Tag: badania opinii klientów

Badania opinii klientów

Jeśli chcesz zachować konkurencyjność na rynku, stoisz przed koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia oraz utrzymania wysokiej satysfakcji Twoich Klientów. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli nie zadbasz o systematyczne pozyskiwanie ich opinii zwłaszcza na temat:

 

 •  oferowanych przez Ciebie produktów lub usług,
 • jakości obsługi tradycyjnej (w placówkach), elektronicznej i telefonicznej,
 • świadomości i wizerunku marki.

 

Wiedza na temat zadowolenia Klientów pozwoli Ci zapobiec ryzyku ich odejścia do konkurencji, a co za tym idzie spadku osiąganych zysków ze sprzedaży. Będziesz w stanie na bieżąco wdrażać konieczne zmiany w celu kreowania lojalności Klientów. Ich opinia jest niemalże na wagę złota, a my wiemy w jaki sposób ją monitorować. Potrzebne jest dokonywanie systematycznych badań ankietowych, co pozwoli w porę dostrzec obszary wymagające usprawnień.

 

Narzędzie do badania opinii Klienta

 

W naszej firmie badania opinii Klientów realizujemy m.in. posługując się w tym celu autorską aplikacją Cati-System. Jest to nowoczesne oprogramowanie, które nie wymaga instalacji na własnych serwerach – jego obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej (tryb pracy w chmurze SaaS). Do najważniejszym cech systemu można zaliczyć:

 

 • prostotę obsługi – bez problemów zdołasz samodzielnie zaprojektować i uruchomić ankietę, a także zarządzać wynikami badania na każdym jego etapie. Jakiegokolwiek kłopotu z wypełnieniem ankiety nie będą mieli również Twoi Klienci,

 • możliwość szybkiej edycji – możesz dowolnie modyfikować strukturę każdego pytania ankiety, dodawać nowe opcje do formularza oraz elementy graficzne i audiowizualne,

 • skuteczne zabezpieczenia danych – system ankietyzacji elektronicznej może zostać zabezpieczony za pomocą jednorazowego hasła lub unikalnego loginu i hasła,

 • wielodostęp – masz możliwość dowolnego zdefiniowania poziomu uprawnień dla użytkowników – administratora, monitorów oraz uczestników badania,

 • automatyczne raporty – w każdym momencie badania możesz skorzystać z modułu generującego raport graficzny na podstawie zebranych danych. System jest także dostosowany do prowadzenia automatycznej analizy statystycznej,

 • moduł śledzenia postępów badania.

Korzyści płynące z realizacji badań satysfakcji klientów oraz sposób ich realizacji

Nie jesteś zadowolony z wyników finansowych osiąganych przez Twoją firmę? Odnosisz wrażenie, że z każdym miesiącem coraz mniej klientów dokonuje u Ciebie zakupów. Jak najszybciej powinieneś zbadać, jakie są tego przyczyny. W przeciwnym razie może się okazać, że na trwale wypadniesz z rynkowego obiegu. Nie podejmuj żadnych decyzji pochopnie. Wcześniej skieruj się bezpośrednio do klientów, aby poznać ich opinię.

W jaki sposób prowadzi się badania opinii klienta?

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na to, aby dowiedzieć się co klienci myślą o Twojej ofercie jest zapytanie się ich o to bezpośrednio w badaniach ankietowych. Są to pomiary o charakterze ilościowym, dzięki czemu wyniki można bez obaw uogólniać na pełną populację. Ankietyzacja może zostać przeprowadzona na kilka różnych sposobów. Można zdecydować się między innymi na tradycyjne ankiety papierowe. W takim przypadku do badanych są kierowane kwestionariusze, a ich zadaniem jest wybór odpowiedzi z kafeterii. Badania tego typu mają uzasadnienie zwłaszcza w przypadku, kiedy badamy klientów z grupy o niewielkim rozproszeniu przestrzennym. Możesz na przykład rozdać klientom formularze ankietowe bezpośrednio w sklepach – po zakończonych zakupach.

