znane. Taki podział sprzyja wskazaniu grupy najbardziej optymalnej i zbieżnej z punktu widzenia cech oferowanych dóbr i możliwości marketingowych przedsiębiorstwa - jest to podstawa wyboru naszej grupy docelowej produktu/usługi.

 

Rodzaje segmentacji rynku

Jak każdy podział, także i segmentacja odbywa się z uwzględnieniem pewnych przyjętych kryteriów. Bardzo często stanowią je cechy funkcjonalne czy przedziały cenowe produktów, cechy społeczno demograficzne konsumentów lub - coraz częściej - poszukiwane przez nich korzyści emocjonalne z nabycia produktu.

 

Zróżnicowanie kryteriów stwarza podstawę do wyznaczenia typologii badań segmentacyjnych czy też kierunku badań nawyków i postaw (tzw. U&A), w których to uproszczona segmentacja rynku jest jedynie pewnym elementem większego badania poświęconego jednak jedynie interesującej nas kategorii produktowej.

 

 • segmentacja stylów życia

Jest to najczęściej wykonywany typ segmentacji, zakładający istnienie pewnego związku pomiędzy stylem życia, a zwyczajami i decyzjami zakupowymi i bazujący na technice psychografii - połączeniu współczesnej psychologii, badań osobowości i motywacji. Segmentacja taka zakłada dzielenie konsumentów ze względu na postawy i aktywności podejmowane w czasie wolnym (podejście Attitudes and Activites) lub aktywności, zainteresowania i opinie (podejście Activities, Interests and Opinions). Podstawą typowania różnic pomiędzy tak wyłonionymi grupami jest analiza powiązań stanowiących kryterium podziału stylów życia z systemami wartości konsumentów - za jeden z powszechniej stosowanych systemów badania stylów życia uważa się VALS II, który opiera się na hierarchii ze względu na zasoby pozwalające wybierać konsumentom styl życia i dzielący ich grono w drodze segmentacji rynku na osiem grup: dysponujących małymi środkami finansowymi zmagających się (ze względu na ograniczone zasoby zaspakajają potrzeby, a nie pragnienia), motywowanych zasadami ufnych (wybierają sprawdzone marki) i myślących (poszukują produktów trwałych, funkcjonalnych i okazyjnych cenowo), motywowanych osiągnięciami starających się (zależy im na opinii innych - nabywają produkty używane przez bardziej zamożnych) i zdobywców (wybierają sprawdzone produkty, pozwalające im demonstrować osiągane sukcesy), motywowanych doświadczeniami budujących (wyrażają się poprzez pracę, budowę domu czy wychowywanie dzieci - są praktycznie i bardziej niż dobra luksusowe cenią produkty podstawowe) i doświadczających (poszukują różnorodności i nowych doświadczeń, chętnie podejmują ryzyko - wydają odpowiednio więcej niż inne segmenty na ubrania, rozrywki czy spędzanie czasu wolnego) oraz dysponujących dużymi zasobami nowatorów (są aktywnymi konsumentami - wybierają produkty pozwalające im wyrażać własną osobowość, niezależność czy upodobania).

 

 • segmentacje dla specyficznych dziedzin życia

W katalog szczególnych sfer życia, które uwzględnia się w toku segmentacji rynku ze względu na styl życia, wpisuje się jedzenie (jego nabywanie i przygotowywanie posiłków), zwyczaje i postawy związane z zakupem dóbr codziennego użytku oraz podróżowanie i wakacje.

 

 • segmentacje ze względu na motywacje i potrzeby związane z kategoriami produktowymi

Postawy wobec kategorii produktowych stanowią podstawy wnioskowania o potrzebach i motywacjach konsumenckich oraz czynnikach motywujących  do decyzji nabywczych. Kryteriami, w oparciu o które zwykle prowadzona jest segmentacja rynku w tym zakresie  są w szczególności: okazje i miejsce użycia produktu, motywacje/powody do jego nabycia, odczucia towarzyszące konsumpcji (używaniu produktu), postrzeganie wizerunku/osobowości marek czy wizerunku jaki zyskuje użytkownik dzięki dokonaniu zakupu. Co istotne, ten typ segmentacji również odwołuje się do charakterystyki stylów życia - nie stanowią one jednak kryteriów podziału, a uzupełnienie opisów motywacji i potrzeb konsumenckich.