Jeżeli jednak chcemy badać konsumentów z całej Polski, wtedy lepszym rozwiązaniem okaże się przeprowadzenie pomiarów internetowych (CAWI) lub telefonicznych (CATI). W tym przypadku bardzo pomocne jest posłużenie się nowoczesnym oprogramowaniem ankietowym. Kilka miesięcy temu na rynku pojawił się nowatorski program SurvGo. Jest to aplikacja pozwalająca na błyskawiczne prowadzenie badań ankietowych, automatyczne raportowanie oraz podgląd wyników na żywo z poziomu panelu administracyjnego. Alternatywną opcją może być ponadto realizacja badań terenowych CAPI. Wówczas ankiety są prezentowane respondentom na smartfonach lub tabletach. Badani mogą nie tylko udzielać odpowiedzi na pytania tekstowe, lecz także zapoznawać się z materiałami graficznymi oraz audiowizualnymi.

Pomiary mystery shopping

Warto także zastanowić się nad wyborem jakościowej metody badania satysfakcji klientów. W tym celu świetnie sprawdza się zwłaszcza technika tajemniczego klienta. Polega ona na przeprowadzeniu przez przeszkolonych audytorów wizyt w wybranych placówkach. Otrzymują oni scenariusz badania oraz ankietę oceny, która pozwoli im wystawić odpowiednie noty w zależności od tego, w jakim stopniu zostały spełnione standardy obsługi klienta.

Co możesz zyskać dzięki badaniom opinii klienta?

Jeżeli zdecydujesz się na badanie satysfakcji klientów, wówczas zdołasz w porę zareagować na zmieniające się potrzeby nabywców oferowanych przez Twoją firmę produktów czy usług. Będziesz w stanie zaproponować im to, czego nie zapewnia konkurencja i tym samym zyskać przewagę na rynku. Znając dokładnie cechy i oczekiwania konsumentów zdołasz również właściwie zaplanować kampanię marketingową – w tym spoty reklamy telewizyjnej. Dzięki temu unikniesz ponoszenia gigantycznych kosztów promocji, które nie przekładają się na skuteczność.

Podsumowanie

Pamiętaj więc o tym, aby nawiązać z klientami dialog. Pytaj ich o to, czego potrzebują i w jakim stopniu Twoja oferta spełnia ich oczekiwania. Gwarantujemy, że klient odwdzięczy Ci się lojalnością i będzie dzielił się ze znajomymi pozytywną opinią. Ankietowe badania satysfakcji klientów to najlepsza okazja ku temu, aby być o krok przed konkurencją.

Jak ocenić jakość naszej obsługi klienta? (część II)

Utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług oraz odpowiedniego poziomu obsługi wymaga wiedzy, jak można aspekty te doskonalić - sprzyja temu badanie Tajemniczy Klient, które pokrótce omówiono w poprzednim artykule, ale także poznanie w tym zakresie opinii samych klientów, co sprzyja ocenie bieżącego poziomu usług i zestawienia szczegółów oferty z wymogami konsumenckimi.

 

Czym jest badanie satysfakcji klienta?

Badania satysfakcji klienta to obszar badań rynku, ukierunkowany na określenie szeroko pojętego zadowolenia klientów z otrzymywanych towarów i usług oraz podjętej współpracy/całokształtu zakupu. Pozyskane od klientów opinie i uwag stanowią ponadto podstawę do oceny jakości oferty i obsługi klienta, oszacowania lojalności klientów wobec marki i jej postrzegania oraz konsumenckiej skłonności do polecania brandu, ale przede wszystkim - sprzyjają wypracowaniu i podjęciu odpowiednich działań korygujących, umożliwiających zwiększenie zadowolenia klientów i umocnienie z nim długotrwałej relacji.

 

Czy badanie satysfakcji klienta obejmuje tylko wybrane branże?