 

 • inne typy segmentacji i dzielenia rynku

Pole do podziałów rynku stanowią także badania z kategorii brand equity - pozwalają identyfikować konsumenckie grupy docelowe i budować  obejmujące je strategie pozycjonowania marki. Tego typu analizy segmentacyjne prowadzi się z uwzględnieniem preferencji i percepcji cech różnych produktów.

 

Techniki segmentacyjne

Segmentacja rynku dzielona jest jednak nie tylko ze względu na stosowane w toku podziałów kryteria, ale także ze względu na techniki wyodrębniania samych grup - ten typ klasyfikacji segmentacji uwzględnia:

 • segmentację a posteriori - jednolite grupy konsumenckie typuje się w oparciu o zebrany materiał empiryczny;
 • segmentację a priori - w tym wypadku definicje grup konsumenckich znane są odgórnie (dzięki uprzednim klasyfikacjom realizowanych w danym kraju), zaś podział na segmenty opiera się na dedykowanych temu algorytmach.

 

Segmentacja rynku, a wybór optymalnej grupy docelowej dla naszego produktu

W świetle tak przedstawionych klasyfikacji, badania segmentacyjne rynku opisać można jako narzędzie do wskazywania zróżnicowań pomiędzy konsumentami, grupowania ich ze względu na zbieżność kluczowych cech - ze względu na specyfikę wyodrębnionych grup wybiera się tę, która stanowić ma docelową grupę dla oferowanego produktu/portfela marek oraz ustalić optymalną dla danej grupy strategię promocyjną. Stąd, prócz wyboru grupy, badania segmentacyjne służą rozwijaniu skutecznych strategii komunikacji.

 

Całość procesu segmentacyjnego podziału rynku przedstawić można zatem w następującym etapowym ujęciu:

 • rozpoznanie segmentów i identyfikacja ich znaczenia;
 • ocena użyteczności klasyfikacji konsumenckiej - odbywa się to najczęściej poprzez zestawienie wyników segmentacji z postrzeganiem rynku przez dział marketingowy przedsiębiorstwa, które segmentacji tej dokonuje;
 • wytypowanie segmentów priorytetowych w oparciu o ich atrakcyjność - ocena ta opiera się ba wskaźnikach pozycji marek przedsiębiorstwa i jego konkurentów oraz uwzględnia cechy społeczno-demograficzne i segmentacje cenowe;
 • mapowanie portfela marek poprzez wskazanie sposobów zaspakajania potrzeb rynkowych przy użyciu produktów marek ujętych w portfelu;
 • prace nad strategią pozycjonowania marki i komunikacji o jej produktach;
 • implementacja wyników segmentacji do realnych działań biznesowych - jest to praktyczne wykorzystanie segmentacji poprzez podejmowanie odpowiednich działań marketingowych do segmentu, który wybrany został jako najatrakcyjniejszy.

 

Dzięki dochowaniu ww. procesu, segmentacja rynku może stanowić dla przedsiębiorcy ważny element procesu zarządzania marketingiem, wprowadzający w ten proces swoiste zarządzanie potrzebami rynku.

 

Tytułem podsumowania

Badania segmentacyjne sprzyjają odkrywaniu i zgłębianiu rynkowych potrzeb, motywacji i oczekiwań/wymogów nabywców, a także - wskazywać homogeniczne grupy konsumentów i charakteryzować je, wskazując sposoby zaspokojenia ich potrzeb przez dostępne na rynku produkty i usługi. Wiedza ta jest nieodzowna do optymalnego wyboru grupy docelowej naszej oferty oraz skutecznego promowania wśród jej uczestników oferowanych dóbr. Działania te zaś stanowią podstawę rynkowego sukcesu.

Analiza statystyczna

Analiza Statystyczna - BioStat®

Profesjonalne analizy i badania dla biznesu

Jeśli poszukują Państwo sprawdzonych i konkretnych rozwiązań dla własnej branży, nasze zróżnicowane metody badawcze z powodzeniem sprawdzają się zarówno w farmacji oraz medycynie jak i w różnych innych gałęziach biznesu. W zakresie analizy statystycznej proponujemy przeprowadzenie całego procesu badawczego, dzięki któremu będziesz mógł realizować nowe strategiczne decyzje w Twoim przedsiębiorstwie. Wykonamy dla Państwa:

 • Analizę danych wielowymiarowych, czyli wyciągamy wiedzę ze złożonych systemów i przedstawiamy ją za pomocą metod informatycznych,
 • Przeprowadzenie etapu wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych danych,
 • Definiowanie sądów w oparciu o skonstruowane przez nas modele prognostyczne,
 • i symulacyjne odnoszące się do zjawisk społeczno-gospodarczych.