Zadowolenia klientów jest istotnym czynnikiem w każdej placówce - niezależnie od branży i tego, czy jej celem jest maksymalizacja zysku, czy też zaspakajanie potrzeb. Stąd satysfakcję z współpracy/nabycia produktu czy usługi bada się zarówno u klientów szeroko pojętych dużych sieci sprzedażowych i małych sklepików,  jak i u klientów urzędów/jednostek administracji publicznej czy nawet - u pacjentów, tj. klientów placówek medycznych/farmaceutycznych (tzw. badanie satysfakcji pacjentów). Badaniu może podlegać także zarówno satysfakcja klienta indywidualnego, jak i klienta instytucjonalnego.

 

Typowymi podmiotami, które wykazują zainteresowanie pomiarem satysfakcji są:

 • sklepy i hurtownie;
 • wypożyczalnie;
 • producenci oprogramowania;
 • biura podróży, oferenci usług z zakresu transportu pasażerskiego;
 • kawiarnie, restauracje;
 • placówki zdrowotne i sportowo - rekreacyjne;
 • stacje benzynowe;
 • urzędy placówki publicznej służby zdrowia;
 • administracja publiczna.

 

Jak przebiega badanie satysfakcji klienta?

Jak każde badanie rynku, badanie satysfakcji klienta realizowane jest etapowo. Ogólny schemat realizacji składa się z czterech faz:

 • projektowania badania - ustalanie metod pomiaru, konstrukcja narzędzi, dobór próby badawczej (projektowanie w zależności od specyfiki danej branży);
 • realizacja badania satysfakcji - pomiar jednorazowy/cykliczny;
 • analiza zebranego materiału - wskazania podlegają analizie statystycznej celem wykrycia istotnych korelacji i zależności;
 • opracowanie raportu końcowego - podsumowanie badania stanowi raport z tabelaryczną i graficzną prezentacją wyników oraz sumarycznym zestawieniem wniosków i rekomendacji.

 

Badania rynku Tak pokrótce ujęty proces badawczy obejmować może - w zależności od specyfiki branży i badanego podmiotu - pomiary przy użyciu zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych. Analityka ilościowa opiera się na ogół na ankietyzacji wśród klientów (CATI, CAPI, CAWI, PAPI), zaś jakościowa na takich metodach jak - Tajemniczy Klient, IDI czy analiza Desk Research dostępnej dokumentacji (skarg, wniosków i informacji zwrotnych od klienta, specyfikacji z zakresu utrzymania jakości obsługi klienta/usług, opinii na forach internetowych/portalach społecznościowych).

 

Ważnym elementem procesu pomiarowego jest kwestia metodologiczna. Badanie zadowolenia czy opinii klientów realizuje się na ogół w oparciu o model wypracowany przez L.L. Berry’ego, V.A. Zeithaml  oraz A. Parasuremana oraz z wykorzystaniem szeregu wskaźników:

 • Net Promotion Score (NPS) - obrazuje zadowolenie poprzez koncentrowanie się na skłonności do polecenia danej firmy swoim znajomym;
 • Client Satisfaction Index (CSI) - metoda syntetycznej oceny satysfakcji klientów, uwzględniająca oczekiwania klienta w stosunku do danej usługi bądź produktu;
 • Customer Effort Score (CES) - opiera się tu na oszacowaniu wysiłku klienta, który włożył on w celu zaspokojenia swoich potrzeb/rozwiązania danego problemu (pozwala on prognozować następstwa interakcji z działem obsługi klienta);
 • European Performance Satisfaction Index (EPSI) - tzw. europejski wskaźnik zadowolenia z osiągnięć, pozwalający ustalić postrzeganie wizerunku marki, oczekiwania wobec jej oferty oraz ocenę jakości jej produktów i usług.

 

Ważnym komponentem badania satysfakcji klienta jest także metoda określana mianem SERVQUAL, która służy do szacowania różnicy pomiędzy poziomem zaspokojenia oczekiwań klienta, a jego postrzeganiem dostarczonych mu produktów/usług.

 

Tytułem podsumowania - czyli czy warto badać satysfakcję klienta?

Niezadowolenie klienta przekłada się na ryzyko jego odejścia do podmiotów konkurencyjnych, odradzania produktów/usług i negatywnych komentarzy - kierowanych zarówno do najbliższych, znajomych czy zamieszczanych w Internecie. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza, że:

 • konsumenckie oczekiwania w stosunku do produktu lub usługi często pozostają w sprzeczności z wyobrażeniem przedsiębiorców w tym zakresie przez co mylnie oceniają oni jakości swojej oferty;
 • masowa produkcja i kreowanie potrzeb przestały zapewniać wystarczającą przewagę konkurencyjną - wzrosła rola dostosowania oferty do potrzeb konsumentów;
 • oczekiwania klientów wobec produktu/usługi bywają zmienne - warto zmiany te monitorować.

 

Stąd, prócz omówionego już pomiaru Mystery Shopping, warto zwrócić się o opinię do samych klientów - badanie satysfakcji klientów:

 • pozwala wyznaczyć mocne i słabe strony firmy;
 • jest źródłem cennych wskazówek, sugestii i uwag, które warto wdrożyć;
 • stanowi wsparcie dla działań usprawniających procesy b2c/b2b;
 • pozwala rozpoznać i ograniczyć czynniki kształtujące poziom satysfakcji;
 • pozwala na minimalizację ryzyka odchodzenia klientów do konkurencji;
 • umożliwia maksymalizację zysków ze sprzedaży;
 • umacnia lojalność klientów względem firmy;
 • pozwala doskonalić wizerunek marki w oczach klientów.

 

Są to jedynie nieliczne z korzyści, jakie mogą przynieść badania satysfakcji klienta. A zatem - tak, warto cyklicznie realizować badanie satysfakcji klienta, celem monitorowania zmian zadowolenia i opinii naszych klientów i skutecznego budowania z nimi pozytywnych relacji.

Czy opłaca się mierzyć Share of Wallet?

Share of Wallet (SoW) – jest jednym z grupy wskaźników, jakie stosuje się w toku badań marketingowych. Jego istota wiąże się z wydatkami konsumentów, w oparciu o które określany jest stosunek wydatków jakie nabywca przeznacza na zakup produktu wybranej marki oraz ogółu wydatków jakie ponosi on na produkty tożsamej kategorii. Miarą takiego stosunku wydatków w czasie (w miesiącu czy roku) jest właśnie współczynnik Share of Wallet.

 

Wydatki jako oznaka lojalności

Ponieważ konsument najczęściej nabywa produkty spełniające jego oczekiwania, struktura jego wydatków świadczyć może o preferencji jednych marek nad innymi – lepszej opinii na ich temat, wyższej satysfakcji z ich użytkowania. Stąd współczynnik Share of Wallet stał się narzędziem pomiaru lojalności, jaki wpisuje się w typowe rynkowe badane satysfakcji klientów – wszak odzwierciedla on stopień, w jakim konsument zaspakaja daną grupę potrzeb dzięki ofercie marki/firmy opisanej wskaźnikiem, w odniesieniu do zainteresowania ofertami innych marek/firm. Tym sposobem wskaźnik SOW jest stosowany zasadniczo celem ustalenia, czy klient pozostaje lojalny wobec badanego punktu detalicznego, czy też korzysta z konkurencyjnych punktów detalicznych w swoim najbliższym otoczeniu.

 

Interpretacja i szacowanie wskaźnika

Badanie satysfakcji klientów może wykazać dla danego punktu detalicznego wskaźnik SOW na poziomie 100% (klient nabywa produkty danej kategorii w jednym sklepie) lub niższym – dla przykładu SoW na poziomie 25% przy 4 konkurencyjnych sklepach oznacza korzystanie z każdego z nich w równym stopniu.