 

Metody stosowane przez naszych ekspertów

Dzięki zróżnicowanym technikom badawczym analizy statystycznej możemy wprowadzić rozwiązania, które poprawią wizerunek Twojej marki w branży, a także wpłyną na rozwój Twojego biznesu. Wielowymiarowa analiza statystyczna pozwoli:

 • Ocenić ryzyka odejścia klienta od marki – modele analiz Churn,
 • Przewidzieć lojalności klientów wobec Twojej firmy,
 • Prognozować sprzedaż oraz utrzymanie produktów i usług na rynku,
 • Analizować ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności klientów,
 • Konstruować modele ryzyka nadużyć (fraud detection models),
 • Sprawdzić skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych,
 • Zbadać świadomość spontaniczną i wspomaganą marki,
 • Zbadać opinię klientów.

 

W jakim zakresie udzielamy konsultacji:

1. Planowanie badania

 • Dobór próby,
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Planowanie źródeł danych i desk research.

2. Zbieranie danych

 • Badania ankietowe (CATI, CAPI, CAWI, badania na panelu badawczym),
 • Kodowanie kwestionariuszy - np. w systemie SurvGo™ i panelu badanie-opinii.pl,
 • Wysyłka ankiet do grupy docelowej (SMS, mail, kontakt bezpośredni z respondentem),
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Gromadzenie danych z publicznych baz danych oraz zbiorów komercyjnych,
 • Metaanaliza.

2. Analiza statystyczna

 • Statystyki opisowe,
 • Testy statytsyczne, analizy porównawcze,
 • Analizy korelacji i zależnosci zjawisk,
 • Wizualizacja wyników (wykresy, grafiki),
 • Interpretacja wyników, wnioski i rekomendacje.

 

Badania konsumentów – nowatorskie rozwiązanie panel badawczy SurvGoTM + Panel Badanie-opinii.pl
Przebieg działań, w trakcie których zbierane są i  przetwarzane dane, poddawane następnie statystycznym metodom analiz, wspomaga system SurvGo™. Autorski system stworzony przez zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Bezbłędna walidacja oraz kodowanie danych są zagwarantowane przez funkcje tego nowatorskiego systemu. Możliwość Back’upu, umożliwia wprowadzenie zabezpieczeń na najwyższym poziomie. Wiele funkcji systemu nie oznacza jednak trudności w użytkowaniu. Klienci sprawnie posługują się intuicyjnym interfejsem, samodzielnie tworząc ankiety i wysyłając je do respondentów.

 

Na czym to polega?

 1. Intuicyjny kreator SurvGoTM pozwana na szybkie zbudowanie ankiety w wersji online.
 2. Masz możliwość wyboru sposobu realizacji badania ankietowego – wysłka do znajomych, link otwarty (do publikacji w mediach społecznościowych czy na Twojej stornie www), ankieta SMS a także – co jest innowacyjne - możliwość przeglądu panelu badawczego (badanie-opinii.pl) i dobór celowy lub losowy respondentów z tej bazy.
 3. Wysyłka ankiety do respondentów.
 4. Wyniki już w 24h. Monitoring procesu gromadzenia w czasie rzeczywistym. Możliwość przeglądu wyników w każdym momencie i korekty grupy docelowej lub innych filtrów.


Oprogramowanie umożliwia raportowanie efektów analizy statystycznej w automatyczny sposób. Zestawienia wyników w formie tabelarycznej, a także przejrzystych wykresów program generuje w czasie rzeczywistym trwania badań. Klient może pobrać kompletną bazę danych respondentów (poza danymi osobowymi i danymi wrażliwymi – plik jest w postaci zanonimizowanej).

 

My analizujemy - Ty rozwijasz swój biznes

Od 15 lat zespół ekspertów firmy BioStat® tworzy wysokiej jakości usługi dla sektora badawczo-rozwojowego. Dostosowujemy  najlepsze metody badań do Twojej działalności. Rekomendacje największych polskich i europejskich firm rynków FMCG, farmaceutycznego, medycznego dają pewność, że nasze zaangażowanie w sprawy Twojej firmy będzie przebiegało na najwyższym poziomie – na każdym etapie przebiegu analiz.

Zaufaj marce Biostat® rozpocznij dynamiczną ekspansję w swojej branży!

Zobacz więcej: Analiza statystyczna w BioStat®

English version
Badania ankietowe od 4 zł