Wartość wskaźnika Share of Wallet określa się w procentach i uzyskuje, jako iloraz wartości sprzedanych (S) przez firmę klientowi produktów wybranej kategorii oraz wartości/kwoty, jaką klient ten przeznacza na zakupy produktów ów kategorii we wszystkich dostępnych w otoczeniu firmach. Obydwie wartości podje się dla analogicznego rozpatrywanego okresu.

Dla zobrazowania powyższego przyjmijmy, że:

 • klient A wydał w lutym 2018 roku 150 zł na sprzęt sportowy marki X, przy czym jego całkowita kwota wydatkowana w tym okresie na sprzęt sportowy to 1750 zł – opisujący tę sytuację SOW kształtuje się zatem na poziomie 8,6%;
 • klient B wydał w lutym 2018 roku 160 zł na sprzęt sportowy marki X, przy czym jego całkowita kwota wydatkowana w tym okresie na sprzęt sportowy to 850 zł – opisujący tę sytuację SOW kształtuje się z kolei na poziomie 18,8%;

 

Mimo, iż klient A dysponuje znacznym potencjałem zakupowym, badanie satysfakcji klientów o takich wynikach w zakresie Share of Wallet wskazuje, że to na klienta B powinna się ukierunkować firma produkująca sprzęt marki X, gdyż jest to klient bardziej lojalny – wydają na produkty te większą część swojego portfela i jest prawdopodobne, że tak pozostanie. Klient A nie stanowi natomiast gwarancji stałych zakupów.

 

Czy warto mierzyć Share of Wallet moich produktów?

Badania rynku Wskaźnik Share of Wallet uznaje się za jeden z najprostszych sposobów obrazowania lojalności klientów względem marek, przy jednoczesnym określeniu ich możliwości nabywczych. Jego oszacowanie wymaga jednak systematycznej realizacji badań na odpowiednio licznych, reprezentatywnych próbach badawczych (np. badania satysfakcji klientów).  Realizacja takiego badania i wyznaczenie współczynnika SoW:

 • umożliwia szacowanie udziału konkretnego produkt danej kategorii w całości wydatków klienta na zakupy w ramach tej kategorii;
 • pozwala identyfikować cechy oferowanych produktów czy usług, które – celem zwiększenia ich udziału w wydatkach konsumenckich – należy udoskonalić;
 • informuje o poziomie utrzymania klientów przez przedsiębiorstwo.

Analiza statystyczna

Analiza Statystyczna - BioStat®

Profesjonalne analizy i badania dla biznesu

Jeśli poszukują Państwo sprawdzonych i konkretnych rozwiązań dla własnej branży, nasze zróżnicowane metody badawcze z powodzeniem sprawdzają się zarówno w farmacji oraz medycynie jak i w różnych innych gałęziach biznesu. W zakresie analizy statystycznej proponujemy przeprowadzenie całego procesu badawczego, dzięki któremu będziesz mógł realizować nowe strategiczne decyzje w Twoim przedsiębiorstwie. Wykonamy dla Państwa:

 • Analizę danych wielowymiarowych, czyli wyciągamy wiedzę ze złożonych systemów i przedstawiamy ją za pomocą metod informatycznych,
 • Przeprowadzenie etapu wyciągania wniosków na podstawie zgromadzonych danych,
 • Definiowanie sądów w oparciu o skonstruowane przez nas modele prognostyczne,
 • i symulacyjne odnoszące się do zjawisk społeczno-gospodarczych.

 

Metody stosowane przez naszych ekspertów

Dzięki zróżnicowanym technikom badawczym analizy statystycznej możemy wprowadzić rozwiązania, które poprawią wizerunek Twojej marki w branży, a także wpłyną na rozwój Twojego biznesu. Wielowymiarowa analiza statystyczna pozwoli:

 • Ocenić ryzyka odejścia klienta od marki – modele analiz Churn,
 • Przewidzieć lojalności klientów wobec Twojej firmy,
 • Prognozować sprzedaż oraz utrzymanie produktów i usług na rynku,
 • Analizować ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności klientów,
 • Konstruować modele ryzyka nadużyć (fraud detection models),
 • Sprawdzić skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych,
 • Zbadać świadomość spontaniczną i wspomaganą marki,
 • Zbadać opinię klientów.

 

W jakim zakresie udzielamy konsultacji:

1. Planowanie badania

 • Dobór próby,
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Planowanie źródeł danych i desk research.

2. Zbieranie danych

 • Badania ankietowe (CATI, CAPI, CAWI, badania na panelu badawczym),
 • Kodowanie kwestionariuszy - np. w systemie SurvGo™ i panelu badanie-opinii.pl,
 • Wysyłka ankiet do grupy docelowej (SMS, mail, kontakt bezpośredni z respondentem),
 • Przygotowanie ankiety/kwestionariusza,
 • Gromadzenie danych z publicznych baz danych oraz zbiorów komercyjnych,
 • Metaanaliza.

2. Analiza statystyczna

 • Statystyki opisowe,
 • Testy statytsyczne, analizy porównawcze,
 • Analizy korelacji i zależnosci zjawisk,
 • Wizualizacja wyników (wykresy, grafiki),
 • Interpretacja wyników, wnioski i rekomendacje.

 

Badania konsumentów – nowatorskie rozwiązanie panel badawczy SurvGoTM + Panel Badanie-opinii.pl
Przebieg działań, w trakcie których zbierane są i  przetwarzane dane, poddawane następnie statystycznym metodom analiz, wspomaga system SurvGo™. Autorski system stworzony przez zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®. Bezbłędna walidacja oraz kodowanie danych są zagwarantowane przez funkcje tego nowatorskiego systemu. Możliwość Back’upu, umożliwia wprowadzenie zabezpieczeń na najwyższym poziomie. Wiele funkcji systemu nie oznacza jednak trudności w użytkowaniu. Klienci sprawnie posługują się intuicyjnym interfejsem, samodzielnie tworząc ankiety i wysyłając je do respondentów.

 

Na czym to polega?

 1. Intuicyjny kreator SurvGoTM pozwana na szybkie zbudowanie ankiety w wersji online.
 2. Masz możliwość wyboru sposobu realizacji badania ankietowego – wysłka do znajomych, link otwarty (do publikacji w mediach społecznościowych czy na Twojej stornie www), ankieta SMS a także – co jest innowacyjne - możliwość przeglądu panelu badawczego (badanie-opinii.pl) i dobór celowy lub losowy respondentów z tej bazy.
 3. Wysyłka ankiety do respondentów.
 4. Wyniki już w 24h. Monitoring procesu gromadzenia w czasie rzeczywistym. Możliwość przeglądu wyników w każdym momencie i korekty grupy docelowej lub innych filtrów.


Oprogramowanie umożliwia raportowanie efektów analizy statystycznej w automatyczny sposób. Zestawienia wyników w formie tabelarycznej, a także przejrzystych wykresów program generuje w czasie rzeczywistym trwania badań. Klient może pobrać kompletną bazę danych respondentów (poza danymi osobowymi i danymi wrażliwymi – plik jest w postaci zanonimizowanej).

 

My analizujemy - Ty rozwijasz swój biznes

Od 15 lat zespół ekspertów firmy BioStat® tworzy wysokiej jakości usługi dla sektora badawczo-rozwojowego. Dostosowujemy  najlepsze metody badań do Twojej działalności. Rekomendacje największych polskich i europejskich firm rynków FMCG, farmaceutycznego, medycznego dają pewność, że nasze zaangażowanie w sprawy Twojej firmy będzie przebiegało na najwyższym poziomie – na każdym etapie przebiegu analiz.

Zaufaj marce Biostat® rozpocznij dynamiczną ekspansję w swojej branży!

Zobacz więcej: Analiza statystyczna w BioStat®

English version
Badania ankietowe od 4 zł